Galatia 2:1-21

  • Si Paulus pajumpang dohot angka apostel di Jerusalem (1-10)

  • Dipinsang si Paulus ma si Petrus (si Kepas) (11-14)

  • Holan marhite haporseaon do halak didok mangulahon na sintong (15-21)

2  Dung 14 taon laho ma ahu muse tu Jerusalem rap dohot si Barnabas. Huboan do nang si Titus.  Ala mandapot pangungkapon do ahu laho tu Jerusalem. Hupaboa ma tu nasida taringot tu barita na uli na hubaritahon tu angka bangso na asing. Alai holan di jolo ni angka dongan na diparsangapi do ahu paboahon i, asa huboto ndang marisuang na huulahon saleleng on tu Debata.  Nang pe si Titus halak Junani, ndang adong na mamaksa ibana asa disunat.  Alai gabe tubu ma parbadaan alani i. Adong angka dongan na so haru dongan, sip-sip ro tu huria laho mangida haluaon na tahilala ala taihuthon Kristus Jesus, asa boi bahenon ni nasida hita gabe hatoban ni Patik i muse.  Alai ndang olo hami manangihon nasida nang pe holan satongkin, asa hot di hamu hasintongan ni barita na uli i.  Taringot tu angka dongan na diparsangapi i, ndang adong dapothu angka na baru sian nasida. Manang ise pe nasida najolo ndang mangkorhon i tu ahu, ai ndang dipaimbar-imbar Debata jolma.*  Alai gabe diboto nasida ma naung disuru ahu paboahon barita na uli tu bangso na asing,* dos songon si Petrus na disuru marbarita tu halak Jahudi.*  Ai dilehon Debata do gogo tu si Petrus gabe apostel tu angka halak Jahudi jala lehononna do gogo nang tu ahu gabe apostel tu bangso na asing.  Diboto si Jakobus, si Kepas,* dohot si Johannes ma naung dilehon tu ahu asi ni roha na mansai balga i. Nasida ma angka pamimpin ni huria. Dijalang nasida ma ahu dohot si Barnabas na patuduhon las do roha ni nasida asa hami na laho tu bangso na asing, alai nasida ma na laho tu halak Jahudi. 10  Dung i, dipangido nasida ma tu hami asa tongtong diingot hami angka dongan na pogos. Jala marsitutu do ahu mangulahon i. 11  Alai tingki ro si Kepas tu Antiokia, hupinsang ma ibana. Ai sala do ibana. 12  Andorang so ro angka dongan ni si Jakobus, jotjot do si Kepas mangan dohot angka dongan na sian bangso na asing. Alai dung ro nasida, ndang olo be ibana rap mangan dohot angka dongan i jala dipadao ibana ma dirina ala mabiar ibana tu angka halak Jahudi. 13  Angka halak Jahudi na asing i pe, gabe dohot ma mangihuthon si Kepas, songon i nang si Barnabas. 14  Dung huida ndang diihuthon nasida hasintongan na sian barita na uli i, hudok ma tu si Kepas di jolo ni natorop, “Molo ho sandiri halak Jahudi, hape ndang songon halak Jahudi ho marpangalaho, boasa ma paksaonmu halak na sian bangso na asing mangihuthon hasomalan ni halak Jahudi?” 15  Halak Jahudi asli do hita, ndang pardosa na sian bangso na asing. 16  Taboto do, alani haporseaon tu Jesus Kristus do halak didok mangulahon na sintong, ndang ala mangihuthon patik. Tahaporseai do Kristus Jesus, alani i nunga taulahon be na sintong ala nunga porsea hita tu Kristus i, ndang ala mangulahon patik i. Ai ndang adong halak na didok mangulahon na sintong ala mangulahon patik i. 17  Alani i, molo didok dope hita pardosa hape nunga taulahon na sintong marhite porsea tu Kristus, gabe parhobas ni dosa ma Kristus i. 18  Molo hupajongjong muse patik naung hurumpakkon i, gabe hupatuduhon ma diringku sipangalo patik. 19  Nunga mate ahu molo mangihuthon patik i, asa boi ahu mangolu tu Debata. 20  Nunga dipakkuhon ahu tu hau i rap dohot Kristus. Ndang mangihuthon lomo ni rohangku be parngoluonku, alai di bagasan Kristus i do ahu mangolu. Alani i, mangihuthon haporseaonku tu Anak ni Debata i nama ahu mangolu, i ma na mangkaholongi ahu jala na mangalehon ngoluna humongkop ahu. 21  Ndang hubolongkon asi ni roha ni Debata na mansai balga i. Ai molo alani patik do sasahalak didok mangulahon na sintong, ndang marguna be hamamate ni Kristus i.

Surat na di toru

As. “ai ndang songon cara ni jolma Debata mangida sasahalak”.
Manang “halak na so marsunat”.
Manang “halak na marsunat”.
Didok do muse ibana si Petrus.