Pintor tu konten

Pintor tu daftar isi

A6-A

Bagan: Akka Panurirang dohot Akka Raja ni Juda dohot Israel (Bagian 1)

Akka Raja ni Juda na Dua Marga di Selatan

997 SM

Si Rehabeam: 17 taon

980

Si Abiam (Abia): 3 taon

978

Si Asa: 41 taon

937

Si Jehosapat: 25 taon

913

Si Jehoram: 8 taon

± 906

Si Ahasia: 1 taon

± 905

Ratu Atalia: 6 taon

898

Si Jehoas: 40 taon

858

Si Amasia: 29 taon

829

Si Usia (si Azaria): 52 taon

Akka Raja ni Israel na Sappulu Marga di Utara

997 SM

Si Jerobeam: 22 taon

± 976

Si Nadab: 2 taon

± 975

Si Baesa: 24 taon

± 952

Si Elah: 2 taon

Si Zimri: 7 ari (± 951)

Si Omri & si Tibni: 4 taon

± 947

Si Omri (sahalakna): 8 taon

± 940

Si Ahab: 22 taon

± 920

Si Ahasia: 2 taon

± 917

Si Jehoram: 12 taon

± 905

Si Jehu: 28 taon

876

Si Jehoahas: 14 taon

± 862

Si Jehoahas & si Jehoas: 3 taon

± 859

Si Jehoas (sahalakna): 16 taon

± 844

Si Jerobeam II: 41 taon

  • Daftar ni Akka Panurirang

  • Si Joel

  • Si Elia

  • Si Elisa

  • Si Jona

  • Si Amos