1 Timote 3:1-16

  • Sran nga be kwla sie i asɔnun sunianfuɛ’n (1-7)

  • Sran nga be kwla sie i asɔnunfuɛ’m be ukafuɛ’n (8-13)

  • Nanwlɛ ndɛ m’ɔ ti fiawa mɔ yɛle be wun mɔ be fa mantan Ɲanmiɛn kpa titi’n (14-16)

3  Ndɛ ng’ɔ o yɛ’n ti nanwlɛ: Sɛ sran kun kunndɛ kɛ ɔ́ dí asɔnun sunianfuɛ junman’n, nn junman kpa yɛ ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ dí-ɔ.  I sɔ’n ti’n, ɔ fataman kɛ sa kaan sa tran asɔnun sunianfuɛ’n i wun. Maan ɔ yo sran m’ɔ le bla kunngba, ɔ yo ninnge mun be nuan su sɛsɛ sa’n kwlaa nun, ɔ yo ngwɛlɛfuɛ, nán maan ɔ yo ninnge mun sukusuku, ɔ yo aklunyefuɛ, ɔ si like kle,  nán maan ɔ yo nzanbɔɛfuɛ, nán maan ɔ yo i wiengu’m be kpokokpoko,* nán maan i like yolɛ yo ya, nán maan ɔ yo ndɛnngan klofuɛ, yɛ nán maan ɔ yo sika klofuɛ,  maan ɔ si i bɔbɔ i awlobo’n i su nian kpa, maan ɔ fa ngwlɛlɛ sie i mma mun.  (?Afin sɛ sran kun simɛn i bɔbɔ i awlobo’n su nian’n, ɔ́ yó sɛ naan w’a kwla nian Ɲanmiɛn i asɔnun’n i lika?)  Asa ekun’n, nán maan ɔ yo sran mɔ blɛ li yɛ w’a kaci Klisifuɛ-ɔ. Afin ɔ cɛman naan w’a tu i wun naan fɔ nga be buli Suɛn tɔnfuɛ’n, b’a bu i wie.  Asa ekun’n, maan gua su lɔfuɛ’m be bo i dunman kpa. I liɛ’n, ɔ su wunman ɲannzuɛn, yɛ ɔ su tɔman Suɛn tɔnfuɛ’n i aya’n nun.  Maan asɔnunfuɛ’m be ukafuɛ’m be kusu be yo sran mɔ be nin aɲinyiɛ fata’n, nán maan be nuan nun yo nɲɔnnɲɔn, nán maan be nɔn nzan* ngboko, nán maan be fa sika kunndɛlɛ’n be fa cici be ti.  E Min’n i su lafilɛ ndɛ m’ɔ ti fiawa’n, maan be tra nun kpa. Yɛ maan be akunndan’n yo sanwun. 10  Maan be dun mmua sa be nian, sɛ be nin junman sɔ’n i dilɛ fata-o. I sin’n, sɛ sa nunman be wun’n, maan be di asɔnunfuɛ’m be ukafuɛ junman’n. 11  Maan mmla’m be kusu be yo sran mɔ be nin aɲinyiɛ fata’n, nán maan be yo sran wun sacifuɛ, maan be yo ninnge mun i nuan su sɛsɛsɛ sa’n kwlaa nun, maan be kle kɛ be lafi Ɲanmiɛn su sa’n kwlaa nun. 12  Maan asɔnunfuɛ’m be ukafuɛ’n ɔ yo sran m’ɔ le bla kunngba, m’ɔ si i mma mun nin i awlobo’n be su nian kpa’n. 13  Afin be nga be di junman kpa’n, be le ɲrun. Yɛ be kan Klisi Zezi mɔ e lafi i su’n i ndɛ weinwein. 14  Kannzɛ n sunnzun kɛ ń kɔ́ ɔ wun lɔ koko nga nun’n, sanngɛ ń klɛ́ ndɛ sɔ mun ń blɛ́ wɔ. 15  I liɛ’n sɛ a wun kɛ n su cɛ’n, á sí like ng’ɔ fata kɛ a yo i Ɲanmiɛn i awlo’n nun’n. Awlo sɔ’n yɛle Ɲanmiɛn m’ɔ lafiman’n i asɔnun’n. Sɛ ndɛ nanwlɛ’n ti sua’n, nn é sé kɛ asɔnun’n ti i kofiaja, yɛ ɔ suɛn i bo. 16  Ndɛ nanwlɛ m’ɔ ti fiawa’n, mɔ yɛle be wun mɔ be fa mantan Ɲanmiɛn kpa titi’n ɔ ti cinnjin kpa. Ndɛ sɔ’n yɛle kɛ: ‘Ɔ kacili klɔ sran, Ɲanmiɛn maan ɔ kacili aolia nun sran ekun fa kleli kɛ ɔ bu i sran kpa, ɔ yili i wun nglo kleli anzi mun, be kɛnnin i ndɛ nvlenvle’m be nun, yɛ mɛn’n nunfuɛ’m be lafili i su, be sɔli i nun ɲanmiɛn su lɔ, yɛ ɔ ɲannin ɲrun.’

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Glɛki nun’n, be fa ndɛ sɔ’n be kan be wiengu ndɛ tɛtɛ kanlɛ’n i ndɛ wie.
Glɛki nun’n, be se kɛ “duvɛn.”