LIBAMBLAK
Matila
Titii

(Lôk Héber 6:1)

 1. 1. Kônde ke ni bisu; u nlama hôlôl!

  Yibil bôt mis ni njel mapubi ma maliga.

  Kônde lémés nson woñ, kii u nla yaga;

  U bôdlak Yéhôva ñem.

  Likalô li mbéñge hiki mut.

  Yésu a bi sal jo ni wongut.

  Bat Yéhôva makénd le u wo bañ nyuu,

  Sôñ telepsép kiki lem.

 2. 2. Kônde ke, ke ni ke, inyu bok mbôgi!

  Le miñañ minlam mi tihba ndôñ bôt yosôna.

  Inyu bôlô likalô, di yoñ ngaba;

  Jôl li Djob, di yé pubus.

  To bôt ba nyéñ kônha bés woñi,

  Di somol bañ, to sehla, heni!

  D’a añal miñañ minlam mi Ane ngii.

  D’a waa bé, to témb ni mbus.

 3.  3. Kônde ke, telep bañ, téé bañ bôlô yoñ!

  Ngandak bôt i yii le i yé ngi nok maliga.

  Jon kônde añal ñañ; mbuu Djob w’a hôla.

  Kônde sal, w’a kôs bisai.

  Gwés bôt u mboma i likalô.

  Yuuga ki bo, u nlama bé tôl.

  Hôla bo i pes i mbuu, le ba hôlôl;

  Ha nyen maliga m’a bai.