LIBAMBLAK
Matila
Titii

(Filipi 2:16)

 1. 1. A Tata, Yéhôva, di gwé ngôñ i ti

  Mayéga inyu Bañga yoñ u bi ti!

  Tilna yosô ’nlôl weeni;

  i nyilha bés ngwélés.

  I yé njel maliga; i niiga ki bés.

 2. 2. Bañga yoñ i yé ngui, i nsôôbe ’kété.

  I mpam i bagal mut ni mahoñol mé.

  Mambén moñ ma yé peles,

  mbagi yoñ ’yé bañga.

  Matiñ moñ ma ñéga niñ yés yosôna.

 3. 3. U kôôba inyu yés, Bañga yoñ, a Ta.

  Kii bés, la nyen bapôdôl ba bé nôgda.

  Mam di nok, a Yéhôva,

  ma nlédés hémle yés.

  A Ta, wen u kôli ni mayéga més!