Ghô tchum o

Ghô tchum somèr

O bo tcheng mtchoung pepoung a ?

O bo tcheng mtchoung pepoung a ?

Poua goung mbôkbôk mtchoung mye a be si a, o fing ne yô mtchoung pepoung ha ? Yeng be vidéo ne ha kam ŋwaʼgne Mtchoung pepoung fe m bi Si !