Pintor tu konten

Pintor tu daftar isi

Sitindangi Ni Jahowa

Pillit Hata Batak (Toba)

 BAGIAN 6

Si Job Marsihohot tu Debata

Si Job Marsihohot tu Debata

Diunjuni Sibolis haporseaon ni si Job alai marsihohot do ibana tu Jahowa

ADONG do jolma na boi marsihohot tu Debata nang pe diunjuni? On ma sungkunsungkun ni Sibolis na boi dialusi sada baoa na margoar si Job.

Maringanan dope halak Israel di Mesir, adong ma sahalak sisolhot ni si Abraham na margoar si Job, na maringanan di tano Arab. Tingki i, marpungu ma angka surusuruan di jolo ni Debata, Sibolis pe ro do disi. Didok Jahowa do pos ni rohaNa tu si Job naposoNa na marsihohot, jala ndang adong na marhaporseaon songon ibana di tano on. Alai ninna Sibolis, mangoloi pe si Job ala dipasupasu jala diramoti Jahowa do ibana. Ninna muse, autsura dibuat na adong di si Job buraanna do Debata.

Dipaloas do Sibolis mambuat arta ni si Job, dung i mate anakhonna jala dibahen ma ibana marsahit. Ndang diboto si Job, boasa masa i, ninna rohana boasa ma dipaloas Debata pangunjunan on. Alai, nang pe songon i ndang gabe ditadingkon si Job Debata.

Ro ma tolu aleale ni si Job mandapothon ibana. Panghataion ni nasida on ma na godang tarsurat di buku Job. Ninna nasida tu si Job, masa pangunjunan i alani dosana do. Jala ndang disarihon Debata naposoNa manang ndang pos rohaNa tu nasida. Alai, ndang porsea si Job tu hata ni alealena i. Didok ibana ingkon marsihohot do ibana tu Debata sahat tu na mate!

Alai, adong do na humurang sian si Job, ninna rohana sumintong ibana sian Debata. Ditangihon si Elihu do sude panghataion ni nasida i. Dipasingot si Elihu ma si Job ninna ma: umbalga do Jahowa sian sude jolma. Dipinsang si Elihu do huhut angka aleale ni si Job na jungkat.

Dung i, dialusi Jahowa ma si Job. Huhut dipatudu Jahowa angka na tinompaNa na mambahen longang, diurupi si Job asa mangantusi na so adong lapatan ni jolma martimbangkon huaso ni Jahowa. Ditangihon si Job do pinsangpinsang ni Debata jala disolsoli ma angka hatana. Ala ”parholong roha do Jahowa jala parasiroha godang,” dipaulak do hahipason ni si Job, artana dua hali lompit jala dilehon sampulu anak di ibana. (Jakobus 5:11, Bibel Siganup Ari) Nang pe manaon pangunjunan, alai marsihohot do si Job tu Jahowa, jala boi dialusi ibana hatahata ni Sibolis na mandok dang adong jolma na marsihohot tu Jahowa molo diunjuni.

Dibuat sian buku ni si Job.