LIBAMBLAK
Matila
Titii

(Matéô 5:12)

 1. 1. Manjom di gwé inyu ba maséé,

  M’a bet hiki kel kiki nkus.

  Djob a gwé tik yé bôt mu matén;

  Ba nyodi nkoñ ’si ’nyu kop bés.

  Kii di nsoñgol Bibel hiki kel,

  Jon maséé més ma umi siñ.

  Hémle yés i nhol ni mam di nok,

  Kii di nigil Bañga i Djob.

  Njom i maséé més i yé keñi,

  I nloñ kiki hié mu ñem wés.

  To kii mandutu ma yé tét bés,

  Ni ngui Djob a nti, d’a lédés.

  (NDIIMBA)

  Djob jés li maséé, Yéhôva,

  Minson nwoñ mi yé lingoñoo.

  Pék yoñ ni yi yoñ, ni mahoñol moñ,

  Bi nyelel ngui ni loñge yoñ!

 2.  2. Di yé maséé ni mam Djob a heg,

  I ngii, ni hisi, ni tuye.

  Kiki di memle mam a bi heg,

  Di yé maséé i bégés nye.

  Ni makénd, di ntjam i len ini,

  Unu ñwin: Ane Djob i ngwéé.

  Di yé maséé i añle bôt le,

  Ba yi Ane ni bisai gwé.

  Maséé ma boga ma gwé ni moo,

  Jiibe li yé mal, kel i nye.

  Ngii yondo lôñni hisi ’yondo,

  Gw’a lona maséé ni hogbe.

  (NDIIMBA)

  Djob jés li maséé, Yéhôva,

  Minson nwoñ mi yé lingoñoo.

  Pék yoñ ni yi yoñ, ni mahoñol moñ,

  Bi nyelel ngui ni loñge yoñ!