1 Korɛntifuɛ Mun 4:1-21

  • Maan like sunianfuɛ’m be yo nanwlɛfuɛ (1-5)

  • Klisi i junman difuɛ’m be ti wun ase kanfuɛ (6-13)

    • “Nán fa ndɛ uflɛ uka ng’ɔ ti klɛwa’n su” (6)

    • Klisifuɛ’m b’a yo kɛ anɔ yifuɛ sa (9)

  • Pɔlu niɛnnin i mma’m be lika (14-21)

4  Maan sran’m be wun kɛ e ti Klisi i junman difuɛ* nin Ɲanmiɛn i like m’ɔ ti fiawa’n i sunianfuɛ.  Kusu’n, like nga be kunndɛ i like sunianfuɛ’n i lika’n, yɛle kɛ maan ɔ yo nanwlɛfuɛ.  Min liɛ’n, sɛ amún dí min jɔlɛ annzɛ jɔlɛ difuɛ’m bé dí min jɔlɛ’n, ɔ yoman min like fi. I kpa’n, n bɔbɔ n diman min wun jɔlɛ.  Afin n wunman kɛ n yoli sa tɛ wie. Sanngɛ i sɔ’n kleman kɛ n ti sɛsɛfuɛ. Afin sran ng’ɔ di min jɔlɛ’n, yɛle Zoova.  Ɔ maan sɛ jɔlɛ dilɛ blɛ’n nin-a juman’n, nán amun di sran fi jɔlɛ. Amun minndɛ kɛ e Min’n bla ka. Sɛ ɔ ba’n, ɔ́ fá ninnge nga be ti fiawa aosin’n nun’n fíte wia nun. Yɛ ɔ́ wá yó maan bé sí sran’m be awlɛn’n nun lɔ sa mun. Kɛ ɔ ko yo sɔ’n, like ng’ɔ nin sran kun fata’n yɛ Ɲanmiɛn fá yí i ayɛ-ɔ.  Aniaan mun, amun kpa yolɛ ti yɛ n kannin min nin Apolɔsu e ndɛ-ɔ. I liɛ’n e ti’n, amún sí mmla yɛ’n: “Nán fa ndɛ uflɛ uka ng’ɔ ti klɛwa’n su.” Kɛ ɔ ko yo naan amun a tuman amun wun naan amun a buman sran wie kpa b’a traman wie’n ti.  ?Ngue ti yɛ a bu i kɛ ɔ kpa tra ɔ wiengu-ɔ? ?Ngue yɛ a le i mɔ nán Ɲanmiɛn yɛ ɔ fa mannin wɔ-ɔ? ?Yɛ sɛ Ɲanmiɛn yɛ ɔ fa mannin wɔ’n, ngue ti yɛ a di ɔ nuan kɛ ɔ bɔbɔ ɔ fanngan nun yɛ a ɲɛnnin i kwlaa sɔ’n niɔn?  ?Amun a ɲan like kwlaa? ?Amun a ɲan amun wun w’a wie? ?Amun su di famiɛn kpɛ e? N kunndɛ kpa kɛ amun bo famiɛn dilɛ bo, kɛ ɔ ko yo naan e kusu y’a di famiɛn kɛ amun sa wie’n ti.  Ɔ yo min kɛ e mɔ e ti akoto’n, Ɲanmiɛn w’a fa e w’a kle sran mun kɛ e ti be nga be seli kɛ bé kún be’n be kasiɛn sa. Afin y’a yo kɛ anɔ yifuɛ sa mɛn’n nun, yɛ anzi mun, ɔ nin sran’m be nian e. 10  Klisi ti’n, e ti sinnglinfuɛ. Sanngɛ amun liɛ’n, Klisi ti’n, amun ti ngwlɛlɛfuɛ. E leman wunmiɛn, sanngɛ amun liɛ’n, amun le wunmiɛn. Be yi amun ayɛ, sanngɛ e liɛ’n, be gua e ɲin ase. 11  Lele nin andɛ’n, awe nin nzuewe te kun e. E wun ti kplɛn, be bo e, yɛ e leman lawlɛ, 12  e fa e sa e di junman kekle kpa. Kɛ be kpɛ e nzowa’n, e yra e nuan man be. Kɛ be kle e yalɛ’n, e tra e awlɛn maan ɔ sɔn e nun. 13  Kɛ be saci e dunman’n, e tɛ su wɛtɛɛ su.* Kɛ ɔ fɛ i laa lele mɔ w’a fa ju yɛ’n, e ti kɛ mɛn’n nun wla sa. E ti kɛ ninnge nga sran’m be gua be blo’n sa. 14  Nán kɛ min waan ń gúa amun ɲin ase ti yɛ n klɛ ndɛ nga mun-ɔn. Sanngɛ n kunndɛ kɛ ń mán amun afɔtuɛ, afin amun ti min awlɛn su ba. 15  Kannzɛ amun le like klefuɛ akpiakpi blu (10.000) naan be kleli amun Klisi i atin’n, sanngɛ amun leman siɛ kpanngban. Afin kɛ mɔ min nin Klisi Zezi e ti sran wunmuan’n, n kacili amun si jasin fɛ mɔ n boli n kleli amun’n ti. 16  Ɔ maan ń srɛ́ amun, amun nian min liɛ’n su yo. 17  I sɔ’n ti’n, ń súnman Timote amun wun lɔ. Afin ɔ ti min wa kpa, yɛ ɔ su e Min’n nanwlɛ su. Wafa nga n yo ninnge mun Klisi Zezi i junman’n i dilɛ nun’n, mɔ i sɔ yɛ n kle i asɔnun kwlaa nun’n, ɔ́ nían su fá kpɛ́n amun wla. 18  Amun nun wie’m be di be nuan kɛ wienun-ɔn, n su kɔman amun wun lɔ sa. 19  Sanngɛ ɔ ka kan’n, sɛ Zoova di su’n, ń má jú amun wun lɔ. Kpɛkun ń sí be nga be tu be wun’n. Nán be nuan ndɛ’n yɛ ń sí i-ɔ, sanngɛ kwlalɛ nga be le i’n yɛ ń sí i-ɔ. 20  Afin Ɲanmiɛn i Famiɛn dilɛ’n timan ndɛ kanlɛ, sanngɛ ɔ ti kwlalɛ ndɛ. 21  ?Kɛ ń má bá amun wun lɔ’n, ngble yɛ n fa bla-ɔ? ?Annzɛ kusu klolɛ nin awlɛn wɛtɛɛ yɛ n fa bla-ɔ? ?Beninfuɛ’n yɛ amun kunndɛ-ɔ?

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “sufuɛ.”
Glɛki nun’n, be se kɛ “e kpata.”