Mateus 6:1-34

 • JAMITA DI DOLOK (1-34)

  • Unang mangulahon na sintong holan asa diida halak (1-4)

  • Cara martangiang (5-15)

   • Tangiang sitiruon (9-13)

  • Marpuasa (16-18)

  • Arta na di tano on dohot na di banua ginjang (19-24)

  • Unang ma holsoan (25-34)

   • Sai jumolo ma lului Harajaon ni Debata (33)

6  “Manat ma hamu asa unang diulahon hamu hatigoran holan asa diida halak. Molo diulahon hamu songon i, ndang jaloonmu be upa sian Amamuna na di banua ginjang i.  Jadi molo marsilehon-lehon ho,* unang ma palu tarompet songon na binahen ni halak na munafik di angka sinagoga* dohot di dalan asa dipuji halak. Situtu do na hudok on tu hamu, nunga dijalo nasida be upa ni nasida.  Molo marsilehon-lehon ho, unang ma diboto tanganmu sihambirang na nilehon ni tanganmu siamun,  asa unang adong na mamboto silehon-lehonmi. Dung i, lehonon ni Amamuna na mangida di na buni i ma upa tu ho.  “Jala molo martangiang hamu, unang ma songon halak na munafik. Lomo do roha ni nasida jongjong martangiang di angka sinagoga* dohot di sirpang ni dalan asa diida halak. Situtu do na hudok on tu hamu, nunga dijalo nasida be upa ni nasida.  Alai molo martangiang ho, laho ma ho tu kamarmu jala tutup ma pintuna, martangiang ma ho tu Amamu di na buni i. Dung i, lehonon ni Amamuna na mangida di na buni i ma upa tu ho.  Tingki martangiang, unang ma mulak-ulak mandok hata na sarupa songon na binahen ni jolma sian angka bangso, ai dirimpu nasida alani ganjang ni tangiang do gabe ditangihon Debata pangidoan ni nasida.  Alani i, unang ma songon nasida. Ai diboto Amamuna do na porlu di hamu andorang so dipangido hamu tu Ibana.  “Songon on ma hamu martangiang: “‘Ale Amanami na di banua ginjang, sai dipabadia* ma goarmu. 10  Sai ro ma Harajaonmu. Sai saut ma lomo ni roham di tano on songon na di banua ginjang. 11  Lehon ma di hami sipanganonnami* sadari on, 12  jala sesa ma dosanami* songon hami naung manesa dosa ni halak na mardosa tu hami. 13  Urupi ma hami asa unang tarela-ela* jala palua ma hami sian Sibolis.’* 14  “Molo disesa hamu sala ni halak tu hamu, sesaon ni Amamuna na di banua ginjang i do hasalaanmuna. 15  Alai molo ndang disesa hamu sala ni halak tu hamu, ndang sesaon ni Amamuna nang hasalaanmuna. 16  “Molo marpuasa hamu, unang ma pagale-gale dirimuna songon na binahen ni halak na munafik. Ndang diurus nasida dirina* asa diida halak na marpuasa nasida. Alai situtu do na hudok on tu hamu, nunga dijalo nasida be upa ni nasida. 17  Alai molo marpuasa hamu, marsuap ma hamu jala miahi ma obukmuna, 18  asa unang adong na mamboto na marpuasa hamu, asing ni Amamuna di na buni i. Dung i, lehonon ni Amamuna na mangida di na buni i ma upa tu hamu. 19  “Unang be papungu-pungu arta di tano on, ai boi do i segaan ni ngitngit dohot tasik jala boi do i tangkoon ni panangko. 20  Alai papungu-pungu ma arta di banua ginjang, di inganan na so boi segaan ni ngitngit manang tasik, jala na so boi tangkoon ni panangko. 21  Ai didia artam, disi do roham. 22  “Panondang ni daging do mata. Molo sada do tinuju ni matamuna, marsinondang ma dagingmu. 23  Alai molo momar* do matamuna, holom ma saluhut dagingmu. Molo haholomon do panondangmuna i, holom situtu ma haholomon i. 24  “Ndang haoloan ni sahalak hatoban dua tuan. Ai gabe sogo do rohana tu na sada jala holong rohana tu na sada nai, manang pasangaponna do na sada jala leas rohana tu na sada nai. Ndang boi hamu gabe hatoban ni Debata dohot hatoban ni Hamoraon. 25  “Alani i hudok ma tu hamu: Unang be holsohon hamu taringot tu parngoluonmuna songon sipanganonmu, siinumonmuna manang taringot tu pamatangmuna songon sipangkeonmu. Nda ummarga hangoluan sian sipanganon jala ummarga pamatang sian pangkean? 26  Parrohahon hamu ma angka pidong na di langit, na so manabur boni manang manggotil* manang na so papunguhon. Alai, dilehon Amamuna na di banua ginjang i do sipanganon tu nasida. Nda ummarga hamu sian angka pidong i? 27  Ise sian hamu alani na holsoan boi manambai umurna apala samenit? 28  Jala boasa holsoan hamu taringot tu pangkean? Parrohahon ma angka bunga-bunga di ladang; na so mangula jala na so manonun; 29  Alai hudok ma tu hamu, gari pangkean ni si Salomo uju di hasangaponna, ndang songon uli ni bunga-bunga i. 30  Dilehon Debata do pangkean na uli tu angka suan-suanan di ladang, na tubu saonari hape marsogotna i dibolongkon tu panutungan. Tarlumobi ma tu hamu, nda lehononna pangkeanmuna, hamu siotik haporseaon? 31  Alani i, unang ma holsoan hamu manang sadihari pe jala mandok, ‘Aha ma allangonnami?’ manang, ‘Aha ma inumonnami?’ manang, ‘Aha ma pangkeonnami?’ 32  I do na niluluan* ni angka bangso. Diboto Amamuna na di banua ginjang i do na ringkot angka i di hamu. 33  “Sai jumolo ma lului Harajaon ni Debata dohot hatigoranna, dung i tambahononna do sude angka i di hamu. 34  Alani i, unang ma holsohon hamu taringot tu ari sogot, ai asing do na taholsohon tu ari sogot. Ganup ari adong be do hasusaanna.

Surat na di toru

Manang “molo mangalehon silehon-lehon tu na pogos ho”. Ida di Kamus.
Manang “parguruan”. Ida di Kamus.
Manang “parguruan”. Ida di Kamus.
Manang “dipasangap”.
As. “roti”.
As. “utang”.
As. “Unang boan hami tu ela-ela”.
As. “sijahat”.
As. “Maheu dibahen bohina”.
As. “roa; jahat”.
Manang “mamanen”.
Manang “nilumba”.