”Ndang sanga dijalo nasida bagabaga i; sian na dao nama ditatap jala dihalashon.”HEBER 11:13.

1. Boasa denggan mangarimangi angka na so hea dope taida? (Ida gombar di mula ni parsiajaran.)

DILEHON Jahowa do tu hita silehonlehon na sumurung. I ma haboionta laho manatap aha na so taida. On boi mangurupi hita laho mangida angka na denggan tu ari na naeng ro. Jala boi mangurupi tingki adong sangkapsangkapnta jala asa boi mandao sian mara. Jahowa na mamboto taringot ari na naeng ro, laos dipabotohon do tu hita pigapiga situasi na naeng ro jala boi hita mamingkirhon i. Nang pe ndang pintor taida angka bagabagaNa i, alai boi do tarimangi i jala pos rohanta na laho saut do i.2 Korint 4:18.

2, 3. (a) Aha do laba ni na mangarimangrimangi di hita? (b) Aha na laho siulasonta di parsiajaran on?

2 Ndang sude angananganta boi saut. Umpamana, sahalak dakdanak maranganangan habang diboan lampulampu. Alai tung na so boi do i. Asing muse do si Hana inong ni si Samuel. Marsintasinta do ibana, molo adong ianakhonna bahenonna karejo di tabernakel mangurupi malim. Ndang holan anganangan sambing i. Boi do saut i. Ala dirimangrimangi ibana sintasintana i, ndang dilupahon janjina tu Jahowa. (1 Samuel 1:22) Molo sai tarimangi do bagabaga ni Jahowa na  laho saut, sasintongna saut ma i.2 Petrus 1:19-21.

3 Di Bibel torop do disurat taringot naposo ni Jahowa na mangarimangi bagabaga ni Debata. Boasa denggan na diulahon nasida i? Boasa denggan muse molo hita mangarimangi parngoluonta tingki saut bagabaga ni Debata?

LAM TOGU HAPORSEAON NASIDA TINGKI MANATAP ARI NA NAENG RO

4. Aha do na mambahen si Abel mangarimangi taringot ari na dumenggan tu ari na naeng ro?

4 Si Abel do jolma na parjolo na porsea tu bagabaga ni Jahowa. Diboto ibana do aha na nidok ni Jahowa tu ulok dung mardosa si Adam dohot si Hawa: ”Jala bahenonku ma parbadaanmu dohot boruboru i, ro di pinomparmu tu Pinomparna. Ibana mangalisathon ulum, gabe pargutonmu tambihulna.” (1 Musa 3:14, 15) Ndang diboto si Abel songon dia do bahenon ni Jahowa pasauthon surirang on. Alai porsea do ibana tu na nidok ni Debata. Ra, jotjot do dirimangrimangi si Abel, ’Ise do na laho mangalisathon ulok jala paluahon jolma asa boi tipak muse hangoluanna?’ Porsea do si Abel na laho saut aha na nidok ni Jahowa, dilehon ibana ma pelean jala las ma roha ni Jahowa mangida i.Jaha 1 Musa 4:3-5; Heber 11:4.

5. Boasa marlaba di si Henok mangarimangrimangi ari na naeng ro?

5 Si Henok sada sian jolma na porsea situtu tu Debata. Ibana mangolu di humaliang ni angka jolma na manghatahon ”hata nasida na tois” mangalo tu Debata. Alai barani do si Henok mambaritahon barita sian Debata. Dipaboa ibana tu angka halak na laho ripashonon ni Jahowa do angka parjahat. (Judas 14, 15) Aha na mangurupi ibana asa boi mangulahon on? Dirimangrimangi si Henok do songon dia dame ni portibi on molo sude halak manomba Jahowa.—Jaha Heber 11:5, 6.

6. Dung salpu aek na sumar, aha ma na sai dirimangrimangi si Noak?

6 Togu do haporseaon ni si Noak tu Jahowa, alani i ma ndang diripashon ibana di aek na sumar. (Heber 11:7) Ala porsea ibana tu Debata dilehon si Noak ma pelean situtungon tu Jahowa. (1 Musa 8:20) Dung salpu aek na sumar i, mulak jahat do muse pangisi ni portibi on. Mangarajai ma si Nimrod jala dielaela ibana angka jolma asa mangalo tu Jahowa. (1 Musa 10:8-12) Alai sai tongtong do togu haporseaon ni si Noak. Songon si Abel, pos do rohana na laho salpuhonon ni Debata ma dosa dohot hamatean. Dirimangrimangi si Noak ma dame ni portibi on molo ndang adong be halak na mangulahon hajahaton. Hita pe boi do mangarimangrimangi na laho ndang adong be angka parjahat. Jala taboto nunga jonok be tingkina!Rom 6:23.

NASIDA MANATAP HANGOLUAN NAUNG DIBAGABAGAHON

7. Hangoluan na songon dia do na ditatap si Abraham, si Isak dohot si Jakkob tu ari na naeng ro?

7 Si Abraham, si Isak, dohot si Jakkob boi manatap ari na dumenggan na naeng ro. Nunga dibagabagahon Jahowa tu nasida molo angka jolma di tano on mandapot pasupasu marhitehite ”pinompar” nasida. (1 Musa 22:18; 26:4; 28:14) Debata pe nunga marjanji molo angka pinompar nasida laho gabe bangso na bolon na mian di tano parjanjian na uli. (1 Musa 15:5-7) Ala pos do roha ni si Abraham, si Isak, dohot si Jakkob tu bagabaga ni Jahowa, boi do ditatap nasida sude keluarga nasida mian di tano i.  Sasintongna, dung mardosa si Adam dohot si Hawa, diurupi Jahowa do sude angka naposoNa asa boi mangantusi na laho tipak jala mangolu salelenglelengna do muse nasa jolma di tano on.

8. Aha do na boi mangurupi si Abraham asa togu haporseaonna jala sai mangoloi?

8 Ala togu do haporseaon ni si Abraham, boi ma diulahon ibana sude parenta ni Jahowa nang pe sipata maol diulahon. Si Abraham dohot angka naposo ni Jahowa na asing pe, boi manatap bagabaga ni Jahowa nang pe ndang sanga dijalo bagabaga i di ngolu nasida. Bibel mandok: ”sian na dao na ma ditatap jala dihalashon.” (Jaha Heber 11:8-13.) Tangkas do diboto si Abraham sai na saut do bagabaga ni Jahowa di tingki naung salpu, alani i ma pos rohana na laho saut do bagabaga ni Jahowa di ari na naeng ro.

9. Aha do labana di si Abraham ala marhaporseaon na togu tu bagabaga ni Debata?

9 Ala pos roha ni si Abraham tu bagabaga ni Jahowa, boi diulahon ibana aha na pinangido ni Jahowa songon, ditadinghon ibana do jabuna di huta Ur, dung i marpindapinda ma ibana ndang hea hot di sada huta. Diboto ibana ndang na laho martahan angka huta na dibolusna i ala ndang mangoloi Jahowa nasida. (Josua 24:2) Si Abraham songon i nang si Abel, si Henok, si Noak, dohot na asing porsea tu haheheon, jala boi ditatap nasida pamarentaon ni Jahowa na laho mangarajai tano on. Pamarentaon i ”huta na marojahan na hot, na pinandean jala na pinauli ni Debata.” (Heber 11:10) Ganup diingot nasida hangoluan salelenglelngna di tano on lam togu ma haporseaon nasida.Jaha Heber 11:15, 16.

10. Boasa marlaba di si Sara ala manatap ari na naeng ro?

10 Togu do haporseaon ni si Sara, ripe ni si Abraham tu bagabaga ni Jahowa. Nang pe ndang adong dope ianakhonna dung marumur 90 taon alai dihirim do na laho marianakhon ibana. Boi ditatap si Sara na laho gabe bangso na bolon ianakhonna. (Heber 11:11, 12) Boasa boi pos rohana? Ala nunga dipaboa Jahowa tu tunggani dolina: ”Ai pasupasuonku ibana, jala lehononku ma di ho anak sada nang sian ibana, jala pasupasuonku ibana gabe angka bangso; gari raja ni angka bangso marroan sian ibana sogot.” (1 Musa 17:16) Songon naung dijanjihon Jahowa, tubuan anak ma si Sara i ma, si Isak. Tanda halongangan na binahen ni Jahowa on, paposhon rohana na laho saut do sude bagabaga ni Jahowa na asing. Hita pe boi lam togu haporseaonta molo tatatap angka janji ni Jahowa tu hita.

SAI DITATAP IBANA DO UPA I

11, 12. Aha do na boi mangurupi si Musa asa lam manghaholongi Jahowa?

11 Si Musa pe porsea do tu bagabaga ni Jahowa. Boi do ibana gabe sada sian halak na marpangkat di tano Misir. Alai humolongan do ibana tu Jahowa sian arta manang huaso. Nunga diparsiajari ibana taringot Jahowa sian natuatua na manubuhon ibana. Diboto ibana na laho paluaon ni Jahowa do halak Israel sian parhatobanon jala mian di tano parjanjian. (1 Musa 13:14, 15; 2 Musa 2:5-10) Lam jotjot dirimangrimangi si Musa janji ni Debata lam holong ma ibana tu Jahowa.

12 Dipaboa Bibel tu hita: ”Hinorhon ni haporseaon do manjua si Musa, dung magodang, goaron ibana anak ni boru ni Firaun. Tagonan do dipilit rohana: Rap tumaon na porsuk ibana dohot bangso ni Debata, sian na maruntung satongkin, bahenon ni dosa. Haleaon ni  Kristus i do dijujur ibana hamoraon na ummangat asa angka arta na di tano Misir; ai pamaloson i do dibereng.”Heber 11:24-26.

13. Aha do labana di si Musa ala dirimangrimangi ibana janji ni Jahowa?

13 Bagas dirimangrimangi si Musa janji ni Jahowa na laho paluaonNa halak Israel sian parhatobanon. Diantusi si Musa do holong ni roha ni Jahowa tu ganup jolma jala diantusi si Musa do na laho paheheon ni Debata angka jolma sian hamatean. (Job 14:14, 15; Heber 11:17-19) Alani i lam togu jala lam holong rohana tu Jahowa. On boi mangurupi ibana mangulahon lomo ni roha ni Jahowa di ngoluna. (5 Musa 6:4, 5) Nang pe diondam si Firaun laho bunuonna ibana, alai ndang mabiar ibana. Pos do rohana na lehonon ni Jahowa upa tu ibana.2 Musa 10:28, 29.

SAI TATAP MA ANGKA NA LAHO PASAUTON NI HARAJAON NI DEBATA

14. Aha do na hinirim ni pigapiga halak tu ari na naeng ro?

14 Torop do halak saonari on manghirim angka na so boi masa. Umpamana, pigapiga halak na pogos manghirim asa gabe mamora jala ndang holsoan be di ngolu nasida. Alai Bibel mandok molo parngoluonta saonari on gok ”hangaluton dohot halojaon.” (Psalmen 90:10) Manang pigapiga halak manghirim tu pamarenta asa pasohon parungkilon di portibi on. Alai Bibel mandok holan Harajaon ni Debata do na boi mangulahon i. (Daniel 2:44) Jala dirimpu torop halak, songonon na ma portibi on. Alai Bibel mandok na laho ripashonon ni Debata do angka parjahat sian tano on. (Sepania 1:18; 1 Johannes 2:15-17) Aha pe na dihirim nasida na maralo tu hata ni Debata ndang na laho saut.

Boi do ditatap hamu na laho ulahononmu angka na dibagabagahon Jahowa? (Ida paragraf 15)

15. (a) Aha do laba na di hita molo tarimangrimangi bagabaga ni Jahowa? (b) Aha sada na dihirim hamu laho ulahononmu di ari na naeng ro?

15 Dibagabagahon Jahowa do tu hita ari na dumenggan tu ari na naeng ro. Molo tatatap ari na denggan i, las ma rohanta jala boi ma hita mandapot habaranion laho mangoloi Ibana. Boi do ditatap hamu na laho ulahononmu angka na dibagabagahon Jahowa, di surgo manang di tano on? Molo ditatap hamu hangoluan na manongtong di tano on, hilala ma! Rap karejo hamu dohot dongan muna paulihon portibi on. Disarihon na manguluhon ulaon i do hamu, alani i sonang ma dihilala hamu. Jala sude halak na disi manghaholongi Jahowa songon hamu. Sehat pamatang muna, gogo, jala ndang adong be holso ni roha. Las roha muna ala boi dipangke hamu gogo dohot talenta muna laho mangurupi halak dohot pasangaphon Jahowa. Ra parsidohot do hamu mangurupi angka halak naung dipahehe asa mananda Jahowa. (Johannes 17:3; Ulaon 24:15) Molo on dirimangrimangi hamu, na laho saut do i. Ala Bibel do mandok.Jesaya 11:9; 25:8; 33:24; 35:5-7; 65:22.

HATAHON MA PANGHIRIMONTA

16, 17. Aha do labana molo tahatahon bagabaga ni Jahowa taringot ari na naeng ro?

16 Tingki manghatahatai hita dohot angka donganta taringot siulahononta di tano na imbaru, taurupi ma angka dongan asa lam tangkas ditatap nasida ari na naeng ro. Nang pe ndang tangkas taboto aha na laho siulahononta, alai molo tapaboa tu nasida aha na tahirim patuduhon na porsea do hita tu janji ni Jahowa. Molo taulahon on, na mangarupi angka dongan do hita asa sai tongtong mangoloi Jahowa nang pe adong  parungkilon nasida, songon na dibahen Apostel Paulus dohot halak Kristen di Rom.Rom 1:11, 12.

17 Molo tarimangrimangi janji ni Jahowa taringot ari na naeng ro, ndang holan parungkilonta be na tapingkirhon. Di sada tingki, holsoan ma si Petrus mandok tu Jesus: ”Ia hami, saluhut do hutadingkon hami mangihuthon Ho. Aha ma balos ni i tu hami?” Lomo do roha ni Jesus molo si Petrus dohot angka siseanna na asing manatap angka na denggan na laho siulahonon ni nasida di ari na naeng ro. Didok ibana tu nasida: ”Na tutu do na hudok on tu hamuna: Di ari sogot, di haimbaruon i, di na hundul Anak ni jolma i di habangsa hasangaponna i, dohot ma hamu juguk disi di sampuludua habangsa, manguhumi halak Israel na sampuludua marga i. Jala ganup na manadingkon hahaanggina, ibotona, amana, inana, anakkonna, haumana manang jabuna pe ala ni Goarhu, manjalo ma i marlompitlompit, angkup ni i teanonna hangoluan na saleleng ni lelengna i.” (Mateus 19:27-29) Alani i gabe boi ma si Petrus dohot angka sisean na asing manatap molo rap mamarenta dohot Jesus di surgo jala mangurupi halak na marsihohot dohot tano on asa tipak muse.

18. Aha do labana di hita molo tatatap hangoluan na dibagabagahon Jahowa?

18 Nunga taparsiajari aha na mambahen togu haporseaon ni angka naposo ni Jahowa. Ditatap si Abel do ari na naeng ro na dumenggan na dibagabagahon Jahowa. Ala dihaporseai ibana do bagabaga i boi ma diulahon ibana lomo ni roha ni Jahowa. Ditatap si Abraham do tingki saut bagabaga ni Jahowa marhite ”pinomparna”, alani i dioloi ibana ma Jahowa nang pe sipata maol diulahon. (1 Musa 3:15) Ditatap si Musa do upa na dijanjihon Jahowa tu ibana, jala on mangurupi ibana lam porsea jala lam manghaholongi Jahowa. (Heber 11:26) Molo tatatap hangoluan na dibagabagahon Jahowa, lam togu jala lam balga ma holongta tu Jahowa. Di parsiajaran na mangihut, taparsiajari ma isara na asing mamangke pingkiranta.