1 Timote 1:1-20

  • Timote i like yolɛ (1, 2)

  • Maan Timote niɛn i wun su ato like klefuɛ’m be lika (3-11)

  • E Min’n yili i aklunye’n i nglo Pɔlu i lika (12-16)

  • Famiɛn m’ɔ o lɛ titi’n, m’ɔ su wuman le’n (17)

  • “Kun alɛ kpafuɛ’n” (18-20)

1  Min Pɔlu, ndɛ nga Ɲanmiɛn m’ɔ ti e Defuɛ’n ɔ nin Klisi Zezi mɔ e fa e wla e guɛ i su’n be kannin’n, i ti yɛ n ti Klisi Zezi i akoto-ɔ.  Ń klɛ́ fluwa nga ń blɛ́ wɔ Timote,* mɔ a ti ba kpa mɔ a di e Min’n i junman’n: Maan e Si Ɲanmiɛn nin e Min Klisi Zezi be yo wɔ ye, yɛ be si wɔ aunnvuɛ, yɛ maan be yo naan a di alaje.  I nun nga ń kɔ́ Maseduanin’n, n wlali ɔ fanngan kɛ a ka Efɛzi lɔ. Ń kɛ́n i kunngba’n ń klé wɔ andɛ. Ka lɔ naan se sran wie’m be kɛ nán be kle sran’m be like uflɛ.  Se be ekun kɛ nán be fa be su sie ato ndɛ’m be bo. Asa ekun’n, nán be akunndan tran be nannan’m be osu’n i finwlɛ’n i su. Ninnge sɔ’m be yoman sa fi ye, sanngɛ be yo maan sran’m be kan ndɛ ngbɛnngbɛn mun, kusu nn ndɛ sɔ’m be wie fi kwlá ukaman sran naan w’a lafi Ɲanmiɛn su.  Like nga ti yɛ n se wɔ sɔ’n,* yɛle kɛ n kunndɛ kɛ, kɛ é yí e sran klolɛ’n i nglo’n, nán fiɛn kaan sa tran e awlɛn’n nun, nán e akunndan’n bu e fɔ, yɛ nán e yo gblɛfuɛ e Min’n i su mɔ e lafi’n nun.  Sran wie’m be kacili be sin sili ninnge sɔ mun. I sɔ’n ti’n, be fali be wun wlali ndɛ ngbɛnngbɛn’m be kanlɛ’n nun.  Be waan bé yó mmla klefuɛ, sanngɛ ndɛ nga be kan’n, ɔ nin sa nga be jin su tɔkii kɛ ɔ ti nanwlɛ’n, be bɔbɔ be wunman be wlɛ.  E si kɛ sɛ sran kun fa Mmla’n su kɛ ɔ nin i fata’n sa’n,* ɔ wun i wlɛ kɛ Mmla’n ti like kpa.  Asa ekun’n, nán sran kpa’m be ti yɛ be kpɛ mmla-ɔ. Sanngɛ be nga be ti yɛ be kpɛ mmla’n, yɛle be nga be diman mmla su’n, ɔ nin ɲin keklefuɛ mun nin be nga be sroman Ɲanmiɛn’n nin sa tɛ yofuɛ mun, ɔ nin be nga be nin be wiengu nantiman klanman’n* nin be nga be yo Ɲanmiɛn i ninnge’m be finfin’n, ɔ nin be nga be kun be si’n nin be nga be kun be nin’n, yɛ sran kunfuɛ mun, 10  ɔ nin be nga be kunndɛ bla nin bian sukusuku mɔ be yo i wunsu ɲannzuɛn sa mun’n* ɔ nin yasua nga be nin be wiengu yasua be la’n, ɔ nin be nga be wua sran mun’n, ɔ nin ato buafuɛ mun nin be nga be ta nda mɔ be diman su’n, ɔ nin be nga be yo like uflɛ m’ɔ nin like kpa* nga e kleli amun’n be kɔman’n likawlɛ’n. 11  Like kpa sɔ mɔ e kleli’n, ɔ fin Ɲanmiɛn m’ɔ di aklunjuɛ’n i jasin fɛ m’ɔ fa wlali min sa nun’n. 12  Ń lá e Min Klisi Zezi m’ɔ mannin min wunmiɛn’n i ase. Afin ɔ buli min nanwlɛfuɛ ti’n, ɔ fali junman kun wlali min sa nun, 13  kusu nn laa’n, n kannin Ɲanmiɛn i wun ndɛ tɛ, n kleli i sufuɛ’m be yalɛ, yɛ n tuli min wun. Ɔ nin i sɔ ngba’n, ɔ sili min aunnvuɛ. Afin ɔ si kɛ n wunman sa wlɛ, yɛ n lafimɛn i su ti yɛ n yoli sa sɔ mun-ɔn. 14  Sanngɛ aklunye nga e Min’n yili i nglo min lika’n, ɔ yoli dan trali su. Yɛ ɔ ukali min kpa naan n lafi i su, kpɛkun n klo i afin n ti Klisi Zezi i sɔnnzɔnfuɛ. 15  Ndɛ ng’ɔ o yɛ’n ti nanwlɛ, yɛ be kwla fa su. Yɛle kɛ Klisi Zezi bali mɛn’n nun kɛ ɔ́ dé sa tɛ yofuɛ mun. Min yɛ n ti sran sɔ’m be nun klikli’n niɔn. 16  Ɔ sili min aunnvuɛ naan min mɔ n ti sa tɛ yofuɛ’m be nun dan’n, Klisi Zezi sin min lika kle kɛ ɔ trɛ i awlɛn sran’m be wun. Ɔ maan ɔ fali min sieli be nga bé fá be wla gúɛ i su’n mɔ bé ɲán nguan m’ɔ leman awieliɛ’n be ɲrun naan be si kɛ ɔ trɛ i awlɛn sran’m be wun. 17  I sɔ’n ti’n, maan be yi Famiɛn m’ɔ o lɛ titi’n, m’ɔ su wuman le’n, mɔ be kwlá wunmɛn i’n, mɔ i kunngba yɛ ɔ ti Ɲanmiɛn kpli’n i ayɛ, yɛ be mɛnmɛn i tititi. Maan ɔ yo sɔ. 18  Timote min wa, ndɛ nga ń fá wlá ɔ sa nun yɛ’n, ɔ nin ɔ su ndɛ nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be kannin’n, be ti kun. Ń kán ndɛ sɔ mun ń klé wɔ naan be ti’n w’a kwla kun alɛ kpafuɛ’n, 19  naan kusu w’a kwla lafi e Min’n i su, naan ɔ akunndan’n w’a sannganman. Ninnge sɔ’m b’a yoman sran wie’m be cinnjin kun, ɔ maan sɛ e Min’n i su mɔ be lafi’n ti kɛ mmeli sa’n, nn é sé kɛ w’a saci mlɔnmlɔn. 20  Imene nin Alɛzandri be o sran sɔ’m be nun wie. N fali be n wlali Satan sa nun naan fɔ nga bé fá tú be’n ɔ yo naan b’a kanman Ɲanmiɛn i wun ndɛ tɛ.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

I bo’n yɛle “Sran m’ɔ bu Ɲanmiɛn i sran’n.”
Be kwla se ekun kɛ “like nga n se wɔ kɛ a yo’n.”
Glɛki nun’n, be se kɛ “kɛ mmla’n kle’n sa’n.”
Ɔ kan be nga be nin Ɲanmiɛn be nunman nun kun mɔ be sumɛn i kun’n, be ndɛ wie.
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ “pɔɔneia.”
Be kwla se ekun kɛ “ɔ ti kpa man sran annzɛ ɔ yo sran ye.”