Ghɔ tchʉm o

Ghɔ tchʉm sous-menu

Mkwintɛ Jeova

Bandjoun-Baham

Tchi nə tchwə pu a fa’ kritɛ—Ŋwa’nyə tchu’tə

Ŋwa’nyə tchu’tə tchi nə tchwə pu a fa’ ha mjəŋ ba ywə nə tchəŋtə djuʼ pap Biblə ye pu ŋke tchʉm gapzǔ, ba taʼ nə mtchuʼtə pə Mkwintɛ Jeova nə mgapzǔ.

 

Tchi tsə tsəŋ tə guŋ bə nə ɛŋtɛnɛt nə ghɔm yəŋ pə.

Ywə yə a tchʉm mpak mya dzə a si nə ghɔm yəŋ: