LIBAMBLAK
Matila
Titii

(1 Korintô 13:1-8)

 1. 1. Ni suhulnyu, di mbat Tata wés

  Le bilem gwé bilam, a ti bés.

  Ndi lem gwéha i nloo bii bipe,

  Gwéha mbuu Djob u nti bés bape.

  Di nla bana ngui, pék, di yi mam,

  Ndi, ngi gwéha, wee di yé to jam.

  Jon di nhôlôs gwéha i mal bé,

  Le di lémél Djob kiki bon bé.

 2. 2. Gwéha i nyéñ manjel inyu ti.

  I ntôñ bôt bape nya i kôli.

  Gwéha i Yésu a bi kwélél,

  I ntééda bé hiun, i nwéhél.

  Gwéha i nwéha ngut kiki lem,

  I nhônba béba, i nwaa bé bem.

  Jon d’a kônde gwés bôt, d’a waa bé,

  Inyule gwéha i malba bé.