1 Korɛntifuɛ Mun 11:1-34

  • “Maan amun nian min liɛ’n su yo” (1)

  • Sran ng’ɔ sie i wiengu, ɔ nin be ti katalɛ (2-16)

  • E Min’n i nnɔsua nun aliɛ’n (17-34)

11  Maan amun nian min liɛ’n su yo kɛ nga n kusu n nian Klisi liɛ’n su n yo’n sa.  Ń yó amun mo. Afin sa’n kwlaa nun’n, amun wla kpɛn min su. Kpɛkun ninnge nga n kleli amun kɛ an yo be’n, amun nian su yo.  Sanngɛ n kunndɛ kɛ amun si kɛ Klisi’n yɛ ɔ sie yasua-ɔ. Yasua kusu yɛ ɔ sie bla-ɔ. Yɛ Ɲanmiɛn kusu sie Klisi’n.  Yasua kwlaa ng’ɔ́ srɛ́ Ɲanmiɛn annzɛ ɔ́ íjɔ Ɲanmiɛn nuan mɔ like kɛtɛ i ti’n, ɔ gua i siefuɛ’n i ɲin ase.  Sanngɛ bla ng’ɔ́ srɛ́ Ɲanmiɛn annzɛ ɔ́ íjɔ Ɲanmiɛn nuan m’ɔ kɛtɛmɛn i ti’n, ɔ gua i siefuɛ’n i ɲin ase. I kunngba’n yɛle bla ng’ɔ kpu i ti’n su’n i liɛ’n.  Bla ng’ɔ kɛtɛmɛn i ti’n, maan ɔ yi i ti’n. Sanngɛ sɛ bla kun wun kɛ sɛ ɔ yi i ti’n annzɛ ɔ kpu i ti’n su’n, nn w’a guɛ i bɔbɔ i ɲin ase’n, maan ɔ kɛtɛ i ti.  Ɔ fataman kɛ yasua kɛtɛ i ti. Afin Ɲanmiɛn yili i kɛ i bɔbɔ sa, yɛ yasua’n yi Ɲanmiɛn i aɲrunɲan’n i nglo. Sanngɛ bla yi yasua i aɲrunɲan’n i nglo.  Afin yasua finman bla. Sanngɛ bla fin yasua.  Ng’ɔ o su ekun’n yɛle kɛ nán bla ti yɛ be yili yasua-ɔ. Sanngɛ yasua ti yɛ be yili bla-ɔ. 10  I sɔ’n ti’n, ɔ nin anzi’m be ti’n, ɔ fata kɛ bla’n fa like kun m’ɔ kle kɛ ɔ lo i wun mɛn i wun’n kɛ ɔ sie i’n, ɔ kɛtɛ i ti. 11  Asa ekun’n, e Min’n i liɛ’n, sɛ bla nunman lɛ’n, yasua kwlá tranman lɛ. Yɛ sɛ yasua nunman lɛ’n, bla kwlá tranman lɛ. 12  Afin i wafa kunngba nga bla fin yasua’n, yasua kusu fin bla. Sanngɛ like kwlaa fin Ɲanmiɛn. 13  Amun bɔbɔ amun bu i akunndan nian. ?Sɛ bla kun srɛ́ Ɲanmiɛn naan w’a kɛtɛmɛn i ti’n, i sɔ’n nin i fata? 14  ?Wafa nga be fa yili yasua nin bla’n, ɔ kleman kɛ sɛ yasua’n i timuɛn’n ti tɛnndɛn’n, ɔ ti ɲannzuɛn? 15  ?Asa kusu’n, i sɔ’n kleman kɛ sɛ bla’n i timuɛn’n ti tɛnndɛn’n, ɔ ti i aɲrunɲan? Afin be fɛ i timuɛn’n be mɛnnin i kɛ ɔ fa kɛtɛ i wun. 16  Sanngɛ nja, sɛ sran kun waan ɔ́ jrán mmla uflɛ su naan ɔ́ sí akplowa’n, ɔ ti kɛ i bɔbɔ sa. Sanngɛ e liɛ’n, e leman mmla uflɛ. Yɛ Ɲanmiɛn i asɔnun’n i nunfuɛ’m be leman mmla uflɛ kusu. 17  Sanngɛ ndɛ nga ń kɛ́n i yɛ’n nun’n, n su yoman amun mo. Afin yialɛ nga amun yia’n, ɔ yoman amun ye, sanngɛ tɛ yɛ ɔ yo amun-ɔn. 18  Afin n tili i kɛ, kɛ amun yia’n, an bubu amun wun nun. Yɛ n bu i kɛ ndɛ sɔ’n kwla yo nanwlɛ. 19  Afin ɔ fata kɛ amun bubu amun wun nun naan amun nun sran nga Ɲanmiɛn klun jɔ be wun’n b’a fite nglo. 20  Kɛ amun yia lika kun nun’n, nán e Min’n i nnɔsua nun aliɛ’n i dilɛ’n i ti yɛ amun yia sakpa-ɔ. 21  Afin kɛ amún dí’n, nn sran wie’m b’a dun mmua b’a di be bɔbɔ be nnɔsua nun aliɛ liɛ. Ɔ maan awe kun wie mun. Wie’m be kusu b’a nɔn nzan b’a bo. 22  ?Amun leman awlo naan amun a di like naan amun a nɔn nzan lɔ? ?Annzɛ amun kunndɛ kɛ amún gúa Ɲanmiɛn i asɔnun’n i nunfuɛ mun ɔ nin be nga be leman wie’n be ɲin ase? ?Ń sé amun sɛ? ?Amun nin mo yolɛ fata? Cɛcɛ. Sa sɔ’n nun’n, n su yoman amun mo. 23  Ndɛ nga e Min’n kan kleli min’n, yɛ n kusu n kan kleli amun-ɔn. Yɛle kɛ nnɔsua nga bé wá yí e Min Zezi bé mán’n, ɔ fali kpanwun kun, 24  kɛ ɔ lali Ɲanmiɛn ase wieli’n, ɔ bubuli nun naan w’a se kɛ: “Nga ti min wunnɛn’n i nzɔliɛ. Amun ti yɛ n su wa fa man-ɔn. An yo i kɛ nga sa titi naan amun wla kpɛn min su.” 25  Yɛ kɛ be dili aliɛ* wieli’n, ɔ fali klowa’n, kpɛkun ɔ yoli like kunngba’n. Ɔ seli kɛ: “Klowa nga ti aenguɛ uflɛ’n i nzɔliɛ. Min mmoja’n ti yɛ bé dí aenguɛ sɔ’n su-ɔ. Blɛ kwlaa nga amún nɔ́n duvɛn nga’n, maan amun yo i kɛ nga sa titi. Maan amun wla kpɛn min su.” 26  Blɛ kwlaa nga amún dí kpanwun nga mɔ amún nɔ́n duvɛn ng’ɔ o klowa nga nun’n, nn amun su bo e Min’n i wie ndɛ’n su lele naan w’a ba. 27  I sɔ’n ti’n, sran kwlaa ng’ɔ di kpanwun’n, yɛ ɔ nɔn duvɛn ng’ɔ o e Min’n i klowa’n nun’n kusu nn ɔ nin i sɔ yolɛ fataman’n, nn ɔ buman e Min’n i wunnɛn’n nin i mmoja’n be like fi. 28  Maan sran kun dun mmua bu i klun lɔ nian ka. Sɛ ɔ nin i sɔ yolɛ fata’n, maan ɔ di kpanwun’n naan ɔ nɔn like ng’ɔ o klowa’n nun’n. 29  Afin sran kwlaa nga w’a wunman like nga e Min’n i wunnɛn sɔ’n ti i nzɔliɛ’n i wlɛ’n, m’ɔ di m’ɔ nɔn’n, nn w’a bu i bɔbɔ i wun fɔ. 30  I ti yɛ amun nun kpanngban be leman fanngan mɔ be ti tukpacifuɛ’n niɔn. Yɛ i sɔ kusu ti yɛ amun nun kpanngban b’a wu’n niɔn.* 31  Sanngɛ sɛ ɔ ti kɛ e buli e klun lɔ e niannin’n, nn b’a buman e fɔ. 32  Sanngɛ kɛ be bu e fɔ’n, Zoova yɛ ɔ su kle e ngwlɛlɛ lɛ-ɔ. Ɔ maan kɛ bé wá bú mɛn’n nunfuɛ’m be fɔ’n, be su buman e fɔ wie. 33  I sɔ’n ti aniaan mun, kɛ amun ba aliɛ sɔ’n i dilɛ’n, an minndɛ amun wiengu. 34  Sɛ awe kun amun nun kun’n, maan ɔ di like i awlo lɔ. I liɛ’n, yialɛ nga amún yía’n, ɔ su yoman amun fɔ bulɛ liɛ. Ndɛ onga’m be liɛ’n, sɛ n ju lɔ’n, n ko siesie.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “nnɔsua nun aliɛ,” be fa kan Zuifu’m be Delɛ cɛn’n, i ndɛ.
Yɛle kɛ, sran sɔ’m be nin Ɲanmiɛn be afiɛn w’a saci.