”Hasudungan ni rohangku do jolma manisia.”PODA 8:31.

1, 2. Songon dia do Jesus patuduhon balga ni holongna tu jolma?

ANAK ni Debata na sasada i boi pataridahon bisuk ni Jahowa jala ibana ma ”di lambungna pande.” Rimangi ma songon dia sonang jala las roha ni Jesus tingki ”Uju dipadiri Ibana (Jahowa) angka langit i” jala ”uju na pinahotna angka ojahan ni tano on.” Alai sian sude na tinompa ni Amana, Jesus mandok, ”hasudungan ni rohangku do jolma manisia.” (Poda 8:22-31) Dihaholongi ibana jolma sian mulana uju i tingki di surgo dope.

2 Di pudian ni ari, dipatudu Jesus holong dohot unduk ni roha tu Amana jala holong na balga tu angka jolma tingki rade ibana manadingkon surgo, jala tuat tu tano on gabe jolma. Alani holong ni Jesus do umbahen diulahon on, asa ”mangalehon hosana bahen tobus ni torop jolma.” (Mateus 20:28; Pilippi 2:5-8) Tingki di tano on Jesus, dilehon Debata tu ibana gogo laho mambahen angka tanda halongangan. Sude tanda halongangan na binahen ni Jesus on patuduhon holongna tu jolma jala patuduhon aha na laho bahenonna tu jolma tongkin nari.

3. Aha do na laho taulas di parsiajaran on?

3 Saleleng di tano on, Jesus mambaritahon ”harajaon ni  Debata.” (Lukas 4:43) Diboto ibana do harajaon on laho pabadiahon goar ni Amana jala marhite harajaon on, pasohothononna ma angka parungkilon ni jolma salelengna. Tingki marbarita Jesus, godang do dibahen ibana tanda halongangan. On patuduhon balga ni holongna tu sude jolma. Aha do pangkorhon ni on tu hita? Aha na diulahon ibana mangalehon panghirimon tu hita jala patoguhon haporseaonta tu ari na naeng ro. Taulas ma opat tanda halongangan na dibahen Jesus.

”GOGO NI TUHAN I DI IBANA, PAMALUM ANGKA SAHIT”

4. Patorang ma aha do na masa tingki pajumpang Jesus dohot sahalak na huliton?

4 Tingki marbarita, laho ma Jesus tu luat Galilea. Disi, pajumpang ma ibana dohot sahalak na marsahit huliton. (Markus 1:39, 40) Mansai posi do sahitna i songon na nidok ni dokter Lukas, ”sude dagingna huliton.” (Lukas 5:12, Bibel NWT) Bibel mandok, tingki diida na huliton i Jesus ”manungkap ma ibana mandok: ’O Tuhan, molo na olo Ho, tarpaias Ho do ahu!’” Diboto na huliton i na boi do Jesus pamalumhon ibana, alai porlu do botoonna manang na olo do Jesus pamalumhon ibana. Boasa? Alana marleas ni roha do somalna halak Parise mangida halak na huliton. Alai songon dia do panghilalaan ni Jesus tu halak na songon i? Songon dia do bahenon ni Jesus pamalumhon roha ni baoa na tung marlea on? Molo diida hamu sisongon i aha do na laho ulahonon muna?

5. Boasa olo Jesus pamalumhon halak na huliton?

5 Hape, ndang didok halak na huliton i ”Na ramun, na ramun!” songon na disurathon di uhum. (3 Musa 13:43-46) Alai ndang muruk Jesus. Asi do rohana jala lomo rohana laho mangurupi halak na huliton on. Ndang taboto aha na di pingkiran ni Jesus, alai taboto do songon dia panghilalaanna. Dihilala ibana do sitaonon ni baoa i jala dibahen ma tanda halongangan. Dijama ma baoa na huliton i, na so hea dibahen manang ise pe tu ibana. Ala asi rohana huhut dipapos ma rohana, didok Jesus ma: ”Na olo do Ahu, ias ma ho!” jala ”pintor longkang ma hulit i sian ibana.” (Lukas 5:13) Tangkas ma, Jahowa do na mangalehon huaso tu Jesus asa boi mambahen tanda halongangan, huhut patuduhon balga ni holongna tu angka jolma.Lukas 5:17.

6. Aha do na palongan rohanta sian tanda halongangan na dibahen Jesus? Jala aha do na pinatuduna tu hita?

6 Marhite gogo na sian Debata, boi do bahenon ni Jesus angka tanda halongangan. Asing ni pamalumhon na huliton, dipamalum Jesus do muse marragam sahit na asing. Bibel mandok, longang do roha ni jolma tingki ”diida mangkuling na ngungu, malum na gurdung, mardalan na sarion jala marnida na mapitung.” (Mateus 15:31) Tingki dipamalum Jesus sasahalak, ndang dihaporluhon ibana jolma na asing mangalehon sada ruas ni dagingna. Margogo do Jesus pamalumhon sahit ni sasahalak. Jala boi do hatop dipalum ibana, sipata nang pe dao ibana sian na marsahit i. (Johannes 4:46-54) Aha do na pinatuduna sian tanda halongangan i? Rajanta, Jesus Kristus, margogo jala sihol rohana laho manalpuhon angka sahit salelengna. Tingki taparsiajari taringot songon dia Jesus pamalumhon halak na marsahit, on paposhon rohanta molo di tano na imbaru ”asi do rohana tu angka na pogos dohot na gale.”  (Psalmen 72:13, Bibel Siganup Ari) Pamalumon ni Jesus ma angka sitaonon, ala na olo do ibana mangulahon i.

”HINDAT MA LAGEM, MARDALAN MA HO”

7, 8. Aha do na masa di paridian Betesda?

7 Pigapiga bulan dung pamalumhon na huliton i, laho ma Jesus sian Galilea tu Judea marbarita taringot Harajaon ni Debata. Marribu halak na olo manangihon barita ni Jesus jala na olo manjangkon holong na pinatuduna. Lomo do roha ni Jesus mangurupi angka halak na pogos dohot na dangol jala mangalehon panghirimon tu nasida.Jesaya 61:1, 2; Lukas 4:18-21.

8 Di bulan Nisan, laho ma Jesus tu Jerusalem laho mangulahon Paska. Ribur do huta i ala godang na marroan laho pabadiahon ari na sumurung i. Di tungkan utara joro ni Debata, adong ma sada paridian na margoar Betesda. Pajumpang ma Jesus disi dohot sahalak baoa na so boi mardalan.

9, 10. (a) Boasa laho angka halak tu paridian Betesda? (b) Aha do na diulahon Jesus di paridian i, jala aha do na boi taparsiajari sian i? (Ida ma gombar di mula ni parsiajaran.)

9 Godang do halak na marsahit laho tu paridian Betesda. Boasa? Dirimpu nasida molo masuk tu paridian i tingki gunsang aek i, boi malum sahit nasida. Pingkiri ma songon dia rundut ni jolma di inganan i, godang na marsak, na holsoan, jala na mandele na giot naeng malum. Jolma na tipak do Jesus jala ndang hea marsahit ibana. Alani i, na marhua do ibana tusi? Ala holong jala lomo rohana mangurupi angka halak umbahen na ro ibana tusi. Dison ma ibana pajumpang dohot sahalak baoa naung marsahit saleleng 38 taon, lumeleng sian tingki ni Jesus mangolu di tano on.Jaha Johannes 5:5-9.

10 Disungkun Jesus ma tu baoa i manang na olo do ibana boi mardalan muse. Rimangi ma lungun ni roha ni baoa i tingki dipaboa ibana tu Jesus, olo do ibana dipamalum alai ndang adong na olo manogu ibana tu paridian i. Dung i, disuru Jesus ma baoa i mangulahon na so boi ulahononna saleleng on. Disuru Jesus ma baoa i manghindat lagena laos mardalan. Dihindat baoa i ma lagena jala mangalangka ma ibana! Tanda halongangan na binahen ni Jesus on, patuduhon aha na laho sibahenonna di tano na imbaru. On pe patuduhon bagas ni holong ni Jesus tu angka jolma. Dilului ibana do angka halak na manghaporluhon pangurupion. Aha na diulahon Jesus, mangonjar rohanta ma nian asa manarihon angka halak na marsitaonon.

ISE DO NA MANJAMA PAHEANHI?

11. Songon dia Markus 5:25-34 patuduhon molo Jesus manghaholongi angka na marsahit?

11 Jaha Markus 5:25-34. Nunga 12 taon marsahithon bulanon sada ina. Susa do ngoluna jala ndang boi ibana manomba Jahowa alani sahitna i. Nunga jotjot ibana laho marubat jala nunga suda hepengna alani sahit on, alai ndang marnamalum sahitna i. Sada tingki, marsangkap ibana laho pamalumhon sahitna. Mardalan do ibana dohot na torop i laos dijama ma pahean ni Jesus. (3 Musa 15:19, 25) Tingki dihilala Jesus adong gogo na ruar sian dirina, disungkun Jesus ma ise na manjama paheanna. ”Angka dotdot ma ibana dibahen biar ni rohana” jala ”laos marsinggang ma ibana tu jolona, sintong ma dipaboa saluhutna i.”  Diboto Jesus naung dipamalum Jahowa do ina i, asi rohana huhut didok ma: ”Dipalua haporseaonmi do ho, inang! Mardame ma ho laho! Sai malua ma ho sian parniaeanmi!”

Angka tanda halongangan na pinatudu ni Jesus patuduhon na disarihon ibana do hita jala diboto ibana do sitaononta (Ida paragraf 11, 12)

12. (a) Sian naung taparsiajari, songon dia do parange ni Jesus? (b) Aha do na boi tatiru sian Jesus?

12 Dame panghilalaan mamboto songon dia Jesus manghaholongi angka halak tarlumobi nasida na marsahit. Imbar situtu ibana sian Sibolis na manghalomohon asa hita manguhum dirinta sandiri jala manghilala ndang adong na manghaholongi hita. Angka tanda halongangan na pinatudu ni Jesus patuduhon na disarihon ibana do hita jala diboto ibana do sitaononta. Tahamuliatehon do ala adong raja dohot sintua ni malim na manghaholongi hita! (Heber 4:15) Maol do ra taantusi panghilalaan ni sasahalak naung leleng marsahit, tarlumobi molo ndang hea tahilala. Tarimangi ma pambahenan ni Jesus. Marasi roha do Jesus tu angka na marsahit nang pe ndang hea marsahit ibana. Anggiat ma boi tatiru holong na pinatuduna.1 Petrus 3:8.

”TARILUILU MA MATA NI JESUS”

13. Aha do na pinatuduna tingki dipahehe Jesus si Lasarus?

13 Boi do dihilala Jesus na diarsakhon ni angka halak. Songon, tingki mate alealena si Lasarus, mangkuling ma panghilalaanna jala mansai lungun ma rohana mangida keluarga dohot aleale ni Si Lasarus na sai tumatangis. (Jaha Johannes 11:33-36.) Nang pe laho paheheonna ma si Lasarus, manetekhon ilu do Jesus. Ndang maila ibana diida jolma songon dia panghilalaanna. Holong situtu do roha ni Jesus tu si Lasarus dohot tu keluargana jala dipangke ibana do  gogo na sian Debata pahehehon si Lasarus!Johannes 11:43, 44.

14, 15. (a) Sian dia do taboto na sihol do roha ni Jahowa manalpuhon hasusaan ni jolma? (b) Aha do na boi taparsiajari sian hata na nidok ni Jesus ”saluhut halak na di angka tanoman i”?

14 Bibel mandok, suman tumiru Jahowa do Jesus. (Heber 1:3) Alani i, tanda halongangan na binahen ni Jesus patuduhon molo Jahowa pe sihol do rohana manalpuhon angka sahit, hasusaan dohot hamatean. Paheheon ni Jahowa dohot Jesus ma gumodang angka halak naung mate satongkin nai. Jesus mandok ”na ro tingkina, begeon ni saluhut halak na di angka tanoman i ma soarana.”Johannes 5:28, 29.

15 Hata na nidok ni Jesus ”saluhut halak na di angka tanoman i” patuduhon ndang na lupa Debata tu nasida nang pe nunga gabe tano. Debata na sun hinagogo, panompa sasude, boi do tangkas mangingot angka na tahaholongi naung mate dohot ma i angka parange nasida. (Jesaya 40:26) Ndang holan na boi Jahowa mangingot nasida alai sihol do rohana tu nasida. Haheheon na disurat di Bibel, patuduhon aha na laho masa di tano na imbaru.

AHA NA BOI TAPARSIAJARI SIAN TANDA HALONGANGAN NA BINAHEN NI JESUS

16. Aha do na boi diida jala diulahon angka naposo ni Jahowa di ari na naeng ro?

16 Molo tongtong do hita marhaporseaon, boi do taida tanda halongangan na balga, malua sian haporsuhon bolon! Disi salpu Armagedon, idaonta ma godang angka tanda halongangan. Di tingki i, tipak ma jolma na mangolu disi ndang adong be sahit. (Jesaya 33:24; 35:5, 6; Pangungkapon 21:4) Rimangi ma angka jolma na mangolu disi, ndang be mamangke kacamata, tungkot, kursi roda, dohot alat na mangurupi parbinegean. Diboto Jahowa angka halak na malua sian Armagedon ingkon sehat jala gogo, ala godang na laho siulahonon nasida disi. Holan nasida do na paulihon tano on asa gabe Paradeiso.Psalmen 115:16.

17, 18. (a) Boasa dibahen Jesus angka tanda halongangan? (b) Aha do na ingkon taulahon molo lomo rohanta sipardohot tu tano na imbaru?

17 Lam togu do haporseaon ni punguan bolon tingki manjaha taringot songon dia Jesus pamalumhon angka na marsahit. (Pangungkapon 7:9) On boi patoguhon panghirimonta na so adong be sahit di ari na naeng ro. Jala i pe patuduhon balga situtu holong ni anak ni Debata na sasada i tu angka jolma. (Johannes 10:11; 15:12, 13) Asi ni roha na pinatudu ni Jesus patuduhon mansai balga do holong ni roha ni Jahowa tu angka na manomba Ibana.Johannes 5:19.

18 Portibi on nunga gok hasusaan, parungkilon dohot hamatean. (Rom 8:22) Alani on ma, tahaporluhon tano na imbaru na pinatupa ni Debata. Disan, hilalaon ni sude halak ma bagabaga ni Debata, i ma pardagingon na tipak na so adong be sahit. Maleaki 3:20 mangalehon panghirimon tu hita, na marlas ni roha ma hita songon ’anak ni lombu na dipalua sian bara’ ala nunga dipalua hita sian sahit dohot dosa. Anggiat ma pangargaionta tu Jahowa dohot panghirimonta tu bagabaga ni Debata mangonjar rohanta mangulahon aha na dihaporluhon asa sahat tu tano na imbaru. Mansai dame ma panghilalaan mamboto tanda halongangan na binahen ni Jesus, na patuduhon haluaon na laho hilalaon ni jolma salelengna!