Pintor tu konten

Pintor tu daftar isi

Tongtong ma Patudu Holong na Patoguhon

Tongtong ma Patudu Holong na Patoguhon

“Holong ni roha, boi do mambahen togu roha.”​—1 KOR. 8:1.

ENDE: 109, 121

1. Aha do na ditaringoti Jesus tu siseanna di borngin andorang so mate ibana?

DI BORNGIN andorang so mate Jesus, adong 30 hali dipatorang Jesus taringot holong tu siseanna. Jala didok ibana tu siseanna ingkon “masihaholongan ma hamu”. (Joh. 15:12, 17) Alani i, ditanda do nasida sisean ni Jesus na sasintongna ala mansai balga do holong na dipatudu nasida. (Joh. 13:34, 35) Holong na didok ni Jesus dison ndang holan taringot pangkilalaan sambing. Alai parange na mansai denggan do on, jala tarida do i sian parniulaon na so mangkaringkothon diri. Alani i ma didok Jesus, “Ndang adong holong na umbalga sian holong ni halak na olo mangalehon ngoluna humongkop angka donganna. Donganku do hamu molo diulahon hamu angka parentangku.”​—Joh. 15:13, 14.

2. (a) Songon dia do ditanda halak Sitindangi Ni Jahowa? (b) Sungkun-sungkun aha do na laho taulas di parsiajaran on?

2 Ditanda halak do Sitindang Ni Jahowa halak na burju, parholong jala marsada. (1 Joh. 3:10, 11) Jadi ndang soal bangsona, sukuna, bahasana, luatna, manang  hasomalanna, marsihaholongan do naposo ni Jahowa di liat portibi on. Jadi saonari taulas ma, boasa mansai ringkot holong i? Songon dia do holong ni Jahowa dohot Jesus boi patoguhon hita? Jala songon dia carana mangapuli dohot patoguhon angka dongan laho patuduhon holongta?​—1 Kor. 8:1.

SAONARI ON BOASA RINGKOT PATUDUHON HOLONG

3. Ala mangolu di “tingki hasusaan”, aha do na masa tu piga-piga halak?

3 Ala saonari hita mangolu di “tingki hasusaan”, gabe “gok arsak dohot hasusaan” na taadopi. (2 Tim. 3:1-5; Ps. 90:10, Bibel siganup ari) Alani i, gok ma halak na mandele, ala mansai borat sitaonon ni nasida. Ganup taon lobi sian 800.000 halak na bunu diri. Jadi, sada halak ma na mate di ganup 40 detik. Jala, adong do piga-piga donganta na mate maningkot alani borat ni sitaonon ni nasida.

4. Ise ma naposo ni Debata na disurat di Bibel na hea mandele?

4 Di tingki najolo adong do piga-piga naposo ni Debata, na mandok di rohana tumagon ma mate. Songon si Job na marsak alani sitaononna. Didok ibana ma, “Nunga ngolngolan ahu. Loja ahu na mangolu on.” (Job 7:16; 14:13, Bibel siganup ari) Si Jona pe, ala mandele ibana gabe didok ibana ma, “On pe ale Jahowa, ua buat ma tagonan hosangku sian ahu, ai dengganan ahu mate sian na mangolu.” (Jona 4:3) Suang songon i muse si Elia. Tingki marmetmet ni roha ibana, didok ma, “Nunga i sae ale Jahowa, buat na ma tagonan hosangki.” (1 Raj. 19:4) Nang pe songon i pangkilalaan ni naposona, holong do roha ni Jahowa tu na marsihohot. Jala lomo do rohana asa tongtong mangolu nasida. Ndang diuhum Ibana nasida. Gariada, diurupi Jahowa do naposona asa unang mandele jala boi tongtong marsihohot mangulahon lomo ni rohana.

5. Boasa ingkon tahaholongi angka donganta?

5 Saonari godang do angka donganta na mangadopi sitaonon na borat, jadi ingkon tahaholongi do nasida. Adong do na gabe disusai, direhei manang digosipi di inganan nasida karejo. Manang adong do na palojahu ala jotjot lembur. Adong muse, na gabe stres ala maol hian karejona. Na asing ala mangadopi parsoalan di keluarga. Ra ala adong na marhasohotan tu na so Sitindangi gabe jotjot ma dibahen parsoalan tu nasida. Ala sitaonon sisongon i do na diadopi, gabe suda do gogo ni nasida. Jala gabe didok roha ni nasida ma ndang mararga be dirina. Jadi ise ma na boi mangurupi nasida?

HOLONG NI JAHOWA PATOGUHON HITA

6. Songon dia do holong ni Jahowa patoguhon roha ni naposona?

6 Dipaboa Jahowa do tu naposona mansai holong do rohana tu nasida. Songon halak Israel, tontu mansai las do roha ni nasida tingki didok Jahowa, “Dibahen na arga do ho huida, marmulia jala ahu mangkaholongi ho . . . Unang ho mabiar ai donganmu do ahu!” (Jes. 43:4, 5) Tontu mansai arga do hita ganup marsada-sada di Jahowa. * I do alana didok di Bibel, “Ulubalang silehon  tua do ibana. Marlas ni roha situtu ibana mida ho.”​—Sep. 3:16, 17.

7. Dipatudos songon ise do holong ni Jahowa tu hita? (Ida gombar di mula ni parsiajaran.)

7 Manang aha pe parsoalan na taadopi, marjanji do Jahowa laho patoguhon jala mangapuli hita. Didok Ibana, “Asa manusu hamu; ingkon abingabingonna hamu jala didengdidengonna hamu diampuanna. Songon baoa, na niapul ni inana, songon i do ahu mangapuli hamu.” (Jes. 66:12, 13) Bayangkon ma sahalak ina na mangabing poso-posona alani holongna. Tontu las do roha ni poso-posona i. Suang songon i ma holong ni Jahowa tu hita. Lomo do rohana asa tarapul jala las rohanta. Jadi, pos ma rohanta mansai arga do hita di Jahowa.​—Jer. 31:3.

8, 9. Songon dia do holong ni Jesus boi patoguhon hita?

8 Didok Bibel do muse songon dia Jahowa patuduhon holongna tu hita, “Ai songon on do balga ni holong ni roha ni Debata di portibi on, pola do Anakna na sasada i dilehon, asa unang mate ganup na patuduhon haporseaon tu ibana, alai asa mandapot hangoluan na saleleng ni lelengna.” (Joh. 3:16) Jesus pe holong do rohana tu hita. Dilehon ibana do dirina gabe tobusan. Holongna i ma na boi mambahen hita togu. Jala dipaboa Bibel do nang pe gok “hasusaan” manang “arsak ni roha”, alai “ndang adong na boi manirang hita sian holong ni Debata, na tangkas tarida marhite Kristus Jesus Tuanta.”​—Rom 8:35, 38, 39.

9 Ala gok ni sitaononta boi do mambahen loja pingkiranta, manang gabe ndang be las rohanta manomba Jahowa. Alai molo sai taingot balga ni holong ni Jesus tu hita, gabe boi do hita tongtong martahan mangadopi sitaonon.  (Jaha 2 Korint 5:14, 15.) Gabe las ma rohanta ala nunga talehon ngolunta laho manomba Jahowa. Jala alani holong ni Jesus, gabe ndang mandele be hita nang pe hita susa alani mara, parsoalan, metmet ni roha, manang holso ni roha.

INGKON TAHAHOLONGI DO ANGKA DONGAN

Gabe taronjar do rohamuna laho patoguhon angka dongan molo diparsiajari hamu sitiruon sian Jesus (Ida paragraf 10, 11)

10, 11. Angka ise do na boi patoguhon angka dongan?

10 Dipatudu Jahowa do holongna marhite angka dongan di huria laho patoguhon hita. Molo tahaholongi donganta, on patuduhon na holong do hita tu Jahowa. Tapapos ma roha ni angka donganta, molo nasida dihaholongi jala mansai arga di Jahowa. (1 Joh. 4:19-21) Didok si Paulus, “Masiurupan ma hamu jala patogu ma na asing, songon naung diulahon hamu saleleng on.” (1 Tes. 5:11) Jadi ndang holan angka sintua na boi mangulahon on. Hita pe boi do maniru Jahowa dohot Jesus laho mangapuli angka donganta.​—Jaha Rom 15:1, 2.

11 Adong do donganta na gabe stres alani gok ni sitaononna. Porlu do ra nasida laho tu dokter. (Luk. 5:31) Diboto angka sintua dohot dongan na di huria do, mansai ringkot di nasida mangapuli angka dongan nang pe nasida ndang songon dokter na boi mangubati na marsahit. Jala sude do angka dongan di huria boi mangapuli na asing. I do alana didok Bibel, “Apuli hamu ma na marsak, urupi hamu ma angka na gale, jala sabar ma hamu tu sude halak.” (1 Tes. 5:14) Mangantusi ma hita di sitaonon na diadopi angka dongan. Ingkon sabar do hita tingki manangihon angka  donganta. Jala lambok ma mangkatai tingki mangapuli nasida. Jadi, olo do hamu patoguhon angka dongan? Aha do na boi ulahononmuna asa boi mangapuli jala patoguhon angka dongan?

12. Paboa ma pengalaman ni donganta na hea dipatogu angka dongan di huria.

12 Donganta na sian Eropa mandok, “Hea do sada tingki ahu naeng bunu diri. Alai, gok do dapothu pangurupion sian angka dongan di huria. Sai dipatogu jala dihaholongi nasida do ahu. Nang pe holan piga-piga halak di huria mamboto na marsak ahu, alai sai diurupi nasida do ahu. Adong do donganta na suami-istri na gabe songon natua-tuangku. Sai disarihon nasida do ahu jala sai rade do nasida ganup ari laho mangurupi ahu.” Tontu ndang sai sarupa pangurupion ni angka halak. Alai, hita sude boi do mangurupi angka dongan. *

SONGON DIA DO HITA PATOGUHON ANGKA DONGAN

13. Songon dia do carana asa boi mangapuli angka dongan?

13 Rade ma manangihon. (Jak. 1:19) Na holong do rohanta molo rade hita manangihon donganta. Denggan ma sungkun nasida asa diboto hamu songon dia pangkilalaanna. Molo sapangkilalaan do hamu dohot nasida, tarida do i sian bohinta jala diboto nasida do i. Tingki dipaboa nasida na di bagas rohana, sabar ma hamu manangihon sampe sae nasida mangkatai. Jadi, molo rade hamu manangihon, gabe diantusi hamu ma nasida. Jala, gabe pos ma roha ni nasida na tutu do hamu laho mangurupi. Molo marsitutu do hamu marasi ni roha tu angka dongan, gabe boi ma hamu patoguhon nasida.

14. Boasa ingkon taorom dirinta laho mandok na so denggan?

14 Unang ma tadok hata na mambahen hansit rohana. Molo tabahen songon i tu halak na marsak, boi do gabe lam hansit rohana. Gabe lam maol ma hita mangurupi nasida. Songon na didok Bibel, “Halak na neang marpangkuling tudoshon horis na maniham do tajomna, alai anggo dila ni halak na pistar hahisaron do.” (Poda. 12:18) Tutu ndang olo hita mambahen donganta gabe lam marmetmet ni roha. Alai boi do gabe hansit rohana ala tadok hata na so tapingkirhon hian. Jadi ingkon tapapos ma roha ni donganta i, na lomo do rohanta mangantusi pangkilalaanna.​—Mat. 7:12.

15. Aha do na boi tapangke laho mangapuli angka dongan?

15 Tapangke ma Bibel laho mangapuli angka dongan. (Jaha Rom 15:4, 5.) Bibel i sian “Debata na mangalehon apul-apul, dohot hasabaron”. Jadi, boi do godang tadapot hata apul-apul sian Bibel. Asing ni i, boi do muse tapangke Indeks Publikasi Menara Pengawal dohot Tudutudu na Dipangke Sitindangi Ni Jahowa Laho Marsiajar. Disi boi do talului ayat dohot publikasi na dia na boi tapangke laho mangapuli jala patoguhon angka dongan.

16. Aha do muse na boi taulahon laho patoguhon angka donganta?

 16 Marasi ni roha jala lambok ma hamu. Jahowa i ma “Ama parasi roha, na lambok, jala Debata Sipangapul na sumurung”. Jala, ‘mardenggan basa’ do Ibana tu naposona. (Jaha 2 Korint 1:3-6; Luk. 1:78; Rom 15:13) Ala ditiru si Paulus do asi ni roha jala lambok ni roha ni Jahowa, gabe sitiruon na dumenggan do ibana tu hita. Didok ibana, “Lambok do hami tu hamu sude, songon sahalak ina na patarushon jala na burju manarihon poso-posona. Alani holong ni rohanami tu hamu, ndang holan barita na uli na sian Debata na hulehon hami tu hamu, alai dohot do ngolunami sandiri. Ai mansai holong do rohanami tu hamu.” (1 Tes. 2:7, 8) Jadi, molo tatiru asi ni roha ni Jahowa, boi do hita gabe dipangke laho mangalusi tangiang ni donganta na marmetmet ni roha!

17. Aha do na so boi taulahon laho patoguhon angka donganta?

17 Unang ma sai tatuntut angka donganta asa sempurna. Alai masuk angkal ma hita. Molo sai tatuntut do angka donganta asa sempurna, boi do gabe jut rohanta tu angka dongan. (Pjm. 7:21, 22) Alani i, taingot ma Jahowa. Nang pe gok na hurang na tabahen, alai olo do Ibana manjangkon hita. Jadi, hita pe ingkon sabar do mangadopi angka dongan. (Eps. 4:2, 32) Unang ma tatuntut angka donganta sai mangulahon na denggan. Manang gabe tabanding-bandingkon donganta na sada tu donganta na asing. Gariada, tapatogu ma nasida jala tapuji ma molo adong na denggan na diulahon nasida. Molo taulahon i, boi do gabe marlas ni roha nasida manomba Jahowa.​—Gal. 6:4.

18. Boasa lomo rohanta patoguhon angka dongan?

18 Mansai arga do hita di Jahowa dohot Jesus. (Gal. 2:20) Ingkon asi do rohanta tu angka dongan ala holong hian do rohanta tu nasida. Alani i didok Bibel, “Marsitutu ma hamu mangulahon manang aha pe asa mambahen dame jala masipatoguan ma hamu.” (Rom 14:19) Tapaima ma tano na imbaru. Alana, disi ndang adong be annon halak na marmetmet ni roha! Ndang adong be na marsahit jala na marporang. Mangolu ma angka halak salelengna. Ndang adong be hasusaan, parsoalan di keluarga, manang jut ni roha. Gabe sempurna ma sude halak di ujung ni saribu taon. Jala angka halak na marsihohot sahat tu ujian na parpudi gabe dipillit Jahowa ma nasida gabe anakna di tano on. “Jala dapot ni nasida ma hasangapon na mansai balga songon na dilehon tu angka anak ni Debata.” (Rom 8:21) Jadi, tongtong ma tapatudu holong laho patoguhon angka dongan jala masiurupan ma hita sahat tu tano na imbaru.

^ par. 6 Ida buku Mendekatlah kepada Yehuwa pasal 24.

^ par. 12 Laho mangurupi halak asa unang saut bunu diri, Ida ma Sedarlah! artikel “Buat Apa Hidup? Tiga Alasan untuk Terus Hidup” (April 2014); “Bila Anda Merasa Seperti Tidak Mau Hidup Lagi” (Januari 2012); dohot “Kehidupan Memang Berharga” (22 Oktober 2001).