Ghɔ tchʉm o

Mbuʼ ŋwaʼnyə gə mkam ŋwaʼnyə nə jiʼtə Biblə

Jiʼtə Biblə mthə mthə pu a mŋwaʼnyə məŋ myə o fiŋ nə teleshaaje a. Mbuʼ ŋwaʼnyə bə pu ŋke pu a mvideo nə mghɔm mbuʼmtəŋ bə si nə mədu mghɔm.

Lə taʼ ghɔm nə mghɔm myə a si a, nəŋ klike nə Tchəŋ nə djɔ mŋwaʼnyə, nə guŋ mtchi, myə a si nə ghɔm bɔ a. Ŋwaʼ taʼ kam nə thə ŋwaʼnyə nə djɔ guŋ ŋwaʼnyə nə ywə yə o ŋwaʼa.

 

YWƏ YƏ PU O DJƆ A
Mosaïque
Liste

2018 Memorial Invitation

Mhente ji’te ŋwa’gne "Yéso—Medjye, nyenyô, vôk"

Certaines des mises à jour faites dans les publications numériques n’apparaissent peut-être pas encore dans les éditions imprimées.