1 Zan 5:1-21

  • Zezi i su mɔ e lafi’n ti’n e kwla mɛn’n (1-12)

    • Ɲanmiɛn i klolɛ’n i bo’n (3)

  • E lafi su kɛ Ɲanmiɛn i srɛlɛ’n le ta kpa (13-17)

  • E nian e wun su mɛn tɛ’n i lika (18-21)

    • Mɛn wunmuan’n wo klunwifuɛ’n i sa nun (19)

5  Sran ng’ɔ lafi su kɛ Zezi yɛ ɔ ti Klisi’n, ɔ ti Ɲanmiɛn i wa. Yɛ sran ng’ɔ klo Siɛ’n, ɔ klo sran ng’ɔ ti i wa’n wie.  Like ng’ɔ kle kɛ e klo Ɲanmiɛn i mma mun’n yɛle Ɲanmiɛn i klolɛ’n nin i mmla’m be su nantilɛ’n.  Ɲanmiɛn i klolɛ’n yɛle kɛ e fɛ i mmla’m be su. Yɛ kusu i mmla’m be su falɛ yoman ya.  Afin sran kwlaa* ng’ɔ ti Ɲanmiɛn i wa’n, ɔ kwla mɛn’n. Yɛ like nga ti yɛ e kwla mɛn’n, yɛle kɛ e lafi i su.  ?Wan yɛ ɔ kwla mɛn’n niɔn? ?Nán sran ng’ɔ lafi su kɛ Zezi yɛ ɔ ti Ɲanmiɛn i Wa’n niɔn?  Sran ng’ɔ bali’n, yɛle Zezi Klisi. Nzue nin mmoja yɛ maan ɔ bali-ɔ. Nán nzue ngunmin yɛ maan ɔ bali-ɔ, sanngɛ nzue nin mmoja yɛ maan ɔ bali-ɔ. Yɛ Ɲanmiɛn wawɛ’n di i ti lalo, afin Ɲanmiɛn wawɛ’n yɛ ɔ ti nanwlɛfuɛ-ɔ.  Like nsan yɛ be di lalo-ɔ.  Be yɛle Ɲanmiɛn wawɛ’n, ɔ nin nzue’n, ɔ nin mmoja’n. Be nsan’n be di lalo kunngba’n.  Lalo nga klɔ sran’m be di’n, e fa su. Sanngɛ lalo nga Ɲanmiɛn di’n, ɔ ti dan tra klɔ sran’m be liɛ’n. Afin Ɲanmiɛn kle weiin kɛ ɔ dili i Wa’n i ti lalo. 10  Sran ng’ɔ lafi Ɲanmiɛn i Wa’n su’n, ɔ lafi Ɲanmiɛn i Wa’n i ti lalo nga Ɲanmiɛn dili’n su i klun lɔ. Sanngɛ sran ng’ɔ lafiman Ɲanmiɛn su’n, ɔ bu Ɲanmiɛn i ato buafuɛ, afin ɔ lafiman Ɲanmiɛn i Wa’n i ti lalo nga Ɲanmiɛn dili’n su. 11  Lalo nga Ɲanmiɛn di’n yɛle kɛ ɔ mannin e nguan m’ɔ leman awieliɛ’n. Yɛ nguan sɔ’n fin i Wa’n. 12  Sran ng’ɔ sɔ Ba’n i nun’n, ɔ le nguan sɔ’n. Sanngɛ sran ng’ɔ sɔman Ɲanmiɛn i Wa’n nun’n, ɔ leman nguan sɔ’n. 13  Ń klɛ́ ndɛ nga mun ń blɛ́ amun mɔ an lafi Ɲanmiɛn i Wa’n i su’n,* naan an wun i wlɛ kɛ amun le nguan m’ɔ leman awieliɛ’n. 14  E lafi i su.* Like nga ti yɛ e lafi i su’n yɛle kɛ srɛlɛ kwlaa nga e srɛ i m’ɔ ti i klun su’n, ɔ sie i su tie. 15  Kɛ mɔ e lafi su kɛ srɛlɛ kwlaa nga e srɛ i’n, ɔ ti’n ti’n, e si kɛ ninnge nga e srɛli i kɛ ɔ fa be man e’n, ɔ́ fá be mán e. Afin e srɛli i kɛ ɔ fa ninnge sɔ mun man e. 16  Sɛ sran kun wun kɛ i niaan’n su yo sa tɛ m’ɔ timan wie liɛ’n, maan ɔ srɛ Ɲanmiɛn. Kpɛkun Ɲanmiɛn wá mán sran sɔ’n i nguan. Be nga be yo sa tɛ m’ɔ timan wie liɛ’n, be ndɛ yɛ n kan-ɔn. Sanngɛ sa tɛ kun o lɛ’n, ɔ timan nguan liɛ. Nán sa tɛ sɔ’n i ti yɛ n se i kɛ ɔ srɛ Ɲanmiɛn-ɔn. 17  Sa kwlaa nga be yo m’ɔ timan su’n, ɔ ti sa tɛ. Sanngɛ sa tɛ kun o lɛ’n, ɔ timan wie liɛ. 18  E si kɛ sran kwlaa ng’ɔ ti Ɲanmiɛn i wa’n, ɔ faman sa tɛ yolɛ’n kacimɛn i nzuɛn. Sanngɛ sran ng’ɔ ti Ɲanmiɛn i wa’n* ɔ niɛn i su, yɛ klunwifuɛ’n kwlá yomɛn i like fi. 19  E si kɛ e ti Ɲanmiɛn liɛ, sanngɛ mɛn wunmuan’n wo klunwifuɛ’n i sa nun. 20  E si kɛ Ɲanmiɛn i Wa’n bali. Yɛ ɔ mannin e ngwlɛlɛ naan e si sran ng’ɔ ti nanwlɛfuɛ’n. E nin sran ng’ɔ ti nanwlɛfuɛ’n e o nun i Wa Zezi Klisi ti. Sran sɔ’n yɛle Ɲanmiɛn nanwlɛfuɛ’n, yɛ nguan m’ɔ leman awieliɛ’n fin i. 21  Ba kanngan mun, an nian amun wun su amuin’m be lika.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Glɛki nun’n, be se kɛ “like kwlaa.”
Glɛki nun’n, be se kɛ “an lafi Ɲanmiɛn i Wa’n i dunman’n su.”
Be kwla se ekun kɛ “E kwla kan ndɛ kle Ɲanmiɛn, yɛ srɛ kunman e.”
Yɛle Zezi Klisi m’ɔ ti Ɲanmiɛn i Wa’n.