To. Mbôgi Yéhôva i ta bé Siônist. Di yé bikristen bi bi nyôñôl biniigana gwap ikété bitilna. Ngim bibase bi niiga le mbañ i Bibel i ñunda le Lôk Yuda i nlama tiimba kodba i loñ Palestin, ndi Mbôgi Yéhôva i nhémle bé hala. I nhémle bé to le Bitilna bi mpôdôl nya jam i. Maliga ma yé le, Bitilna bi nit bé énél i bôt ba binam to yada, to niiga le litén jada li nloo lipe. Nkum Ntat, mbamble u Mbôgi Yéhôva u ntibil yaga kal le: “Bitilna bi nit bé Siônism to ndék.”

Kaat le Encyclopædia Britannica i ntoñol le Siônism i yé “ngim nlôñ mbô u litén li Lôk Yuda u u gwé mahoñol i bot loñ i Lôk Yuda i nkoñ u Palestin, ni nit yo.” Nlôñ mbô u, u nyôñôl ngui i base ni i mam ma mbô. Mbôgi Yéhôva i nit bé biniigana bi Siônism, ba nyoñ bé to ngaba yo ki yo ikété mam ma mbô ma Siônism.

Ntôñ u Mbôgi Yéhôva u mbéñge ndik mam ma base, u nit bé mam ma mbô mo ki mo, to Siônism. Libak le Mbôgi Yéhôva i nyoñ bé ngaba i mam ma mbô li nyiba ngandak. Ikété ngim biloñ, Mbôgi Yéhôva i bi neebe yak i nok ndutu iloole ba yoñ ngaba i mam ma mbô. Di yé nkwoog nkaa le ndik Ane i Djob yon i ga lona nsañ munu nkoñ isi; énél i mut binam to yada, to nlôñ u mbô to wada u nla bé boñ jam li.

Nlôm jam wada ikété biniigana bi Mbôgi Yéhôva a yé le, to hee ba niñ, ba nôgôl mambén ma loñ yap. Ba nkolba bé to bangomin, to yoñ ngaba i gwét.