1 Zan 4:1-21

  • An nian sɛ ndɛ nga sran’m be waan be fin Ɲanmiɛn’n be fin i sakpa-o (1-6)

  • Ɲanmiɛn i silɛ nin i klolɛ (7-21)

    • “Ɲanmiɛn ti klolɛ” (8, 16)

    • Sran ng’ɔ klo Ɲanmiɛn’n, srɛ kunmɛn i (18)

4  Min sran kpa mun, nán an fa amun wla gua ndɛ kwlaa nga sran’m be waan be fin Ɲanmiɛn’n be su. Sanngɛ an nian sɛ ndɛ sɔ’m be fin i sakpa o. Afin be nga be tɔn be wun suɛn kɛ be ijɔ Ɲanmiɛn nuan’n, be kpanngban kpa b’a ba mɛn’n nun.  Wafa nga amun kwla sie ndɛ ng’ɔ fin Ɲanmiɛn’n i nzɔliɛ’n yɛ: Ndɛ kwlaa nga be kan se kɛ Zezi Klisi bali asiɛ’n su wa kɛ klɔ sran sa’n, yɛ ɔ fin Ɲanmiɛn-ɔn.  Sanngɛ sɛ sran wie se kɛ Zezi w’a baman mɛn’n nun kɛ klɔ sran sa’n, i ndɛ sɔ’n finman Ɲanmiɛn. Ɔ fin Klisi i kpɔfuɛ mɔ be seli amun kɛ ɔ́ bá’n. Dɔ nga su bɔbɔ’n, ɔ o mɛn’n nun.  Ba kanngan mun, amun ti Ɲanmiɛn i mma mun, yɛ an kwlali be. Afin sran ng’ɔ o amun sin’n i dan tra sran ng’ɔ o mɛn’n nunfuɛ’m be sin’n.  Be ti mɛn’n nunfuɛ, i ti yɛ ndɛ nga mɛn’n nunfuɛ’m be kan’n i wie yɛ be kan’n niɔn. Yɛ i sɔ’n ti yɛ mɛn’n nunfuɛ’m be sie be su be ti be ndɛ’n niɔn.  E liɛ’n, e ti Ɲanmiɛn liɛ. Ɔ maan sran ng’ɔ si Ɲanmiɛn’n, ɔ sie i su ti e ndɛ’n. Sanngɛ sran ng’ɔ timan Ɲanmiɛn liɛ’n, ɔ siemɛn i su timan e ndɛ’n. I lɛ’n nun yɛ e wun ngbaciɛ ng’ɔ o ndɛ ng’ɔ ti nanwlɛ’n nin ndɛ ng’ɔ ti ato’n be afiɛn’n niɔn.  Min sran kpa mun, maan e klo e wiengu titi, afin sran klolɛ’n fin Ɲanmiɛn. Sran kwlaa ng’ɔ klo i wiengu’n, ɔ ti Ɲanmiɛn i wa, yɛ ɔ si Ɲanmiɛn.  Sran ng’ɔ klomɛn i wiengu’n, ɔ siman Ɲanmiɛn, afin Ɲanmiɛn ti klolɛ.*  Wafa nga Ɲanmiɛn kleli kɛ ɔ klo e’n yɛle kɛ Ɲanmiɛn sunmɛnnin i Wa kunngba cɛ’n mɛn’n nun naan i dunman nun’n, e ɲan nguan. 10  Klolɛ sɔ’n yɛle kɛ, nán kɛ e yɛ e kloli Ɲanmiɛn-ɔn, sanngɛ i yɛ ɔ kloli e-ɔ. Yɛ ɔ sunmɛnnin i Wa’n kɛ e sa tɛ’m be ti’n, ɔ fɛ i wun yi tɛ naan e nin i e afiɛn sɛ ekun.* 11  Min sran kpa mun, kɛ mɔ Ɲanmiɛn kloli e sɔ’n ti’n, ɔ fata  kɛ e kusu e klo e wiengu. 12  Sran fi nin-a wunman Ɲanmiɛn le. Sanngɛ sɛ e klo e wiengu titi’n, Ɲanmiɛn nin e o nun, yɛ klolɛ sɔ’n i ɲin fíte kpa e afiɛn. 13  Like ng’ɔ kle kɛ e nin i e o nun naan i kusu nin e o nun’n yɛle kɛ ɔ fɛli i wawɛ’n mannin e. 14  Asa ekun’n, e bɔbɔ e wunnin kɛ e Si’n sunmɛnnin i Wa’n naan ɔ bla ɔ wa de asiɛ’n sufuɛ mun. Yɛ e kɛn i sɔ’n i ndɛ e kle sran mun. 15  Sran ng’ɔ si kɛ Zezi ti Ɲanmiɛn i Wa’n, Ɲanmiɛn nin i sɔfuɛ’n be o nun. Sran sɔ’n kusu nin Ɲanmiɛn be o nun. 16  Ɔ maan e si kɛ Ɲanmiɛn klo e, yɛ e lafi i sɔ’n su. Ɲanmiɛn ti klolɛ.* Sran ng’ɔ klo sran titi’n, ɔ nin Ɲanmiɛn be o nun titi, yɛ Ɲanmiɛn nin i sɔfuɛ’n be o nun titi. 17  I sɔ’n nun’n, e yili i nglo kpa kɛ e klo Ɲanmiɛn. Ɔ maan jɔlɛ dilɛ cɛn’n nun’n, kɛ é kán ndɛ’n e klun su titiman e. Afin kɛ ɔ fa ti’n, e kusu e ti sɔ wie mɛn nga nun. 18  Sran ng’ɔ klo Ɲanmiɛn’n, srɛ kunmɛn i. Sran ng’ɔ klo Ɲanmiɛn kpa’n ɔ kpalo srɛ’n, afin srɛ’n tanndan sran ɲrun. Nanwlɛ, sran nga srɛ kun i’n, ɔ kloman Ɲanmiɛn kpa. 19  E liɛ’n, e yi klolɛ’n i nglo, afin ɔ dun mmua kloli e. 20  Sɛ sran kun se kɛ, “N klo Ɲanmiɛn,” kusu nn ɔ kpɔ i niaan’n, sran sɔ’n ti ato buafuɛ. Afin sran ng’ɔ klomɛn i niaan m’ɔ wun i’n, ɔ kwlá kloman Ɲanmiɛn m’ɔ wunmɛn i’n. 21  I kpa bɔbɔ’n, mmla ng’ɔ mannin e’n yɛle kɛ sran ng’ɔ klo Ɲanmiɛn’n, maan i sɔfuɛ’n klo i niaan wie.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “klolɛ’n i bo’n wo Ɲanmiɛn wun lɔ.”
Be kwla se ekun kɛ “tɛ sɔ’n ɔ́ káta e sa tɛ’m be su.”
Be kwla se ekun kɛ “Klolɛ’n i bo’n wo Ɲanmiɛn wun lɔ.”