Ghɔ tchʉm o

Ghɔ tchʉm sous-menu

Mkwintɛ Jeova

Bandjoun-Baham

MJI’TƏ DƏM TA’ TABLÔ

Tchwɔ́ ta’ mo yə e baknyə o a pə tə tcho’ e

Tchwɔ́ ta’ mo yə e baknyə o a pə tə tcho’ e

Lanyə ywə yə a fiŋ nə ghə pu baknyə mo a ba tchi pa’ pu fiŋ nə nyaptə ya pəpuŋ a.