Ghɔ tchʉm o

Ghɔ tchʉm sous-menu

Mkwintɛ Jeova

Bandjoun-Baham

KA PO PWA!

Tchuʼtə gwyə pə Mkwintɛ Jeova nə guʼ 2017

Pyə wə də ŋwɛnyə khé o gə o ti sɔʼ nə tchuʼtə gwyə tyɛʼ tá yə pə Mkwintɛ Jeova wə gə nə yəŋ guʼ a.

MJƏŊ GWYƏ

  • Mghɔm, ba shə pɔ bə wə thatə mnwə: Yɔ tchi paʼ Si “ha kaktʉɔ” bi guŋ tchi pɔ, ba m tyɔʼɔ a.​—Roma 15:5.

  • Mfoto, mvideo ba tsə djuʼyǔʼ: Yɔ tchi paʼ Biblə ba tsə tsyə Si nyaptə a danyə wɔkpə nə kaktʉɔ a.

  • Sʉsʉɔ video: Bǎ ya bwadzʉ̌ lə, yɔ tɔne taʼ tuŋdyə wap pə wə danyə ywə yə a lə ghə tə Yeso ghɔm gə: “Po kamtə djwi Lɔt.”​—Lukasi 17:32.

  • Ghɔm tətɔ nə Biblə: Fɔkdzʉ̌ Sɔde, tsʉ pé nə taʼ ghɔm kaktʉɔ yə tsə e bə gə “Ka po laʼ bwa nə pyap!”

WƏ FIŊ NƏ SƆʼƆ?

Bǎ wələ. O tə gɔ pé tə ko a, pú lə nəŋ maʼ ŋkhap tsʉʼʉ.

guŋ mtyɛʼ ba mtsʉʼ myə pú gɔ tchyə ma nə a nəŋ djɔ ba taʼ video nə mtchuʼtə gwyə mɔk.

 

Tchəŋ ta’ tsu’ bəŋ wə o