LIBAMBLAK
Matila
Titii

(Lôk Héber 10:24, 25)

 1. 1. Makénd, di tina wada ni nuu,

  I sélél Yéhôva ni ñem.

  Di nyén ni nsañ ni lôk tata yés,

  Kii di nsélél bo kiki lem.

  Bañga gwéha yon i ñéga bés,

  I nhôlôs, i nti bés hônba.

  Likoda li yé lisolbene,

  Homa woñi u nla bé ba.

 2. 2. Lipôdôl i ngéda i kôli,

  Kinje loñge li yé ’nyu ñem!

  Lôk kéé i nkwel inyu ti hogbe;

  Ba yé ni mawanda ma ñem.

  Kinje loñge jam i sal ni bo,

  Ni i bana hoñol yada!

  Di nyi lédhana kiki linyañ,

  Begee nduña i hi wada.

 3. 3. Ni mis ma hémle, di ntehe le

  Ngwa ’Yéhôva u gwé ni moo.

  Jon di noñ litiñ le di yan bañ,

  To tôl likoda jo ki jo.

  Botñem i niñ boga ni boga

  I nit bet ba nhémle Yésu.

  Makénd di ntina wada ni nuu

  Ma nti ngui i ke ni bisu.