LIBAMBLAK
Matila
Titii

(Yésaya 12:2)

 1. 1. A Yéhôva, u yé ngui ni ben yés,

  Di nkon maséé le u yé Ntohol wés.

  Di mbok mbôgi, le di nlegel ñwin woñ,

  Le bôt ba neebe, to tjél, nsébla woñ.

  (NDIIMBA)

  We a Yéhôva, di nhémle ngui yoñ,

  Juu ni njamuha, di ntôp jôl joñ.

  A Yéhôva, a Ta, u yé Djob jés,

  Litédél jés ni lisolbene jés.

 2. 2. Di nsal ni masée mu mapubi moñ;

  Mis més ma yé tehe maliga moñ.

  Di nwan Bitilna, di nôgôl mbén yoñ;

  Di mpohol le d’a nit ndik Ane yoñ.

  (NDIIMBA)

  We a Yéhôva, di nhémle ngui yoñ,

  Juu ni njamuha, di ntôp jôl joñ.

  A Yéhôva, a Ta, u yé Djob jés,

  Litédél jés ni lisolbene jés.

 3. 3. Di nhak i boñ sômbôl yoñ, a Nwet wés.

  Di nkolba Nsohop, nu a nyéñ tjé bés.

  Hôla bés, ’kepam lisuk, i ôm siñ,

  Le di nit tel yoñ i Nyambe nu niñ.

  (NDIIMBA)

  We a Yéhôva, di nhémle ngui yoñ,

  Juu ni njamuha, di ntôp jôl joñ.

  A Yéhôva, a Ta, u yé Djob jés,

  Litédél jés ni lisolbene jés.