Ghɔ tchʉm o

Ghɔ tchʉm sous-menu

Mkwintɛ Jeova

Bandjoun-Baham

Nə ŋkhamtə vʉ̌ Yeso

Taʼ tchʉm nə guʼ nə mədu mtsʉʼ, pyə ŋkhamtə vʉ̌ Yeso. Pyə gə poʼo nə kə a e lə ha mtchoʼ gə: “Po pə gə poʼo nə ŋkhamtə a.” (Lukasi 22:19) Yɔ tyɛʼ nə ŋkhamtə yə a bo sɔʼ a yə̌ŋ:

Tɔsdɛ, 11 ŋwə pfʉə̀, 2017.

Pyə o khe ó gə o ti sɔʼ pə pəmtə tchuʼtə nə tyɛʼ dzʉ gwyə bɔ. Paʼ guŋ mtchuʼtə mɔk a, bə a wələ fiŋ nə ti sɔʼ nə yə bɔ ɔ. Pu tə nə ko be a, pu ləŋ bə maʼ ŋkhap tsʉʼʉ.