1 Piɛli 1:1-25

  • Aniaan’m be like yolɛ (1, 2)

  • Ɔ wuli e uflɛ naan e fa e wla e gua like m’ɔ́ ká lɛ titi’n su (3-12)

  • Kɛ mɔ amun ti Ɲanmiɛn i mma mun siɛn’n mɔ amun ɲin yi i’n ti’n, maan amun yo sanwun (13-25)

1  Min Piɛli mɔ n ti Zezi Klisi i akoto’n, ń klɛ́ fluwa nga ń blɛ́ amun mɔ amun ti wlanwlanfuɛ mɔ Ɲanmiɛn fali amun’n, mɔ amun a bo b’a sanndi Pɔn nin Galasi nin Kapadɔsu nin Azi nin Bitinin mɛn’n nun’n.  Like nga e Si Ɲanmiɛn m’ɔ o nglo lɔ’n ɔ dun mmua siesieli’n i ti yɛ ɔ fali amun-ɔn. Ɔ fɛli i wawɛ’n mannin amun naan amun yo i liɛ klonglo. Ɔ yoli sɔ naan amun ɲin yi i, naan kusu Zezi Klisi i mmoja’n ti’n, amun yo sanwun. Maan Ɲanmiɛn yi i aklunye dan’n i nglo amun lika, yɛ maan ɔ yo naan amun wun jɔ amun fɔuun.  Maan manmanlɛ’n yo e Min Zezi Klisi i Si Ɲanmiɛn liɛ. Afin aunnvuɛ dan m’ɔ sili e’n ti’n, ɔ wuli e uflɛ naan Zezi Klisi m’ɔ cɛnnin i’n ti’n, e fa e wla e gua like m’ɔ́ ká lɛ titi’n su.  Ɔ yoli maan be wuli e uflɛ naan e ɲan nguan. Nguan sɔ’n ti’n, é ɲán like kpa nga i waan ɔ́ fá mán e’n. Like sɔ’n saciman le, fiɛn kaan sa nunmɛn i wun, ɔ ti ɲanɲanɲan titi. Ɔ fali like sɔ’n sieli amun ɲanmiɛn su lɔ.  Ɔ ti amun m’ɔ fɛ i tinmin’n nian amun su mɔ amun a ɲan amun ti’n amun liɛ. Blɛ kasiɛn’n nun yɛ amun ti mɔ amun a ɲɛn i’n, i ɲin wá fíte weiin kpa-ɔ.  I sɔ’n ti’n, kannzɛ bɔbɔ sa fanunfanun tɔ amun su naan ɔ fata kɛ amun wun ɲrɛnnɛn blɛ kaan sa’n, amun di aklunjuɛ kpa.  I liɛ’n, kɛ mɔ be sali amun niannin mɔ be wunnin kɛ amun lafi Ɲanmiɛn su’n ti’n, cɛn nga Zezi Klisi wá yí i wun nglo’n, bé mánmán amun, bé yí amun ayɛ, yɛ bé yó amun mo. Afin amun Ɲanmiɛn sulafilɛ sɔ’n, i kpa tra sika ɔkwlɛ mɔ kannzɛ be tɔnnin’n* ɔ saci’n.  Kannzɛ amun nin-a wunmɛn i le’n, sanngɛ amun klo i. Kannzɛ amun wunmɛn i dɔ nga su’n, sanngɛ amun lafi i su, yɛ amun klun ti jɔwa dan kpa.  Yɛ amún ɲán like nga ti yɛ amun lafi Ɲanmiɛn su’n. Like sɔ’n yɛle amun ti ɲanlɛ’n. 10  Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ nga be kannin ye dan mɔ Ɲanmiɛn yoli amun’n i ndɛ’n, be kunndɛkunndɛli amun ti ɲanlɛ sɔ’n i su ndɛ kpa, yɛ be usausali nun kpa. 11  B’a yaciman sa ng’ɔ́ wá jú Klisi su’n nin blɛ nga sa sɔ’n wá jú’n, be kunndɛlɛ. Afin laa’n, Ɲanmiɛn wawɛ m’ɔ o be su’n kleli be kɛ Klisi wá wún ɲrɛnnɛn, naan i sin’n, ɔ́ ɲán ɲrun. 12  Ɲanmiɛn maan be wa wunnin i wlɛ kɛ ndɛ nga be bɔbɔ mɔ be ti i sufuɛ’n be kannin’n, ɔ timan be bɔbɔ be liɛ, sanngɛ ɔ ti amun liɛ. Yɛ ndɛ nga be kannin’n i kunngba’n yɛ be nga be boli jasin fɛ’n be kleli amun’n, be kannin-ɔn. Ɲanmiɛn wawɛ’n m’ɔ fin ɲanmiɛn su’n i fanngan nun yɛ be yoli sɔ-ɔ. Anzi’m be bɔbɔ be kunndɛ kpa kɛ bé sí ndɛ sɔ’m be nun. 13  I sɔ’n ti’n, maan amun siesie amun wun naan amun akunndan’n kwlaa tran junman kekle mɔ amún wá dí’n su kpa. An yo ngwlɛlɛfuɛ, yɛ maan amun wla tran ye dan mɔ kɛ Zezi Klisi wá yí i wun nglo’n bé wá yó amun’n, i su. 14  Kɛ mɔ amun ti Ɲanmiɛn i mma mun siɛn’n mɔ amun ɲin yi i’n ti’n, maan amun yaci ninnge nga amun konvi sɔ be laa’n be yolɛ. Ninnge sɔ mun yɛ i nun nga amun nin-a simɛn i’n, an yo be’n niɔn. 15  Sanngɛ sa’n kwlaa nun’n, maan amun nzuɛn’n yo sanwun kɛ nga Sran ng’ɔ flɛli amun’n ti sanwun’n sa. 16  Afin be klɛli i kɛ: “Amun yo sanwun, afin n ti sanwun.” 17  Kɛ amún flɛ́ e Si m’ɔ nian like nga sran kun yo’n su sɛsɛsɛ ɔ fɛ i nuan like mɛn i’n, maan amun nzuɛn’n kle kɛ amun sro i blɛ mɔ amun te yo aofuɛ mɛn nga nun’n. 18  Afin amun si kɛ nán jɛtɛ ufue annzɛ sika ɔkwlɛ mɔ be saci’n yɛ be fa deli* amun ninnge ngbɛnngbɛn’m be nun-ɔn. Amun nannan’m be yoli ninnge sɔ mun laa, yɛ be kleli amun ninnge sɔ’m be yolɛ. 19  Sanngɛ Klisi m’ɔ ti kɛ bua ba mɔ lɛ nin fɔ kaan sa nunmɛn i wun sa’n, i mmoja m’ɔ ti kpa dan’n yɛ be fa deli amun-ɔn. 20  Kwlaa naan mɛn’n w’a bo i bo’n,* Ɲanmiɛn kpali Klisi sieli. Sanngɛ amun ti’n, be wa yili i nglo blɛ kasiɛn’n nun. 21  I dunman nun ti’n, amun lafi Ɲanmiɛn su. Afin i yɛ ɔ cɛnnin i nguan-ɔn, kpɛkun ɔ mɛnnin i aɲrunɲan naan amun lafi Ɲanmiɛn su yɛ amun fa amun wla guɛ i su. 22  Ndɛ nanwlɛ mɔ amun fa su’n ti’n, amun a yo sanwun siɛn’n, kpɛkun amun kloman amun niaan mun gblɛ nun. I sɔ’n ti’n, nán an klo amun wun amun nuan bui su. 23  Ɲanmiɛn m’ɔ o lɛ titi’n i ndɛ’n ti yɛ be wuli amun uflɛ-ɔ, nán like m’ɔ saci’n ti-ɔ. Sanngɛ Ɲanmiɛn wawɛ m’ɔ kwlá saciman’n, i ti yɛ be wuli amun uflɛ-ɔ. 24  Afin “klɔ sran’m be kwlaa be ti kɛ ijre sa. Yɛ ɲrun nga be le i’n, ɔ ti kɛ ijre nɲrɛ sa. Ijre’n ɔ wu kee, yɛ i nɲrɛ’n ɔ kpɔ gua, 25  sanngɛ ndɛ nga Zoova kan’n, ɔ́ ká lɛ tititi.” “Ndɛ” sɔ’n yɛle jasin fɛ nga be bo kleli amun’n.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “be yili i nun fiɛn’n.”
Glɛki nun’n, be se kɛ “be fa kpɔli amun ti.”
Blɛ nga Adan nin Ɛvu bé wú be mma mun’n i ndɛ yɛ be kan-ɔn.