Pintor tu konten

Pintor tu daftar isi

Sitindangi Ni Jahowa

Pillit Hata Batak (Toba)

Ringkot do molo hatop dihatai hamu

Molo Marsahit na Posa na Hinaholongan

Molo Marsahit na Posa na Hinaholongan

SONGGOT do roha ni si Lina mamboto molo tungganedolina, si Wesli, na marumur 54 taon, marsahit tumor ganas di otak. * Didok dokter, ndang leleng nai be ngoluna. Didok si Lina, ”Ndang porsea ahu tu na nidok ni dokter i. Marsak ma ahu jala ndang lomo rohangku manang marhua pe. Hira na marnipi do ahu, ndang rade ahu mangadopi on.”

Ndang holan si Lina na mangadopi sisongon i. Sude do halak boi hona sahit na posa. Dipujihon do ala godang halak na rade laho mangurupi anggota keluarga ni nasida na marsahit na posa. Alai, sada ulaon na borat do laho mangurupi na marsahit. Aha do na boi diulahon asa denggan mangurupi anggota keluarga na marsahit na posa? Marragam do pangkilalaan na dihilala keluarga tingki mangurupi na marsahit, songon dia do nasida maradophon i? Molo naeng marujung ngolu na marsahit i, aha do na boi diulahon? Taulas ma boasa mangurupi na marsahit sada ulaon na imbar sian na asing.

AMBATAMBAT DI TINGKINTA SAONARI

Saonari on, alani ilmu kedokteran, adong do na muba taringot tu na marsahit. Marratus taon naung salpu, di negara na so pola maju dope, dao do umjempek umur ni jolma sian saonari. Tingki i, hatop do halak mate ala marsahit manang kecelakaan. Ndang mura laho tu rumah sakit, alani i di jabu ma diurupi sahat tu na marujung ngolu.

Saonari, lam denggan do ilmu kedokteran mangubati na marsahit asa umganjang umur ni nasida. Najolo hatop do mate halak na marsahit, alai saonari boi dope martahan pigapiga taon nai. Nang pe songon i, ndang boi nasida pamalumhon na marsahit i. Somalna, gale jala ndang tolap ni na marsahit i mangurus dirina sandiri. Gabe maol ma mangurupi nasida.

 Ujungna, jotjotan mate di rumah sakit ma angka halak. Saonari on, godang do halak ndang diboto songon dia parmate ni sasahalak jala holan pigapiga do na mangida sasahalak na naeng marujung ngolu. Ala mabiar jala hurang parbinotoan, gabe lam maol sasahalak laho mangurupi keluarga ni nasida na marsahit. Aha do na boi mangurupi?

BAHEN MA RENCANA

Songon pengalaman ni si Lina, mansai lungun do roha molo marsahit na posa na tahaholongi. Ala ingkon mangadopi holso ni roha, biar ni roha, dohot lungun ni roha, aha do na boi mangurupi hamu asa rade mangadopi i? Sahalak naposo ni Debata martangiang, ”Sai parroha i ma hami mamilangi angka ariarinami, asa dapotan roha na bisuk hami.” (Psalmen 90:12) Jadi, tangiangkon ma tu Jahowa asa diurupi hamu ’mamilangi angka ariarimuna’ asa boi hita denggan mangalehon tingki tu na hinaholongan sian nasa na tolapta.

Ringkot do mambahen perencanaan na denggan. Molo boi dope ibana mangkatai jala rade mangulas taringot sahitna i, denggan do molo disungkun hamu taringot ise annon na mambahen haputusan di ibana molo ndang boi be mangulahon manang aha pe. Tangkas ma hatai hamu taringot tu na dihaporluhon ibana, songon mangalehon napas buatan, opname, manang na asing asa anggota keluarga na mambahen haputusan i ndang sala mamillit jala gabe disolsoli na pinillitna i. Hatop ma dihatai asa boi keluarga denggan mangurupi ibana tingki marsahit. Didok di Bibel, ”Jalo ma nasehat olat ni na dapot ho, asa marhasil ulaonmu.”​—Poda 15:22, Bibel siganup ari.

CARA LAHO MANGURUPI

Somalna, tujuan na umbalga laho mangurupi na marsahit, i ma asa denggan pangkilalaan ni nasida. Ringkot do dipapos roha ni sasahalak na naeng marujung ngolu, na dihaholongi jala didongani do nasida. Songon dia laho mangulahon i? Rap manjaha manang martangiang ma hamu dohot nasida. Pillit ma sijahaon manang ende na boi patoguhon jala mambahen las rohana. Godang do halak na dipatogu tingki anggota keluarga ni nasida maniop tangan jala lambok mangkatai tu nasida.

Tapaboa ma ise na ro mangida ibana. Sada laporan mandok, ”Parbinegean ma na parpudi boi martahan sian na lima indera di pamatangta. Boi do na marsahit tongtong marbinege nang pe koma nasida, alani i unang ma hatai hamu angka hata na so patut begeon ni nasida.”

 Molo boi, rap martangiang ma hamu. Adong do disurat di Bibel taringot songon dia si Paulus dohot angka donganna mangadopi hasusaan na boi mambahen nasida mate. Pangurupion aha do na dilului nasida? Didok si Paulus tu angka donganna, ”Dohot ma hamu mangurupi tumangiangkon hami.” (2 Korint 1:8-11) Balga do pangkorhonna molo martangiang hita sian nasa roha tingki mangadopi hasusaan dohot sahit.

RADE MA HAMU

Mansai lungun do roha molo mambege na laho marujung ngolu nama na hinaholongan. Ndang adong na rade mangadopi hamatean, alana ditompa hita ndang na laho mate. (Rom 5:12) Bibel mandok, ”musu” do hamatean i. (1 Korint 15:26) Jadi, sude do hita ndang olo mamingkirhon taringot hamatean ni na tahaholongi.

Nang pe songon i, molo rade hita mangadopi na masa, on boi mangurupi anggota keluarga asa ndang paholsohu jala tongtong mambahen na dumenggan sian nasa na tolap ni nasida. Pigapiga tanda na boi masa tu nasida, adong disurat di kotak ” Tanda ni Halak na Naeng Marujung Ngolu”. Tontu, ndang sude tanda i ingkon masa tu na marsahit, manang sipata ndang sarupa urutanna. Alai, godang do angka na marsahit na mangkilala pigapiga sian angka tanda i.

Dung marujung ngolu na hinaholongan, denggan do molo tatelepon aleale na rade mangurupi. Porlu do dipapos roha ni angka keluarga molo na hinaholongan ni nasida i ndang be mangkilala sahitna. Debata na parholong mandok, ”Anggo halak naung mate ndang diboto agia aha.”​—Parjamita 9:5.

PANGARAMOTI NA SUMURUNG

Jangkon ma pangurupion sian na asing

Tongtong ma mangasahon Debata tingki marsahit anggota keluarganta sahat tu na marujung ngolu nasida. UrupanNa do hamu marhite hata apulapul dohot pangurupion sian na asing. Didok si Lina, ”Marsitutu do ahu asa manjangkon pangurupion sian na asing. Sasintongna, godang do pangurupion na boi tadapot. Huhilala, songon na didok Jahowa ma tu hami, ’Sai rade do ahu mangurupi ho mangadopi i.’ Tongtong do huingot i.”

Debata Jahowa do Pangaramoti na sumurung. Ala Ibana do Sitompa hita, diantusi do sahit dohot lungun ni roha na tahilala. Boi jala lomo do rohaNa mangurupi dohot patoguhon hita asa boi mangadopi i. Na rumingkot, marjanji do Ibana, laho salpuhononNa ma hamatean salelenglelengna jala paheheonNa marjuta halak na niingotNa. (Johannes 5:28, 29; Pangungkapon 21:3, 4) Dung i, boi ma tadok songon hata ni si Paulus, ”O hamatean, di dia hamonanganmi? O hamatean, di dia soropmi?”​—1 Korint 15:55, Bibel siganup ari.

^ par. 2 Pigapiga goar nunga diganti.