1 Korɛntifuɛ Mun 9:1-27

  • Ajalɛ nga Pɔlu m’ɔ ti akoto’n ɔ kle’n (1-27)

    • “Nán cici nannin ng’ɔ su bo ble’n’n i nuan’n” (9)

    • “Sɛ n boman jasin fɛ’n, min yako!”  (16)

    • Sran wafawafa be ti’n, Pɔlu kacili like kwlakwla (19-23)

    • E nian e wun su e wanndi naan e ɲan nguan (24-27)

9  ?N leman atin n yoman like nga n klo’n? ?N timan akoto? ?M’an wunman e Min Zezi? ?E Min’n i junman mɔ n di’n, amun timɛn i nuan like?  Kannzɛ sran wie’m be ɲrun’n, n timan akoto’n, sanngɛ n lafi su kpa kɛ amun ɲrun’n n ti akoto. Afin amun yɛ amun ti like m’ɔ kle kɛ n ti e Min’n i akoto-ɔ.  Ndɛ nga ń kán klé be nga be kan min wun ndɛ’n yɛ:  ?E leman atin e diman like? ?Yɛ e leman atin e nɔnman nzan?  ?E leman atin e jaman bla ng’ɔ su Ɲanmiɛn naan w’a ko sunman e kɛ nga akoto onga mun nin e Min’n i niaan mun nin Sefasi* be fa yoli’n sa?  ?Annzɛ min nin Baanabasi e ngunmin cɛ yɛ e leman atin e yaciman junman nga e fa nian e wun lika’n i dilɛ-ɔ?  ?Sonja onin yɛ i bɔbɔ tuɛ i wun kalɛ-ɔ? ?Wan yɛ ɔ di viɲin fie m’ɔ dimɛn i su mma-ɔ? ?Annzɛ wan yɛ ɔ ta nnɛn m’ɔ nɔnmɛn i nɔnnɔn-ɔn?  ?Klɔ sran mɔ n ti’n, i ti yɛ n kan ndɛ sɔ mun-ɔn? ?Mmla’n bɔbɔ kanman ndɛ sɔ mun wie?  Afin be klɛli i Moizi i Mmla’n nun kɛ: “Nán cici nannin ng’ɔ su bo ble’n i nuan’n.” ?Nannin’n i ndɛ yɛ ɔ lo Ɲanmiɛn-ɔn? 10  ?Annzɛ e ti yɛ ɔ seli sɔ-ɔ? Nanwlɛ, e ti yɛ be klɛli mmla sɔ’n niɔn. Sran ng’ɔ di fie’n, ɔ nin sran ng’ɔ bo ble’n be mian be ɲin be di junman afin be wla o su kɛ bé ɲán nun like. 11  ?Sɛ e luali ninnge nga be fin Ɲanmiɛn’n amun afiɛn naan i sin e srɛ amun kɛ amun ti e wun ɲanman nun’n, i sɔ’n ti tɛ? 12  ?Sɛ sran uflɛ le atin srɛ amun ninnge sɔ mun’n, yɛ e li? ?E leman atin e yoman sɔ traman su? Kannzɛ e le i wun atin bɔbɔ’n, sanngɛ y’a fɛmɛn i sɔ’n y’a mianmianman amun. E tra e awlɛn sa’n kwlaa nun, kɛ ɔ ko yo naan y’a tanndanman Klisi’n i jasin fɛ’n i ɲrun’n ti. 13  ?Amun siman kɛ be nga be di Ɲanmiɛn junman Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ’n, be di ninnge nga be o Ɲanmiɛn sua’n nun’n? ?Yɛ amun siman kɛ be nga be di junman tɛ yiwlɛ lɔ’n, be man be tɛ yiwlɛ lɔ ninnge’m be wie? 14  I wafa kunngba’n, e Min’n se be nga be bo jasin fɛ’n kɛ jasin fɛ bolɛ junman’n yɛ be fa ta be wun-ɔn. 15  Sanngɛ m’an faman ninnge sɔ’m be nun kun sa m’an yoman min wun sa ye. Yɛ m’an klɛman ndɛ nga naan be yo i sɔ like be man min. Afin ɔ flunman kɛ n wu tra kɛ... like nga n fa di min nuan’n, sran fi su demɛn i min sa nun! 16  Sɛ n bo jasin fɛ’n, nán kɛ min waan ń fá tú min wun ti-ɔ. Sanngɛ ɔ fata kɛ n bo ti-ɔ. Nanwlɛ, sɛ n boman jasin fɛ’n, min yako! 17  Sɛ n di junman sɔ’n min klunklo su’n, ń ɲán akatua. Kannzɛ n di i klunngbɔ su bɔbɔ’n, Ɲanmiɛn m’ɔ te lafi min su’n yɛ ɔ mannin min junman sɔ’n kɛ n di-ɔ. 18  ?Yɛ nn ngue yɛ n ɲɛn i nun-ɔn? Yɛle kɛ, kɛ ń bó jasin fɛ’n, n seman kɛ be tua min kalɛ. Ɔ maan like nga n le atin n se kɛ be fa man min’n, n su seman kɛ be fa man min naan m’an kwla bo jasin fɛ’n. 19  Afin kannzɛ bɔbɔ n timan sran fi i kanga’n, sanngɛ n bɔbɔ n yoli min wun sran’m be kwlaa be kanga, kɛ ɔ ko yo naan m’an kwla ɲan sran kpanngban’n ti. 20  Kɛ n wo Zuifu’m be nun’n, n yo min wun kɛ Zuifu sa, kɛ ɔ ko yo naan m’an ɲan Zuifu mun’n ti. Kannzɛ n diman mmla’n su’n, kɛ n wo be nga be di mmla’n su’n be nun’n, n yo min wun kɛ n di mmla’n su sa, kɛ ɔ ko yo naan m’an ɲan be nga be di mmla’n su’n ti. 21  Kɛ n wo be nga be diman mmla’n su’n be nun’n, kɛ ɔ ko yo naan m’an ɲan be nga be diman mmla’n su’n, n yo min wun kɛ n diman mmla’n su sa, kusu nn Ɲanmiɛn ɲrun’n, n di mmla su. Sanngɛ Klisi i mmla’n su yɛ n di-ɔ. 22  Kɛ n wo be nga be ti fakafaka’n be nun’n, n yo min wun kɛ n ti fakafaka sa. Sran wafawafa’m be ti’n, n kacili like kwlakwla, kɛ ɔ ko yo naan m’an yo like kwlaa nga n kwla yo naan m’an de be nun wie mun’n ti. 23  Sanngɛ n yo ninnge kwlaa sɔ mun jasin fɛ’n ti naan sran uflɛ ti wie. 24  ?Amun siman kɛ be nga be si wanndilɛ nun akplowa’n, be kwlaa be wanndi, sanngɛ sran kunngba yɛ ɔ ɲan akatua’n niɔn? Wanndilɛ wafa nga an ko wanndi naan amun a ɲɛn i’n, an wanndi sɔ naan an ɲɛn i. 25  Be kwlaa nga be si akplowa be kpli ninnge mun’n, be nian be wun su sa’n kwlaa nun. Be yo sɔ naan bé ɲán kle m’ɔ kwla saci’n. Sanngɛ e liɛ’n, ng’ɔ saciman’n yɛ e kunndɛ-ɔ. 26  I sɔ’n ti’n, n wanndiman ngbɛn. Yɛ n toman min acɔliɛ’n ngbɛn. 27  Sanngɛ n nian min wun su kpa,* yɛ n sie min wunnɛn’n kɛ min kanga sa. Sɛ m’an yoman sɔ’n, kannzɛ n bo jasin fɛ’n, Ɲanmiɛn klun su jɔman min wun.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Be flɛ i ekun kɛ Piɛli.
Be kwla se ekun kɛ “n tu min wun fɔ kekle kpa.” Glɛki nun’n, be se kɛ “n bo min wun.”