1 Korɛntifuɛ Mun 3:1-23

  • Klɔ sran nzuɛn’n te sie Korɛntifuɛ mun (1-4)

  • Ɲanmiɛn yɛ maan ɔ yo kpa-ɔ (5-9)

    • E nin Ɲanmiɛn yɛ e di junman’n niɔn (9)

  • Maan e fa ninnge nga sin kwlá yraman be’n e di junman (10-15)

  • Amun ti Ɲanmiɛn i sua (16, 17)

  • Mɛn’n nun ngwlɛlɛ’n ti sinnzin Ɲanmiɛn ɲrun (18-23)

3  Ɔ maan aniaan mun, m’an kwlá kanman ndɛ m’an kleman amun kɛ sran mɔ Ɲanmiɛn wawɛ’n sie be’n sa. Sanngɛ n kannin ndɛ n kleli amun kɛ sran mɔ klɔ sran nzuɛn sie be mɔ be ti ba kanngan Klisi i atin’n i su falɛ’n nun’n sa.  N mannin amun nɔnnɔn, m’an manman amun aliɛ. Afin blɛ sɔ nun’n nn amun nin-a tinman kpa. Dɔ nga su bɔbɔ’n, amun nin-a tinman kpa.  Afin klɔ sran nzuɛn’n te sie amun. ?Kɛ amun ɲin ci amun wiengu mɔ amun di utre’n, nán klɔ sran nzuɛn’n yɛ ɔ sie amun lɛ-ɔ? ?Kɛ nga klɔ sran’m be fa nanti’n, nɛ́n i sɔ yɛ amun nanti-ɔ?  Afin nga waan “N ti Pɔlu liɛ,” nga kusu waan “N ti Apolɔsu liɛ.” ?Nán klɔ sran nzuɛn yɛle ngalɛ’n?  ?Wan yɛle Apolɔsu? ?Wan yɛle Pɔlu? E ti Ɲanmiɛn junman difuɛ, yɛ kɛ nga e Min’n mannin e tinuntinun e atin kɛ e yo’n sa’n, e ti yɛ amun kacili Ɲanmiɛn sufuɛ-ɔ.  N luali, Apolɔsu kusu guali su nzue, sanngɛ Ɲanmiɛn yɛ maan ɔ yoli kpa-ɔ.  Ɔ maan i sran ng’ɔ luali-o, i sran ng’ɔ guali su nzue-o, be timan like fi. Sanngɛ Ɲanmiɛn mɔ maan like’n yoli kpa’n, yɛ ɔ dili junman’n niɔn.  Sran ng’ɔ luali like’n nin sran ng’ɔ guali su nzue’n be ti kun.* Sanngɛ junman nga be tinuntinun be di’n i su yɛ bé nían bé túa be kalɛ-ɔ.  Afin e nin Ɲanmiɛn yɛ e di junman’n niɔn. Amun ti Ɲanmiɛn i fie m’ɔ su di nun junman’n, yɛ amun ti i sua m’ɔ su kplan’n. 10  Ɲanmiɛn i aklunye dan m’ɔ yili i nglo min lika’n ti’n, n wlali sua kun i bo ase kpa kɛ sua kplanfuɛ kpa kun* fa yo’n sa. Yɛ sran uflɛ su kplan kɔ. Sanngɛ maan sran kun nian wafa ng’ɔ kplan su’n i su kpa. 11  Afin sua nga b’a dun mmua b’a wlɛ i bo ase mɔ yɛle Zezi Klisi’n, sran fi kwlá yacimɛn i lɛ ko wlaman sua uflɛ bo ase kun. 12  Sɛ sran kun fa sika ɔkwlɛ, annzɛ jɛtɛ ufue, annzɛ yɔbuɛ kpakpa, annzɛ kusu waka, annzɛ ijre kee fa tɛkɛ i bo sɔ’n su’n, 13  sɛ junman ng’ɔ dili’n ti kpa annzɛ kusu ɔ ti tɛ’n, bé wún i wlɛ.* Afin kɛ blɛ wie wá jú’n, sin wá yó maan bé wún i sɔ’n weiin. Yɛ sin sɔ’n wá yí junman ng’ɔ dili’n i nglo. 14  Sran nga i sua ng’ɔ kplannin’n ka lɛ’n, ɔ́ ɲán akatua. 15  Sran nga i sua liɛ’n yra’n, i like fí i sa. Sanngɛ i bɔbɔ ba’n ɔ́ fíte nun. Kannzɛ ɔ yo sɔ bɔbɔ’n, sanngɛ ɔ́ yó kɛ w’a fin sin nun w’a fite sa. 16  ?Amun siman kɛ amun ti Ɲanmiɛn i sua naan Ɲanmiɛn wawɛ’n wo amun nun? 17  Sɛ sran kun saci Ɲanmiɛn i sua’n, Ɲanmiɛn núnnún i. Afin Ɲanmiɛn i sua’n ti i liɛ klonglo, yɛ i sua sɔ’n yɛle amun. 18  Nán sran fi lɛkɛ i wun: Sɛ amun nun wie bu i wun ngwlɛlɛfuɛ mɛn* nga nun’n, maan ɔ kaci sinnglinfuɛ, kɛ ɔ ko yo naan w’a yo ngwlɛlɛfuɛ’n ti. 19  Afin mɛn’n nun ngwlɛlɛ’n ti sinnzin Ɲanmiɛn ɲrun. Afin be klɛli i kɛ: “Ɔ fa ngwlɛlɛfuɛ’m be bɔbɔ be gblɛ’n fa tra be.” 20  Be klɛli i ekun kɛ: “Zoova si kɛ akunndan nga ngwlɛlɛfuɛ’m be bu’n, ɔ ti ngbɛn.” 21  Ɔ maan nán sran fi fa klɔ sran di i nuan. Afin like kwlaa ti amun liɛ. 22  I Pɔlu-o, i Apolɔsu-o, i Sefasi-o,* i mɛn nga-o, i nguan-o, i wie-o, i blɛ nga nun ninnge mun annzɛ ninnge nga bé bá lɔ’n mun-o, be kwlaa be ti amun liɛ. 23  Sanngɛ amun ti Klisi liɛ, yɛ Klisi kusu ti Ɲanmiɛn liɛ.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “be kunndɛ like kunngba’n.”
Be kwla se ekun kɛ “junman sunianfuɛ ngwlɛlɛfuɛ.”
Glɛki nun’n, be se kɛ “bé yí i nglo.”
Glɛki nun: aiɔn. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Be flɛ i ekun kɛ Piɛli.