To. Mbôgi Yéhôva i yé bikristen, ndi di ta bé Lôk Sañgô. Inyuki di nkal hala?

I nkéla le base i Lôk Sañgô i yé ngim “base i i nkolba base i Lôk pada (Katôlika Rômana).” Tolakii i yé maliga le, Mbôgi Yéhôva i neebe bé biniigana bi base i Katôlika kiki maliga, di ta bé ngim base i Lôk Sañgô inyu manjom ma noñ ha:

  1. Ngandak biniigana bi Lôk Sañgô bi nkiha bé ni i mam Bibel i niiga. Kiki hihéga, Bibel i niiga le “Nyambe a yé ndik wada,” ha Trinitas bé. (1 Timôtéô 2:5; Yôhanes 14:28) I niiga ki loñge loñge le, Djob a nkogse bibéba bi bôt, ha i bee hié bé, ndi ni tjiba i i gwé bé bitugne.Tjémbi 37:9; 2 Tésalônika 1:9.

  2. Di nkolba bé base i Katôlika, to noode lona mahéñha ikété yé tole ikété base ipe yo ki yo. Maselna ni hala, di ñañal ndik ñañ nlam u Ane i Djob, di boñok ki biliya i hôla bôt bape i bana hémle i nlôl mu ñañ nlam u. (Matéô 24:14; 28:19, 20) Ngôñ yés i ta bé le di noode lona mahéñha ikété bibase bipe, ndi i yé le, di niiga bôt ba gwé miñem minlam, maliga inyu Djob ni Bañga yé le Bibel.Kôlôsé 1:9, 10; 2 Timôtéô 2:24, 25.