2 Korɛntifuɛ Mun 10:1-18

  • Pɔlu waan ɔ ti Ɲanmiɛn i junman difuɛ sakpa (1-18)

    • E alɛ ninnge’m be finman mɛn nga (4, 5)

10  Min Pɔlu, n kunndɛ kpa kɛ amun fa ndɛ nga n kan kle amun’n su. Ɔ maan n nian Klisi m’ɔ ti wɛtɛɛfuɛ, mɔ i kunngba’n ti aklunyefuɛ’n i ajalɛ’n su. Sanngɛ sran wie’m be waan kɛ n wo amun afiɛn’n, n timan like fi naan kɛ n nunman lɛ’n, fluwa nga n klɛ amun’n be nun ndɛ’m be le ta kpa.  Sran wie’m be bu i kɛ e nzuɛn’n ti klɔ sran nzuɛn. Ń srɛ́ kɛ sɛ n ju lɔ’n, nán maan n kan ndɛ kekle, yɛ nán maan n tu sran sɔ’m be fɔ kɛ nga n buli i akunndan’n sa.  Kannzɛ e ti kɛ klɔ sran onga’m be sa’n, sanngɛ alɛ nga e kun’n ɔ timan kɛ klɔ sran’m be liɛ’n sa.  Afin e alɛ ninnge’m be finman mɛn nga, sanngɛ be fin Ɲanmiɛn. Be le ta kpa, be kwla bubu ninnge mɔ be ti kɛ talɛ ngblingbli mun sa’n.  Ninnge sɔ mɔ i wie yɛle akunndan tɛ nin like kwlaa ng’ɔ tanndan sran’m be ɲrun mɔ be ti’n, be kwlá siman Ɲanmiɛn’n, e saci be kwlaa. Sɛ akunndan nga sran’m be bu’n ti sran’n, nn é sé kɛ e wlɛ i bisua lele i ɲin yi Klisi.  Asa ekun’n, y’a siesie e wun kɛ é tú sran kwlaa ng’ɔ yo ɲin kekle’n i fɔ. Sanngɛ ka naan y’a yo i sɔ’n, amun kwlaa amún klé kɛ amun ti aɲinyiɛfuɛ.  Ninnge nga amun ɲin ta be’n, be su yɛ amun jran kan ndɛ-ɔ. Sɛ sran kun bu i klun lɔ kɛ ɔ ti Klisi i liɛ’n, maan i wla kpɛn ndɛ nga su: Wafa kunngba ng’ɔ ti Klisi i liɛ’n, e kusu e ti i liɛ wie.  E Min’n mannin e atin kɛ e wla amun fanngan. W’a seman kɛ e yo naan amun sa sin bubu amun. Kannzɛ n fɛ i sɔ atin m’ɔ mannin e’n n di min nuan’n, ɲannzuɛn su kunman min.  Sanngɛ fluwa nga n klɛ be n blɛ amun’n, nán amun bu i kɛ amun srɛ wlalɛ ti yɛ n klɛ be-ɔ. 10  Afin sran wie’m be waan: “I fluwa’m be nun ndɛ’m be ti cinnjin kpa, yɛ be le ta. Sanngɛ kɛ a wun i bɔbɔ ba’n sa’n, ɔ timan like fi. Yɛ kɛ ɔ́ kán ndɛ sa’n, ɔ yoman wɔ kɛ a sie ɔ su tie.” 11  Maan sran sɔ’m be wun i wlɛ kɛ ndɛ nga e kɛn i fluwa’m be nun’n, sɛ e ju amun wun lɔ’n, é yó i nuan su like. 12  Ɔ kpɛnman e klun kɛ e se kɛ e nin be nga be yo be wun dandan’n, e ti kun. Yɛ e faman e wun e sunnzunman be. Afin kɛ be fa be wun sunnzun be bɔbɔ be wun’n, mɔ be bɔbɔ be bu be klun lɔ kɛ be ti sran kpa’n, i lɛ nun’n, be kle kɛ be wunman sa wlɛ. 13  E liɛ’n, junman nga be fa mannin e’n i dilɛ nun’n, like nga y’a yoman’n, e su fa diman e nuan. Sanngɛ junman nga Ɲanmiɛn fa mannin e* kɛ e di’n, i ngunmin yɛ é fá dí e nuan-ɔn. Amun o lika nga e di junman e ju lɛ’n i nun wie. 14  Nanwlɛ, amun wun lɔ mɔ e ɔli’n, ɔ kleman kɛ junman nga Ɲanmiɛn w’a fa manman e’n yɛ e dili-ɔ. Afin e yɛ e dun mmua boli Klisi i jasin fɛ’n e kleli amun-ɔn. 15  Ɔ maan junman nga be man e kɛ e di’n, yɛ e di-ɔ. E faman sran uflɛ i junman e diman e nuan. Sanngɛ e lafi su kɛ amún láfi Ɲanmiɛn su kpa trá laa’n naan junman nga e dili’n ɔ́ kɔ́ i ɲrun titi. Ɔ maan é dí junman’n i kpa ekun. 16  I liɛ’n, é bó jasin fɛ’n nvle nga be o amun sin lɔ’n be nun. Kɛ ɔ ko yo sɔ’n, e su faman junman nga sran uflɛ dili i lika uflɛ’n, e diman e nuan. 17  “Sanngɛ sran nga i waan ɔ́ dí i nuan’n, maan ɔ fa Zoova di i nuan.” 18  Afin sran ng’ɔ bu i wun sran dan’n, nɛ́n i yɛ Ɲanmiɛn klun jɔ i wun-ɔn. Sanngɛ sran nga Zoova bɔbɔ yi i ayɛ’n, yɛ i klun jɔ i wun-ɔn.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “Ɲanmiɛn sunnzun mannin e.”