1 Korɛntifuɛ Mun 10:1-33

  • Izraɛlifuɛ’m be su ndɛ’n man afɔtuɛ (1-13)

  • Amuɛn sɔlɛ’n i su afɔtuɛ (14-22)

    • Zoova i tabli’n nin mmusu’m be tabli’n (21)

  • Like nga e le atin e yo’n nin e wiengu’m be akunndan bulɛ (23-33)

    • ‘Like kwlaa nga amún yó’n, an yo naan Ɲanmiɛn ɲan ɲrun’ (31)

10  Aniaan mun, n kunndɛ kɛ an si kɛ e nannan’m be trannin ɲanmiɛn ble’n i bo, yɛ be kwlaa be kpɛli jenvie’n.  Yɛ kɛ be kwlaa be suli Moizi su ɲanmiɛn ble’n i bo’n, ɔ nin jenvie’n nun’n, ɔ ti kɛ batɛmun yɛ be yoli be sa.  Be kwlaa be dili aliɛ kunngba ng’ɔ fin Ɲanmiɛn’n.  Asa ekun’n, nzue kunngba ng’ɔ fin Ɲanmiɛn’n yɛ be kwlaa be nɔnnin-ɔn. Afin be nɔnnin Ɲanmiɛn i yɔbuɛ m’ɔ su be su’n i nun nzue’n. Yɔbuɛ sɔ’n yɛle Klisi.  Sanngɛ Ɲanmiɛn i klun w’a jɔman be nun sunman be wun. I sɔ’n ti’n, be wuli aawlɛ flɛnnɛn’n nun lɔ.  Sa sɔ’m be juli naan e fa tu e wun fɔ naan e konvi w’a sɔman sa tɛ’n kɛ be sa.  Nán e kaci amuin sɔfuɛ kɛ be nun wie’m be fa yoli’n sa. I sɔ yɛ be klɛli i Ɲanmiɛn ndɛ’n nun-ɔn. Be klɛli i kɛ: “Nvle’n i nunfuɛ’m be trannin ase be dili like, kpɛkun be nɔnnin nzan. I sin’n, be boli ngowa kanlɛ bo.”  Asa kusu’n, nán e kunndɛ bla nin bian sukusuku, yɛ nán e yo i wunsu ɲannzuɛn sa mun* kɛ be nun wie’m be fa yoli’n sa. Afin kɛ be yoli sɔ’n, be nun akpiakpi ablaɔn-nin-nsan (23.000) be wuli le kunngba.  Nán e sa Zoova e nian kɛ nga be nun wie’m be fa sɛli i be niannin’n sa. Afin kɛ be yoli sɔ’n, wuo’m be kali be, kpɛkun be wuli. 10  Asa ekun’n, nán e ijɔ e konviabo kɛ be nun wie’m be fa yoli’n sa. Afin kɛ be yoli sɔ’n, sran kunfuɛ’n kunnin be. 11  Sa sɔ’m be juli be su naan e fa tu e wun fɔ. Yɛ be klɛli ndɛ sɔ mun naan e mɔ e o mɛn’n i awieliɛ blɛ nun’n, y’a yoman kɛ be sa. 12  I sɔ’n ti’n, maan sran ng’ɔ bu i kɛ w’a jran kpa’n, ɔ niɛn i wun su naan w’a tɔman. 13  Sa nga be tɔ amun su mɔ be sa amun nian’n, nán amun ngunmin amun su yɛ be tɔ-ɔ. Sanngɛ e kwla lafi Ɲanmiɛn su. Sɛ sa ng’ɔ o amun su’n su sɔnman amun nun’n, ɔ su yaciman amun lɛ. Sɛ sa’n tɔ amun su’n, ɔ́ fá ajalɛ naan amun a kwla jrɛn i ɲrun kekle. 14  I sɔ’n ti’n, min sran kpa mun, amun kpalo* amuin sɔlɛ’n i wafawafa’n kwlaa. 15  N su kan ndɛ n kle sran mɔ be bu sa sin’n. Ɔ maan amun bu ndɛ nga n kan’n i akunndan be nian. 16  ?Kɛ e srɛ Ɲanmiɛn kɛ ɔ yra suyralɛ klowa’n su’n, nán Klisi i mmoja’n i su ye’n i wie yɛ y’a ɲɛn i lɛ-ɔ? ?Kɛ e bubu kpanwun’n nun’n, nán Klisi i wunnɛn’n i su ye’n i wie yɛ y’a ɲɛn i lɛ-ɔ? 17  Kannzɛ kpanwun’n ti kunngba naan e sɔnnin’n, sanngɛ e ngba e ti kun. Afin e kwlaa e cɛcɛ kpanwun kunngba sɔ’n nun. 18  An bu Izraɛlifuɛ’m be liɛ’n i akunndan: ?Kɛ be di nnɛn nga be fa yili tɛ tɛ yiwlɛ’n su’n, ɔ timan kɛ be nin Ɲanmiɛn yɛ be su di like sa-ɔ? 19  ?Ɔ maan ń sé sɛ? ?Ń sé kɛ nnɛn nga be fa sɔ amuin’n ti like dan? ?Annzɛ amuin’n ti like dan? 20  Cɛcɛ, be timan like fi. Sanngɛ n se kɛ tɛ nga amuin sɔfuɛ’m be yi’n, be yi be man mmusu mun, nán Ɲanmiɛn yɛ be yi be mɛn i-ɔ. Yɛ n kunndɛman kɛ amun nin mmusu mun amun di. 21  Amun kwlá nɔnman Zoova i klowa’n nun naan amun kunngba’n amun a nɔn mmusu’m be klowa’n nun. Amun kwlá tranman “Zoova i tabli’n” i sin, naan amun kunngba’n amun a tran mmusu’m be tabli’n i sin. 22  ?Annzɛ ‘e su klɔklɔ Zoova i ya’n’? ?E le wunmiɛn trɛ i? 23  E le atin e yo like kwlaa, sanngɛ nán like kwlaa yɛ ɔ yo sa ye-ɔ. E le atin e yo like kwlaa, sanngɛ nán like kwlaa yɛ ɔ wla sran fanngan-ɔn. 24  Nán maan sran fi bu i bɔbɔ i wun akunndan, sanngɛ maan ɔ bu i wiengu akunndan titi. 25  Nnɛn kwlaa nga be yo i atɛ gua bo’n, amun kwla di, nán an usausa nun, kɛ ɔ ko yo naan amun akunndan w’a sannganman’n ti. 26  Afin “asiɛ’n, ɔ nin i su ninnge’n kwlaa be ti Zoova liɛ.” 27  Sɛ sran m’ɔ lafiman e Min’n su’n flɛ amun kɛ amun ko di like’n, naan amun klo kɛ amún kɔ́’n, like kwlaa ng’ɔ́ fá síe amun ɲrun’n, an di. Nán amun usausa nun naan sran wie i akunndan’n w’a sannganman. 28  Sanngɛ sɛ sran kun se amun kɛ, “Be fali like nga be sɔli amuin’n,” nán an di, naan sran ng’ɔ seli amun sɔ’n, ɔ nin sran uflɛ’m be akunndan’n w’a sannganman. 29  Nán amun bɔbɔ amun akunndan’n i ndɛ yɛ n kan-ɔn, sanngɛ sran uflɛ liɛ’n i ndɛ yɛ n kan-ɔn. Kannzɛ n le atin n yo like nga n klo’n, n kunndɛman kɛ ń yó sɔ, kɛ ɔ ko yo naan sran uflɛ i akunndan’n w’a buman min fɔ’n ti. 30  ?Sɛ ń dí aliɛ naan n la Ɲanmiɛn i ase’n, ngue ti yɛ sran uflɛ kán like nga ti yɛ n lali Ɲanmiɛn i ase’n i ndɛ tɛ-ɔ? 31  Ɔ maan sɛ amún dí like-o, sɛ amún nɔ́n nzan-o, sɛ amún yó like uflɛ-o, i kwlaa nga amún yó’n, an yo naan Ɲanmiɛn ɲan ɲrun. 32  An nian amun wun su naan amun a kaciman kɛ yɔbuɛ wie sa naan Zuifu mun nin Glɛki mun, ɔ nin Ɲanmiɛn i asɔnun’n i nunfuɛ’m be ja w’a kplaman su. 33  I sɔ kusu yɛ n yo-ɔ. N mian min ɲin naan sa’n kwlaa nun’n, m’an yo like ng’ɔ yo sran’m be kwlaa be fɛ’n. Ɔ maan n buman min bɔbɔ min wun akunndan, sanngɛ n bu sran kpanngban be akunndan, kɛ ɔ ko yo naan b’a kwla fite nun’n ti.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Glɛki nun’n, be se kɛ “wanndi.”