Ghô tchum o

MJI’TE DEM TA’ TABLÔ

Te a kwa’ khoungne nyenyô ke khoungne mok yè?

Te a kwa’ khoungne nyenyô ke khoungne mok yè?

Lanye ywe yé pou khé ge khoungne mnye, khoungne mok yè ba khoungne nyenyo a.