Ghɔ tchʉm o

Ghɔ tchʉm sous-menu

Mkwintɛ Jeova

Bandjoun-Baham

Le Ministère du Royaume

Le Ministère du Royaume gɔm nwə nə mtchuʼtə pə Mkwintɛ Jeova mə̌ŋ: Jiʼtə Biblə tchum Bəmtə, Səku Ministri, pu a Tchuʼtə nə Danyə nə se ghɔm Si.

Tutə: Shə mpotsə ŋwaʼŋwaʼ myə a bə po ghə a bə pu naʼ kwəpnyə ye a tchʉm ɛŋtɛnɛt.

 

Tchi tsə tsəŋ tə guŋ bə nə ɛŋtɛnɛt nə ghɔm yəŋ pə.

Ywə yə a tchʉm mpak mya dzə a si nə ghɔm yəŋ: