LIBAMBLAK
Matila
Titii

Yoñ:

 1. 1. Ngim mangéda, me nsômbôl yi lelaa bilôl gwem bi ga ba,

  Lelaa niñ yem i ga ba, imbe njel ’yé loñge inyu yem.

  Ndi me yi toi le, to béba jam i nkwél me,

  Me niñ ’nyu Yéhôva, me yé gwélél nye.

  (NDIIMBA)

  Me ga boma ngandak bôt, me ga kôs ngandak gwom.

  Ndi ’kété mam ma, jada li nlôôha nseñ:

  I lémél Yéhôva lôñni makidik me ga yoñ.

  Nyen a nti me hiki jam; m’a hôya bé hala.

  Ñem u yé me nwee, me ntam bé ’si woo wé.

  Makidik ma nhôla me i kôôba bilôl gwem ni nye.

 2. 2. Ngim mangéda, ñem u ngwés le me yoñ njel me nyi le ’yé ’be;

  Nya njel ’i nkena me haa ni loñge homa me nlama ba.

  Ha, me mbigda le me ti memede ni ngôñ.

  Me nkôs ngui ni hémle bi bi umi siñ.

  (NDIIMBA)

  Me ga boma ngandak bôt, me ga kôs ngandak gwom.

  Ndi ’kété mam ma, jada li nlôôha nseñ:

  I lémél Yéhôva lôñni makidik me ga yoñ.

  Nyen a nti me hiki jam; m’a hôya bé hala.

  Ñem u yé me nwee, me ntam bé ’si woo wé.

  Makidik ma nhôla me i kôôba bilôl gwem ni nye.

  (NYAAÑGA)

  Me nkôôba bilôl gwem, bi nom i boga.

  Ngôôba, ni mahôla ma Tata Yéhôva;

  Bañga niñ kiyaga, ni bañga bisai,

  Bi nlo ngéda di nkônha Yéhôva maséé.

  (NDIIMBA)

  Me ga boma ngandak bôt, me ga kôs ngandak gwom.

  Ndi ’kété mam ma, jada li nlôôha nseñ:

  I lémél Yéhôva lôñni makidik me ga yoñ.

  Nyen a nti me hiki jam; m’a hôya bé hala.

  Ñem u yé me nwee, me ntam bé ’si woo wé.

  Makidik ma nhôla me i kôôba bilôl gwem ni nye.

  Makidik ma nhôla me i kôôba bilôl gwem ni nye.