2 Korɛntifuɛ Mun 1:1-24

  • Aniaan’m be like yolɛ (1, 2)

  • Ɲanmiɛn fɔnvɔ sran sa kekle kwlaa nun (3-11)

  • Pɔlu waan ɔ́ kɔ́ lika kun, sanngɛ ɔ su kwlá kɔman kun (12-24)

1  Min Pɔlu mɔ Ɲanmiɛn maan n ti Klisi Zezi i akoto’n, min nin e niaan bian Timote é klɛ́ fluwa nga é kó mán Ɲanmiɛn i asɔnun ng’ɔ o Korɛnti lɔ’n i nunfuɛ mun, ɔ nin Ɲanmiɛn i sran nga be o Akai mɛn wunmuan’n nun’n be kwlaa.  Maan e Si Ɲanmiɛn nin e Min Zezi Klisi be yo amun ye, yɛ maan be yo naan amun di alaje.  Maan manmanlɛ’n yo e Min Zezi Klisi i Si Ɲanmiɛn liɛ. Ɔ ti Siɛ m’ɔ si sran aunnvuɛ dan, yɛ ɔ ti Ɲanmiɛn m’ɔ fɔnvɔ sran sa kwlaa nun.  Ɔ fɔnvɔ e* sa kwlaa nga be tɔ e su’n be nun. Ɔ maan fɔnvɔlɛ nga Ɲanmiɛn fa fɔnvɔ e’n, e kusu e kwla fa fɔnvɔ sran uflɛ sa kwlaa nun.  Afin kɛ nga Klisi ti’n e wun e ɲrun dan’n, i wafa kunngba’n, Klisi ti’n e ɲan fɔnvɔlɛ dan.  Sɛ sa kekle tɔ e su’n, amun fɔnvɔlɛ nin amun delɛ ti-ɔ. Yɛ sɛ be fɔnvɔ e’n, amun kusu amun fɔnvɔlɛ ti-ɔ. Afin fɔnvɔlɛ sɔ’n úka amun naan sɛ sa kekle kunngba ng’ɔ o e su’n tɔ amun su wie’n, amun kusu amun a kwla jran kekle.  E lafi amun su kpa. E si kɛ wafa nga amun wun ɲrɛnnɛn kɛ e sa’n, i kunngba’n, amún wá ɲán fɔnvɔlɛ kusu kɛ e sa wie.  Afin aniaan mun, e kunndɛ kɛ amun si kɛ ɲrɛnnɛn tɔli e su Azi mɛn’n nun lɔ. Be miannin e lele maan ɔ trali e wunmiɛn’n su. Ɔ maan blɛ sɔ’n nun’n, e siman sɛ é wú-o annzɛ e su wuman-o.  Nanwlɛ, ɔ ti kɛ b’a bu e fɔ kɛ be kun e sa. Sa sɔ’n juli naan y’a lafiman e bɔbɔ e wun su. Ɔ juli naan e lafi Ɲanmiɛn m’ɔ cɛn be nga be wuli’n i su. 10  Sa sɔ m’ɔ fali e nguan’n sieli i wie’n nuan bɔbɔ’n, i nun’n ɔ deli e. Ɔ́ dé e ekun, yɛ e wla o su kɛ ɔ́ dé e titi. 11  Amun kusu amun kwla uka e wie. Yɛle kɛ amun srɛ Ɲanmiɛn kpa man e. Afin sɛ sran kpanngban be srɛ Ɲanmiɛn man e’n, ɔ́ tíe yɛ ɔ́ úka e. Yɛ i sɔ’n ti’n, sran kpanngban kpa bé lɛ́ i ase. 12  Like nga e fa di e nuan’n yɛle e akunndan m’ɔ buman e fɔ’n. Afin i nun nga e o mɛn’n nunfuɛ’m be afiɛn’n, i li i nun nga e nin amun e trannin’n, Ɲanmiɛn maan y’a yoman sa tɛ, yɛ e yoli nanwlɛfuɛ. Asa ekun’n, y’a yoman kɛ mɛn’n nunfuɛ’m be fa yo’n sa, sanngɛ Ɲanmiɛn i aklunye dan’n su yɛ e nian e nantili-ɔ. 13  E klɛman like uflɛ su ndɛ, saan nga amun kwla kanngan* nun mɔ amun kwla wun i wlɛ’n, i su ndɛ ngunmin cɛ yɛ é klɛ́ kó mán amun-ɔn. Yɛ n lafi su kɛ amún wún ninnge sɔ’m be wlɛ kpa titi,* 14  kɛ nga amun nun wie mun amun wunnin i wlɛ mɔ amun fa e di amun nuan’n sa. I wafa kunngba’n, e Min Zezi i cɛn’n nun’n, e kusu é wá fá amun é dí e nuan wie. 15  Sa sɔ mɔ n lafi su’n i ti yɛ i klikli nun’n, n sunnzunnin kɛ ń kó nían amun osu’n niɔn. I liɛ’n, amun kwla di aklunjuɛ ekun.* 16  Afin n sunnzunnin kɛ ń kó nían amun osu naan m’an ɔ Maseduanin, yɛ n sunnzunnin kɛ kɛ ń sá min sin’n, ń sín amun wun lɔ ekun. Kpɛkun kɛ ń kɔ́ Zide’n, amún kó gúa min atin kan. 17  ?Like sɔ mɔ n sunnzunnin kɛ ń yó’n, i akunndan ngbɛn sa yɛ n buli-ɔ? ?Annzɛ klɔ sran mɔ n ti’n ti’n, ń sé kɛ “Ɛɛn” naan i sin’n m’an se kɛ “Cɛcɛ”? 18  Ɲanmiɛn ti nanwlɛfuɛ. I wafa kunngba’n, ndɛ nga e kan’n ti nanwlɛ. Ɔ maan e su seman kɛ “ɛɛn” naan i sin’n y’a se kɛ “cɛcɛ.” 19  Afin Ɲanmiɛn i Wa Zezi Klisi mɔ min nin Silvɛn* nin Timote e kɛnnin i ndɛ e kleli amun’n, ɔ seman kɛ “ɛɛn” naan i sin’n w’a se kɛ “cɛcɛ.” Sanngɛ i liɛ’n, kɛ ɔ se kɛ “ɛɛn’n,” ɔ ti “ɛɛn.” 20  Maan nda nga Ɲanmiɛn ta be’n be sɔn sɛ’n, sanngɛ Zezi i dunman nun’n, be kwlaa be kpɛn su.* I dunman nun ti yɛ e se Ɲanmiɛn kɛ “Maan ɔ yo sɔ’n” niɔn. Yɛ i sɔ mɔ e yo’n, ɔ manman Ɲanmiɛn. 21  Sanngɛ sran ng’ɔ kle weiin kɛ e nin amun e ti Klisi i liɛ’n, yɛle Ɲanmiɛn. Yɛ i yɛ ɔ kpali e-ɔ. 22  Ɔ fɛli i nzɔliɛ’n sieli e su, yɛ ɔ fɛli i wawɛ’n wlali e nun* fa kleli kɛ é ɲán like kpa ng’ɔ́ bá e ɲrun lɔ’n sakpa. 23  Ɲanmiɛn bɔbɔ ti min lalofuɛ, n kunndɛman kɛ sa ɲan amun. I sɔ’n ti yɛ n nin-a ɔman amun wun lɔ’n niɔn. 24  Nán kɛ e waan é tín amun su naan é klé amun wafa nga amun ko lafi Ɲanmiɛn su’n ti-ɔ. Sanngɛ kɛ ɔ ko yo naan amun klun w’a jɔ’n, i ti yɛ e nin amun e di junman’n niɔn. Afin sɛ amun jran kekle’n, amun bɔbɔ amun Ɲanmiɛn sulafilɛ’n ti-ɔ.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “Ɔ wla e fanngan.”
Annzɛ “nga amun si i kpa laa’n.”
Glɛki nun’n, be se kɛ “lele i awieliɛ.”
Annzɛ “I liɛ’n, amun kwla ɲan su ye kpɛ nɲɔn.”
Be flɛ i ekun kɛ “Silasi.”
Glɛki nun’n, be se kɛ “[be ti] Ɛɛn.”
Glɛki nun’n, be se kɛ “e awlɛn’n nun.”