1 Piɛli 2:1-25

  • Maan amun konvi sɔ Ɲanmiɛn ndɛ’n (1-3)

  • Amun ti kɛ yɔbuɛ m’ɔ le nguan’n sa’n, Ɲanmiɛn wawɛ’n maan bé fá amun kplán sua kun (4-10)

  • Amun ti kɛ aofuɛ sa mɛn’n nun (11, 12)

  • Aɲinyiɛ kpafuɛ’n (13-25)

    • Klisi yɛ ɔ kle e atin-ɔn (21)

2  I sɔ’n ti’n, maan amun wla klunwi kwlaa nin sran lakalɛ’n nin gblɛ’n nin amun ɲin m’ɔ blo sran like su’n nin amun wiengu i wun ndɛ tɛ kanlɛ’n kwlaa be ase.  Kɛ nga ba nɔnman’m be konvi sɔ ɲɔnflɛn sa’n, maan amun konvi sɔ Ɲanmiɛn ndɛ m’ɔ ti kɛ nɔnnɔn mɔ b’a guaman nun like’n sa’n, naan ndɛ sɔ’n ti’n, amun yo sran naan amun ɲan amun ti.  Afin amun wunnin kɛ e Min’n yo sran ye.  Ɔ ti kɛ yɔbuɛ m’ɔ man nguan mɔ sran’m be yili i blo’n sa. Sanngɛ Ɲanmiɛn fɛli i, yɛ ɔ ti i sa nun like cinnjin kpa. Sɛ amun fa amun wun mɛntɛn i’n,  amun kusu mɔ amun ti kɛ yɔbuɛ m’ɔ le nguan’n sa’n, Ɲanmiɛn wawɛ’n maan be su fa amun kplan sua kun naan amun yo Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ, naan amun yo Ɲanmiɛn liɛ. I liɛ’n, Zezi Klisi i dunman nun’n, amún yí tɛ mɔ Ɲanmiɛn klun jɔ su’n kɛ nga Ɲanmiɛn wawɛ’n kle’n sa.  Afin be klɛli i Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun kɛ: “An nian! M’an sie yɔbuɛ kun mɔ n kpali n sieli i ngunmin’n Siɔn lɔ. I yɛ ɔ ti sua bo ase wlalɛ yɔbuɛ cinnjin kpafuɛ m’ɔ tra sua’n i cɔnjɔ’n i ase’n niɔn. Sran ng’ɔ lafi i su’n, i ɲin su guaman ase le.”  Amun mɔ amun lafi Ɲanmiɛn su’n, ɔ ti amun sran cinnjin. Sanngɛ be nga be lafiman Ɲanmiɛn su’n be liɛ’n, “yɔbuɛ nga sua kplanfuɛ’m be yili i blo’n, w’a kaci sua’n i cɔnjɔ su yɔbuɛ cinnjin kpafuɛ’n.”  Yɛ w’a kaci “yɔbuɛ kun m’ɔ fin sran ase’n, yɛ sran ja kpla su.” Like nga ti yɛ ɔ yi be ase titi’n, yɛle kɛ be nianman ndɛ’n su nantiman. Like bɔbɔ nga be sie mannin be’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ.  Sanngɛ “ɔ kpali amun. Amun ti famiɛn nin Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ, amun ti Ɲanmiɛn i nvle, amun ti i liɛ klonglo. Ɔ yoli sɔ naan amun kɛn i kpa dan m’ɔ ti’n i ndɛ kle sran mun lika kwlaa.” I yɛ ɔ fali amun aosin’n nun bali i kpajalɛ kpa’n nun’n niɔn. 10  Laa’n, amun timan Ɲanmiɛn i sran, sanngɛ siɛn’n, amun ti i sran. Laa’n, w’a siman amun aunnvuɛ, sanngɛ siɛn’n, ɔ si amun aunnvuɛ. 11  Min sran kpa mun, amun ti aofuɛ nin wlanwlanfuɛ asiɛ nga su. I sɔ’n ti’n, ń srɛ́ amun kɛ nán amun konvi sɔ ninnge nga klɔ sran konvi sɔ be’n mɔ be kle amun yalɛ’n. 12  Maan amun nzuɛn’n yo kpa titi mɛn’n nunfuɛ’m be afiɛn. I liɛ’n, sɛ be tɔn amun suɛn kɛ an ti sa tɛ yofuɛ’n, bé wún sa kpa nga amun yo’n, kpɛkun bé mánmán Ɲanmiɛn cɛn ng’ɔ́ wá nían amun’n i nun. 13  E Min’n i dunman nun’n, maan amun ɲin yi ninnge kwlaa nga klɔ sran’m be kpɛli be ba’n. Sɛ famiɛn-o, maan amun ɲin yi i, afin ɔ ti amun su kpɛn. 14  Sɛ famiɛn’n i janunfuɛ mun-o, maan amun ɲin yi be. Afin ɔ sunmannin be kɛ be tu sa tɛ yofuɛ’m be fɔ naan be yo be nga be yo sa kpa’n be mo. 15  Afin Ɲanmiɛn i klun sa’n yɛle kɛ an yo sa kpa naan sinnglinfuɛ mɔ be wunman sa wlɛ’n b’a ɲanman ndɛ b’a kanman. 16  Maan amun yo kɛ sran mɔ b’a ɲan be ti’n sa. Nán an fa amun ti ɲanlɛ sɔ’n fa kata amun ɲin be yo sa tɛ. Sanngɛ an yo amun wun kɛ Ɲanmiɛn i kanga sa. 17  An bu sran wafa kwlaa be sran, an klo aniaan’m be kwlaa, an sro Ɲanmiɛn, yɛ an bu famiɛn’n i sran. 18  Maan be nga be di junman sran sa nun’n be ɲin yi be min mun kɛ ɔ nin i fata’n sa. Nán maan be ɲin yi be nga be ti kpa mɔ be like yolɛ yoman ya’n be ngunmin. Sanngɛ maan be ɲin yi be nga be like yolɛ yo ya’n wie. 19  Afin sɛ sran kun wun i ɲrun naan ɔ trɛ i awlɛn’n, yɛ sɛ Ɲanmiɛn mɔ i ɲin yi i’n ti’n be kle i yalɛ, kusu nn w’a yoman sa’n, i sɔ’n ti kpa. 20  ?Sɛ amun yo sa tɛ naan be bo amun naan amun tra amun awlɛn’n, nn amun nin ayɛ yilɛ fata? Sanngɛ sɛ amun yo sa kpa naan be kle amun yalɛ naan amun tra amun awlɛn’n, i sɔ’n yo Ɲanmiɛn i fɛ. 21  Like nga ti yɛ be flɛli amun’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ. Afin amun ti’n, Klisi bɔbɔ wunnin ɲrɛnnɛn. Ɔ kleli amun atin naan an nian su be nanti sɛsɛsɛ. 22  W’a yoman sa tɛ fi, yɛ b’a timan gblɛ ndɛ i nuan nun. 23  Kɛ be kpɛli i nzowa’n, w’a kpɛman be wie. Kɛ bé klé i ɲrɛnnɛn’n, w’a seman kɛ ɔ́ wá klé be wie. Sanngɛ ɔ fɛli i wun wlali Sran ng’ɔ di jɔlɛ nanwlɛ su’n i sa nun. 24  E sa tɛ m’ɔ suali be’n ti’n, be boboli i waka’n su, kɛ ɔ ko yo naan y’a wla sa tɛ’n i ase naan y’a yo sa kpa’n ti. Yɛ “i wun kannin’m be ti’n amun yoli juejue.” 25  Afin laa’n, an ti kɛ bua mɔ b’a bo b’a sanndi’n sa. Sanngɛ siɛn’n, amun a sa amun sin amun tafuɛ m’ɔ ti amun sunianfuɛ’n i sin.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun