Lukas 6:1-49

  • Jesus, “Tuan ni Ari Sabbat” (1-5)

  • Baoa na mate sambariba tanganna (6-11)

  • Apostel na 12 i (12-16)

  • Jesus mangajari jala pamalumhon (17-19)

  • Las ni roha dohot jea (20-26)

  • Mangkaholongi musu (27-36)

  • Unang be manguhumi (37-42)

  • Sian parbuena do tandaon (43-45)

  • Jabu na denggan dipajongjong; jabu na so marfondasi (46-49)

6  Sada tingki di ari Sabbat, mamolus ma Jesus sian ladang gandum. Diputikkon angka siseanna ma gandum i, diorgos dohot tangan ni nasida jala diallang nasida.  Adong ma manang na piga halak Parise na mandok, “Boasa diulahon hamu ulaon na so boi diulahon di ari Sabbat?”  Alai dialusi Jesus ma nasida, “Na so hea do dijaha hamu taringot tu na niulahon ni si Daud tingki male ibana dohot angka donganna?  Masuk do ibana tu bagas ni Debata, dibuat do roti pelean i, diallang jala dilehon deba tu angka donganna. Hape mangihuthon patik holan malim do na boi mangallang i.”  Dung i, didok Jesus ma muse, “Anak ni jolma i do Tuan ni Ari Sabbat.”  Di ari Sabbat di tingki na asing, masuk ma Jesus tu sinagoga* jala mangajari. Disi adong ma sahalak baoa na mate tanganna sambariba.*  Manat ma diparrohahon halak Parise dohot angka siboto surat, pamalumon ni Jesus do manang na ndang na marsahit di ari Sabbat, asa boi salahonon ni nasida ibana.  Alai, diboto Jesus do pingkiran ni nasida, gabe didok ibana ma tu baoa na mate tanganna sambariba* i, “Hehe ma ho jala jongjong ma di tonga-tonga on.” Hehe ma ibana jala jongjong disi.  Dung i, didok Jesus ma tu nasida, “Husungkun ma jolo hamu, mangihuthon patik dia do na boi bahenon di ari Sabbat, mambahen na denggan do manang mambahen na jahat, mangalehon haluaon manang pamatehon?” 10  Diida Jesus ma tu nasida sude, didok ma tu baoa i, “Patigor ma tanganmi.” Dibahen ma songon i, gabe malum ma tanganna i. 11  Alai gabe tarrimas ma nasida jala masisungkunan ma nasida manang na songon dia sibahenonna tu Jesus. 12  Di sada tingki, nangkok ma Jesus tu sada dolok laho martangiang jala disi ma ibana saborngin manipat martangiang tu Debata. 13  Dung torang ari, dijou ibana ma angka siseanna jala dipillit ma sian nasida 12 halak, digoari Jesus ma nasida angka apostel: 14  Si Simon na laos margoar si Petrus dohot si Andreas donganna saama, si Jakobus, si Johannes, si Pilippus, si Bartolomeus, 15  si Mateus, si Tomas, si Jakobus anak ni si Alpeus, si Simon na laos dijou “halak na ringgas”, 16  si Judas anak ni si Jakobus dohot si Judas Iskariot na gabe siparjehe. 17  Dung i, turun ma Jesus rap dohot angka apostel i tu inganan na hornop. Disi nunga torop angka siseanna, torop do muse halak na ro sian Judea, Jerusalem, sian topi ni laut Tirus dohot Sidon laho manangihon ibana dung i asa dipamalum sahit ni nasida. 18  Dohot do angka na sinonggopan ni suru-suruan na jahat dipamalum. 19  Sude do nasida naeng manjama ibana, ai kaluar do huaso sian ibana jala sude do nasida dipamalum. 20  Diida Jesus ma tu angka siseanna i jala ninna ma, “Marlas ni roha ma hamu angka na pogos, ai hamu do nampuna Harajaon ni Debata. 21  “Marlas ni roha ma hamu na male saonari, ai pabutongonna do hamu. “Marlas ni roha ma hamu na tangis saonari, ai mengkel ma hamu muse. 22  “Marlas ni roha ma hamu molo dihasogohon halak hamu, dipasiding, dileai, jala diparoa-roa goarmuna tudos songon parjahat alani Anak ni jolma i. 23  Marlas ni roha jala marolop-olop ma hamu di ari i, ai balga do upamuna di banua ginjang. Ai songon i do dibahen ompu ni nasida tu angka panurirang najolo. 24  “Alai marjea ma hamu angka na mora, ai nunga dapotmuna be sude na laho sijaloonmuna. 25  “Marjea ma hamu angka na butong saonari, ai rapar ma hamu muse. “Marjea ma hamu na mengkel saonari, ai mangandungi jala tumatangis ma hamu muse. 26  “Marjea ma molo sude jolma mamuji-muji hamu, ai songon i do dibahen ompu ni nasida tu angka panurirang na mangkatahon na so tutu.* 27  “Alai hudok ma tu hamu angka na manangihon: Tongtong ma haholongi musum jala bahen ma na denggan tu halak na mangkasogohon hamu, 28  pasu-pasu hamu ma halak na mamburai hamu jala tangiangkon ma halak na mangaleai hamu. 29  Molo dipastap halak hurummu sambariba, lehon ma na sambariba nai. Molo dibuat halak abit luarmu, lehon ma nang abitmu na asing na pinangkem. 30  Lehon ma tu ganup halak na mangido tu ho jala tu halak na mambuat angka artam, unang pola pangido i mulak. 31  “Jala aha na pinangido ni rohamuna bahenon ni halak tu hamu, bahen ma songon i tu nasida. 32  “Molo halak na mangkaholongi hamu do dihaholongi hamu, tama ma hamu pujion? Ai angka pardosa pe dihaholongi do halak na mangkaholongi nasida. 33  Molo tu halak na mambahen na denggan tu hamu do dibahen hamu na denggan, tama ma hamu pujion? Ai angka pardosa pe dibahen do songon i. 34  Jala molo tu halak na boi paulakkon do hamu olo papinjamhon, tama ma hamu pujion? Ai angka pardosa pe papinjamhon do tu angka pardosa, asa dijalo muse dos songon na dipapinjamhonna i. 35  Alai, tongtong ma haholongi musum jala bahen ma na denggan tu nasida. Lehon ma pinjaman, alai unang pola hirim rohamuna paulakonna i muse. Balga ma upa jaloonmuna jala gabe anak ni Natumimbul i ma hamu. Ai basa do Ibana tu halak na so umboto mandok mauliate dohot tu halak na jahat. 36  Tongtong ma marasi ni roha songon Amamuna na marasi ni roha i. 37  “Asing ni i, unang be manguhumi asa unang diuhumi hamu. Unang ma manorui asa unang ditorui hamu. Sai sesa ma sala ni donganmuna asa disesa nang salamuna. 38  Sai lehon ma asa dilehon tu hamu. Suhathononna do tu hajutmuna panuhatan na denggan, na nionjat, na hinutur, jala na pinasuksuk. Ai panuhatan na pinangkemuna laho manuhat, i do suhathononna tu hamu.” 39  Dung i dipaboa Jesus ma muse sada tudosan tu nasida, “Ndang boi na mapitung manogu na mapitung ndang i? Nda gabe rap madabu ma nasida na dua tu lombang? 40  Ndang tumimbo sahalak murid* sian guruna, alai manang ise na sun denggan diajari gabe dos ma ibana songon guruna. 41  Boasa ma pola idaonmu durame di mata ni donganmu, hape tiang di matam sandiri ndang diida ho? 42  Manang songon dia ma ho boi mandok tu donganmu, ‘Ale dongan, loas ma hubuat durame sian matami,’ hape ndang diida ho tiang di matam? E halak na munafik! Jumolo ma buat tiang sian matami, dung i tangkas ma idaonmu laho mambuat durame sian mata ni donganmu. 43  “Ndang adong hau na denggan marparbuehon parbue na so hasea jala ndang adong hau na so hasea marparbuehon parbue na denggan. 44  Ai tandaon do hau sian parbuena. Umpamana, ndang papunguon ni halak parbue ni hau ara sian suga-suga, manang ndang putikon ni nasida anggur sian ramba na marsuga. 45  Halak na denggan marroha paruarhon na denggan na adong di rohana, alai halak na jahat paruarhon angka na jahat na adong di rohana. Ai nasa na adong di roha, i do hatahonon ni pamangan. 46  “Alani i boasa ma jouonmuna ahu ‘Tuan! Tuan!’ alai ndang diulahon hamu angka na hudok i? 47  Ganup halak na ro tu ahu, jala na manangihon dohot na mangulahon hatangku, patuduhononku ma halak na songon dia ibana. 48  Tudos ma ibana tu sasahalak na naeng pajongjongkon jabu. Bagas ma dihali ibana tano laho mambahen fondasina di ginjang ni batu. Tingki ro banjir, ditombom banjir i ma jabu i alai ndang humutur jabu i, ai togu do dipajongjong. 49  Manang ise na mambege alai ndang diulahon, tudos ma i tu sasahalak na pajongjongkon jabu di ginjang ni tano alai ndang marfondasi. Ditombom banjir i ma jabu i, pintor marumpak jala sega ma jabu i.”

Surat na di toru

Manang “parguruan”. Ida di Kamus.
Manang “lumpu”.
Manang “lumpu”.
Manang “panurirang pargapgap”.
Manang “sisean”.