Ghɔ tchʉm o

Ghɔ tchʉm sous-menu

Mkwintɛ Jeova

Bandjoun-Baham

MJI’TƏ DƏM TA’ TABLÔ

Tə a kwa’ ŋkhuŋnyə̀ nyənyɔ kə ŋkhuŋnyə̀ mɔk yɛ?

Tə a kwa’ ŋkhuŋnyə̀ nyənyɔ kə ŋkhuŋnyə̀ mɔk yɛ?

Lanyə ywə ye pu khé gə ŋkhuŋnyə̀ mnyə, ŋkhuŋnyə̀ mɔk yɛ ba ŋkhuŋnyə̀ nyənyɔ a.