1 Korɛntifuɛ Mun 12:1-31

  • Ninnge nga Ɲanmiɛn wawɛ’n maan sran yo’n (1-11)

  • Wunnɛn’n ti kun, wunnɛn’n i likalika’m be sɔnnin (12-31)

12  Siɛn’n aniaan mun, n kunndɛ kɛ amun si ninnge nga Ɲanmiɛn wawɛ’n maan sran yo’n i su ndɛ’n kpa.  Amun si kɛ i nun mɔ amun ti mɛn’n nunfuɛ’n,* amun sɔli amuin. Yɛ like nga amuin sɔ mɔ be ijɔman’n be klo’n, amun yoli. Kpɛkun atin kwlaa nga be kleli amun’n, amun fali su.  Ɔ maan siɛn’n, n kunndɛ kɛ amun si kɛ sran nga Ɲanmiɛn wawɛ’n wo i su’n, ɔ kwlá seman kɛ: “Be boli Zezi i sannzan!” Yɛ sɛ Ɲanmiɛn wawɛ’n sieman sran kun’n, ɔ kwlá seman kɛ: “Zezi ti e Min!”  Ninnge nga Ɲanmiɛn wawɛ’n maan sran yo’n be ti wafawafa, sanngɛ Ɲanmiɛn wawɛ’n ti kunngba cɛ.  Asa ekun’n, junman nga e di man Ɲanmiɛn’n be ti wafawafa, sanngɛ e Min’n ti kun.  Ninnge nga Ɲanmiɛn maan sran yo’n be ti wafawafa, sanngɛ Ɲanmiɛn kunngba’n yɛ ɔ fa sran mun yo i kwlaa sɔ mun-ɔn.  Ɲanmiɛn wawɛ’n yi i wun nglo sɔ sran’m be tinuntinun be nun, kɛ ɔ ko yo naan b’a uka be wiengu’n ti.  Yɛle kɛ Ɲanmiɛn wawɛ’n ti’n, sran kun kwla kan ndɛ ngwlɛlɛ su. Asa ekun’n, Ɲanmiɛn wawɛ kunngba sɔ’n ti’n, sran kun kwla kan sa nga i wiengu’m be simɛn i’n, i ndɛ.  Asa ekun’n, Ɲanmiɛn wawɛ’n ti’n, sran kun kwla lafi Ɲanmiɛn su, yɛ Ɲanmiɛn wawɛ kunngba sɔ’n ti’n sran kun kwla yo i wiengu juejue. 10  Asa kusu’n, sran kun kwla yo abonuan sa mun. Wie kwla ijɔ Ɲanmiɛn nuan, wie kwla wun sa wlɛ, ɔ maan sɛ ndɛ kun fin Ɲanmiɛn annzɛ ɔ finman Ɲanmiɛn’n, ɔ si i. Wie kwla kan aniɛn fanunfanun. Wie kusu kwla kaci ndɛ mun aniɛn’m be nun. 11  Ɲanmiɛn wawɛ kunngba’n i ti yɛ sran’m be kwla yo ninnge kwlaa sɔ mun-ɔn. Like nga i bɔbɔ klo’n, yɛ ɔ fa man sran kun-ɔn. 12  Sran wunnɛn’n i likalika’m be sɔnnin. Kannzɛ ɔ ti sɔ’n, sanngɛ ɔ ti wunmuan kun. Klisi kusu ti sɔ wie. 13  Afin i Zuifu-o, i Glɛki-o, i kanga-o, i diewa-o, be yoli e kwlaa e batɛmun. Wafa kunngba nga kɛ be yo sran kun i batɛmun’n, nzue’n kɛtɛ i su’n, i sɔ yɛ Ɲanmiɛn wawɛ’n katali e su wie-ɔ. Ɔ maan e ti sran wunmuan kun. I sɔ’n ti’n, Ɲanmiɛn fɛli i wawɛ’n mannin e kwlaa. 14  Afin sran wunnɛn’n i likalika’m be sɔnnin, ɔ timan kunngba cɛ. 15  Sɛ be ja’n se kɛ: “Kɛ mɔ n timan be sa’n ti’n, n timan be wunnɛn’n i lika’m be nun kun’n,” nɛ́n i sɔ ti yɛ ɔ timan be wunnɛn’n i lika wie-ɔ. 16  Yɛ sɛ be su’n se kɛ: “Kɛ mɔ n timan be ɲinma’n ti’n, n timan be wunnɛn’n i lika’m be nun kun’n,” nɛ́n i sɔ ti yɛ ɔ timan be wunnɛn’n i lika wie-ɔ. 17  ?Sɛ be wunnɛn wunmuan’n ti be ɲinma’n, ɔ́ yó sɛ naan y’a ti sa? ?Yɛ sɛ ɔ ti be su ngunmin’n, ɔ́ yó sɛ naan y’a ti nvan? 18  Sanngɛ Ɲanmiɛn siesieli e wunnɛn’n i likalika mun sɛsɛsɛ kɛ i bɔbɔ fa klo’n sa. 19  ?Sɛ e wunnɛn’n i likalika’m be kwlaa be ti kun’n, e wunnɛn’n yó wafa sɛ? 20  E wunnɛn’n i likalika’m be sɔnnin, sanngɛ i kwlaa sɔ’n yɛ be flɛ i sran’n niɔn. 21  E ɲinma’n kwlá seman e sa’n kɛ: “N mianman ɔ wun,” annzɛ e ti’n kwlá seman e ja’m be kɛ: “N mianman amun wun.” 22  I kpa bɔbɔ’n, e wunnɛn’n i likalika nga e bu i kɛ be o lɛ ngbɛn’n, be ti cinnjin. 23  Yɛ e wunnɛn’n i likalika nga e bu i kɛ be timan klanman’n, e kata be su kpa. Ɔ maan e wunnɛn’n i likalika nga be nin nzra nun fataman’n, e nian be lika kpa, 24  kusu nn nga be ti klanman’n, e yoman be sɔ. Kɛ Ɲanmiɛn yili e wunnɛn’n i sɔ-ɔ. Yɛle kɛ e wunnɛn’n i likalika nga be timan klanman’n, Ɲanmiɛn maan be yo cinnjin. 25  I liɛ’n, e wunnɛn’n i likalika’m be su bubuman be wun nun. Sanngɛ bé úka be wun. 26  Sɛ e wunnɛn’n i lika kun yo e ya’n, e wunnɛn’n i likalika onga’m be nin i be fɛ. Yɛ sɛ be kannvu e wunnɛn’n i lika kun’n, e wunnɛn’n i likalika onga’m be nin i be di aklunjuɛ. 27  Amun ti Klisi i wunnɛn, kpɛkun amun tinuntinun amun ti i wunnɛn’n i lika kun. 28  Yɛ asɔnun’n nun’n, Ɲanmiɛn dun mmua sieli akoto mun, i nɲɔn su’n, Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ mun, i nsan su’n, like klefuɛ mun. I sin’n, be nga be yo abonuan sa mun’n, kpɛkun be nga be yo sran’m be juejue’n nin be nga be uka be wiengu’n, ɔ nin be nga be kle be wiengu’m be atin’n, yɛ be nga be kan aniɛn fanunfanun mun’n. 29  Be kwlaa be timan akoto. ?Nɛ́n i-ɔ? Be kwlaa be timan Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ. ?Nɛ́n i-ɔ? Be kwlaa be timan like klefuɛ ?Nɛ́n i-ɔ? Be kwlaa be yoman abonuan sa. ?Nɛ́n i-ɔ? 30  Be kwlaa be kwlá yoman sran’m be juejue. ?Nɛ́n i-ɔ? Be kwlaa be kanman aniɛn fanunfanun. ?Nɛ́n i-ɔ? Be kwlaa be kaciman ndɛ mun aniɛn’m be nun. ?Nɛ́n i-ɔ? 31  Sanngɛ maan amun mian amun ɲin kpa amun kunndɛ ninnge nga Ɲanmiɛn fa man sran mun’n, be nun kpakpafuɛ mun. Yɛ kusu ń má klé amun like kun m’ɔ ti kpa trɛ i ngba’n.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Yɛle kɛ, be lafiman Ɲanmiɛn su.