Ghɔ tchʉm o

Ghɔ tchʉm sous-menu

Mkwintɛ Jeova

Bandjoun-Baham

Mjwɔpshyə mkritɛ nə gamtə Si

Yuʼ kə teleshaaje mjwɔpshyə myə Mkritɛ nə gamtə Jeova Si biŋ nə ha mkuʼ myə a. Yə jwɔp jwɔp, yə buʼ puʼu, ba yə ŋwaʼ ŋwaʼ bə si.

 

“Sing Out Joyfully” to Jehovah