Pintor tu konten

Pintor tu daftar isi

BAGIAN 2

Hot ma tu Dongan Saripemu

Hot ma tu Dongan Saripemu

”Naung pinadomu ni Debata, ndang jadi sirangon ni jolma.”​—Markus 10:9

Dipangido Jahowa do asa sai tapatuduhon ”holong na manongtong”. (Mika 6:8, Bibel siganup ari) Jala ringkot do on dipatudu di pardongansaripeon. Alana mago do pos ni roha molo adong na manimbil sian dongan saripena. Alai molo rap marpos ni roha do na mardongan saripe, on boi lam patoguhon holongnasida.

Saonari on, marragam do na boi mambahen sega pardongansaripeon. Alai, asa hot pardongansaripeon adong dua na boi ulahononmu.

1 SARIHON MA PARDONGANSARIPEONMU

SONGON ON MA HATA NI BIBEL: Tangkasi ma ”na rumingkot i”. (Pilippi 1:10) Pardongansaripeon ringkot jala arga do on di hita. Alani i, tama do on tapajolo di ngolunta.

Lomo roha ni Jahowa asa sarihononmu dongan saripemuna jala ”sai marlas ni roha” rap dohot nasida. (Parjamita 9:9) Tangkas do dipaboa na so tupa tadingkononmu dongan saripemuna, alai ingkon rap manarihon ma asa tongtong marlas ni roha. (1 Korint 10:24) Patuduhon ma pangargaion tu dongan saripemuna.

NA BOI ULAHONONMU:

  • Lului ma tingki asa boi hamu na dua mangkatahatai, sarihon ma dongan saripemuna

  • Parrohahon ma na ringkot di ”hita” unang holan mamingkirhon na di ”ahu” sambing

2 JAGA MA ROHAM

SONGON ON MA HATA NI BIBEL: ”Manang ise na mamereng boruboru huhut marsangkap na roa, nunga saut dilangkup i di bagasan rohana.” (Mateus 5:28) Alani i, molo sai dipingkiri sasahalak ulaon parmainanon, doshon na mose do i sian dongan saripe.

Didok Jahowa ma songon on, ”Gumodang ma jaga roham.” (Poda 4:23; Jeremia 17:9) Laho mangulahon on, parjolo ma manjaga mata. (Mateus 5:29, 30) Ingot ma si Job na marjanji tu dirina, na so jadi paberengberengonna borua huhut marsangkap na roa di bagasan rohana. (Job 31:1) Alani i, padao ma pornografi. Jala unang ma marmeammeam tu na so dongan saripemuna.

NA BOI ULAHONONMU:

  • Pataridahon ma tu halak na asing na hot do holongmu tu dongan saripemuna

  • Pingkiri ma panghilalaan ni dongan saripemuna, unang ma maraleale tu halak na mambahen sogo manang curiga roha ni dongan saripemuna