2 Korɛntifuɛ Mun 12:1-21

  • Ninnge nga e Min’n maan Pɔlu wunnin be aolia nun’n (1-7a

  • ‘Owie ng’ɔ o Pɔlu i kplo’n nun’n’ (7b-10)

  • Akoto ngblingbli’m be kpa traman Pɔlu (11-13)

  • Pɔlu kokoli Korɛntifuɛ’m be ti (14-21)

12  Ɔ fata kɛ n di min nuan. Kannzɛ ɔ su yoman sa fi ye’n, sanngɛ ń má kán ninnge nga e Min’n maan n wunnin be aolia nun’n, ɔ nin ng’ɔ yili be nglo kleli min’n be ndɛ.  N si bian kun, ɔ nin Klisi be o nun. I afuɛ blu-nin-nnan (14) yɛ, be fɛ i ɔli ɲanmiɛn i nsan su’n i su lɔ. Sɛ i wunnɛn’n yɛ ɔ fa ɔli-o, sɛ nɛ́n i wunnɛn’n yɛ ɔ fa ɔli-o, n siman nun ndɛ. Ɲanmiɛn yɛ ɔ si nun ndɛ-ɔ.  N si bian sɔ’n. Sanngɛ sɛ i wunnɛn’n yɛ ɔ fa ɔli-o, sɛ nɛ́n i wunnɛn’n yɛ ɔ fa ɔli-o, n siman nun ndɛ. Ɲanmiɛn yɛ ɔ si nun ndɛ-ɔ.  Be fɛ i ɔli mɛn klanman’n nun lɔ. Ɔ tili ndɛ nga be kwlá kanman be’n mɔ kusu ɔ fataman kɛ sran kan’n.  Sran kɛ ngalɛ’n sa’n yɛ ń fá dí min nuan-ɔn. Sanngɛ n bɔbɔ n su diman min nuan, saan min fakafaka mɔ n ti’n, yɛ ń fá dí min nuan-ɔn.  Sɛ min waan ń dí min nuan bɔbɔ’n, n su yoman sinnglinfuɛ, afin ń dí nanwlɛ. Sanngɛ n su yoman sɔ. Afin n kunndɛman kɛ sran wie blɔ like nga n yo’n, annzɛ ndɛ nga n kan’n  abonuan ninnge mɔ Ɲanmiɛn yili be nglo kleli min’n be ti. Kɛ ɔ ko yo naan m’an tuman min wun dan’n ti’n, be fali owie kun wlali min kplo’n nun. Ɔ ti i liɛ kɛ Satan i anzi kun yɛ ɔ bo min titi sa. Ɔ yo sɔ naan m’an tuman min wun.  N srɛli e Min’n kpɛ nsan kɛ ɔ yo naan like sɔ’n jaso min su.  Sanngɛ ɔ seli min kɛ: “Ye dan nga n yo wɔ’n, ɔ ju wɔ. Afin kɛ sran kun leman wunmiɛn’n i nun yɛ n kle kɛ min tinmin’n cɛnnin-ɔn.” I sɔ’n ti’n, ń fá min wunmiɛn mɔ n lemɛn i’n, ń dí min nuan kpa. Ń yó sɔ naan Klisi i wunmiɛn’n kata min su kɛ tannin sua sa titi. 10  Ɔ maan sɛ Klisi ti’n wunmiɛn wie min nun’n, annzɛ be kpɛ min nzowa’n, annzɛ min sa mian’n, annzɛ sran’m be kle min ɲrɛnnɛn’n, annzɛ sa kekle tɔ min su’n, n klun ti jɔwa. Afin kɛ n ti fakafaka’n, i sɔ’n nun yɛ n le wunmiɛn kpa-ɔ. 11  Amun dunman nun ti’n, m’an kaci sinnglinfuɛ. Afin ɔ fata kɛ amun kan min wun ndɛ kpa. Yɛle kɛ kannzɛ bɔbɔ n timan like fi’n, m’an yoman sa fi m’ɔ kle kɛ amun akoto ngblingbli’m be kpa tra min-ɔn. 12  Amun bɔbɔ an wunnin kɛ ninnge nga n yoli’n, be kle kɛ n ti akoto. Afin an wunnin abonuan sa mun, ɔ nin sa kekleekle nga n yoli’n. 13  ?Ngue yɛ n yo mannin asɔnun nga mun mɔ m’an yoman wie m’an manman amun-ɔn? Saan trɔ mɔ m’an kaciman amun ti su’n i cɛ. Maan amun yaci sa sɔ’n be cɛ min klun ufue su. 14  Amun nian! I kpɛ nsan su mɔ ń kɔ́ amun wun lɔ’n yɛ ɔ o yɛ. Sanngɛ n su kaciman amun ti su trɔ. Afin nán amun ninnge’m be ti yɛ n kɔ-ɔ. Sanngɛ amun bɔbɔ amun ti yɛ n kɔ-ɔ. Afin nán ba kanngan mun yɛ ɔ fata kɛ be kunndɛ ninnge be sie be si nin be nin mun-ɔn. Sanngɛ siɛ nin niɛn mun yɛ ɔ fata kɛ be kunndɛ ninnge be sie be mma mun-ɔn. 15  Min liɛ’n, n klo kpa kɛ ń fá min sa nun ninnge mun ń úka amun naan ń fá min wun nánnán su ń mán amun. ?Yɛ sɛ n klo amun dan sɔ’n niɔn, ngue ti yɛ amun liɛ’n amun kloman min kpa-ɔ? 16  I kwlaa yoli-o, m’an kaciman trɔ amun ti su. Ɔ nin i sɔ ngba’n, amun se kɛ n yoli “gblɛfuɛ” naan n “suali amun wun aya” n trali amun. 17  M’an seman sran nga n sunmannin be amun sin lɔ’n be nun wie fi kɛ ɔ se amun kɛ amun fa amun sa nun ninnge’m be man min. ?Nɛ́n i-ɔ? 18  N seli Titi kɛ ɔ ko wun amun wun. N seli aniaan kun kɛ ɔ ko sunmɛn i. Sanngɛ Titi w’a faman amun sa nun like. ?Nɛ́n i-ɔ? Akunndan kunngba’n yɛ e buli-ɔ. ?Nɛ́n i-ɔ? Ajalɛ kunngba’n yɛ e fali-ɔ. ?Nɛ́n i-ɔ? 19  ?Amun bu i kɛ ndɛ kwlaa nga e kɛnnin i lele w’a fa ju yɛ’n, e su fa kpli e ti amun ɲrun? Nɛ́n i sɔ-ɔ. Afin Ɲanmiɛn ɲrun yɛ e kan e ndɛ’n niɔn, kpɛkun e nin Klisi e o nun. Sanngɛ e niaan kpa mun, like kwlaa nga é yó i lɛ’n, amun bɔbɔ amun kpa yolɛ ti yɛ e yo-ɔ. 20  Sanngɛ srɛ kun min. Yɛle kɛ atrɛkpa’n, sɛ n ju lɔ’n amún wún kɛ n timan kɛ nga amun fa sunnzunnin’n sa, yɛ n kusu ń wún kɛ amun timan kɛ nga n fa sunnzunnin’n sa. Afin atrɛkpa’n, amun di utre, amun ɲin ci amun wiengu, amun fa amun wiengu wun ya, amun afiɛn sɛman, amun kpɛ amun wiengu nzowa, amun kan amun wiengu wun ndɛ tɛ be sin, amun tu amun wun, kpɛkun lika’n ti woyowoyo. 21  Atrɛkpa’n, kɛ ń má jú amun wun lɔ’n, Ɲanmiɛn wá gúa min ɲin ase amun ɲrun. Kpɛkun be nga be yoli sa tɛ laa’n, ń sún gúa be nun sunman mɔ b’a kaciman be akunndan’n be wun. Afin b’a yaciman ninnge kainkain mun nin bla nin bian kunndɛlɛ sukusuku nin i wunsu ɲannzuɛn sa’m* be yolɛ, yɛ kusu b’a yaciman ɲin kekle ayeliɛ mun.*

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Glɛki nun: pɔɔneia. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Glɛki nun: asɛlgeia. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.