LIBAMBLAK
Matila
Titii

Yoñ:

 1. 1. Gwéha ’pôla munlôm ni muda,

  I ngii nyen i nlôl kii likébla.

  Ngeñ miñem ’ma mi mpél kii wada,

  Wee niñ loñge jam yon i nkola.

  (NDIIMBA)

  I jam li jo lini. Li yé jam di nyi nga.

  Lôñni minkôô maa,

  Gwéha ’nañ.

  Ni Yéhôva ipañ yés inyu ba ñéga,

  Jon me ngwés ba niñ yem yosôna

  Ni mut kiki we,

  Mut kiki we.

 2. 2. Mandutu m’a lo,

  Ndi gwéha yés y’a hol, hol ni hol.

  Di ga oñ maada mut a nla bé bôk.

  D’a hôlôs gwéha mut a nla bé bôk.

  To mut a nla bé.

  (NDIIMBA)

  I jam li jo lini. Li yé jam di nyi nga.

  Lôñni minkôô maa,

  Ngwéha ’nañ.

  Ni Yéhôva ipañ yés inyu ba ñéga,

  Jon me ngwés ba niñ yem yosôna

  Ni mut kiki we,

  Mut kiki we.

  (NYAAÑGA)

  Yom ’nla bé tjé gwéha yés.

  Tik likébla i nlôl nyoo ngii yak Djob jés.

  ’Téñbe ndik mut wada, ‘gwéha ’yét kii nyemb.’

  U yé “hés ’bihés gwem”; u yé “nsôn ’minsôn nwem.”

  U yé loñge nwaa i manjel momasôna.

  Me ga gwés we niñ yem yosôna.

 3. 3. Me ngwés yis we yom me nôgda,

  Lelaa me ngwés toi we ni maliga.

  Kel u bi jôp ’niñ yem i ba nsaibak.

  Yak i kel di bi ba nsôn wada.

  Mbale i.

  (NDIIMBA)

  I jam li jo lini. Li yé jam di nyi nga.

  Lôñni minkôô maa,

  Ngwéha ’nañ.

  Ni Yéhôva ipañ yés inyu ba ñéga,

  Jon me ngwés ba niñ yem yosôna,

  Ni mut kiki we,

  Mut kiki we.

  Jon me ngwés ba niñ yem yosôna,

  Ni mut kiki we.