KII HALA A NKOBLA

Bagwal ba ba nti ndémbél, ba mboñ i yom ba niiga bon bap. Kiki héga, ni bem bañ le man inan munlôm a pot maliga ibale a mbéna nok bé ni nkal le: “Kal nye le me ta bé i ndap,” i ngéda u ngwés bé pôdôs mut a nlo i mbai yoñ.

“Ngéni yada ngandak bôt i mbéna kéne i yé le: ‘Boñ yom me nkal, ndi he yom me mboñ bé.’ Ndi i gwélél likeñge li inyu niiga boñge li ta bé lilam. Inyule boñge ba yé kiki tambén (ni hop Pulasi le éponge), ba nigle mam momasôna di mpot ni boñ; ndi ba ga kal ki bés maliga i ngéda ndémbél yés i nkiha bé ni biniigana di bi ti bo.”​—David.

LITIÑ LI BIBEL: “Baa wen u yé u añlak le: ‘Mut a nip bañ,’ ndi we u nip?”​—Rôma 2:21.

INYUKI HALA A YÉ NSEÑ

Too mañge a yé ntitigi, too a yé mañge wanda, i mam bagwal ba mboñ ma ntihba boñge iloo kiki maboñok ma mut numpe,​—to biséga gwap. Hala a nkobla le bé bon ni yé bôt ba bisu inyu éga bon banan i noñ njel i téé sép. Ndi jam jada li yé le, bébomede ni boñ i mam ni niiga bo.

“Di nla tiimba kal mañge jam mbôgôl ngélé, di badbaga too a nok, ndi ibale kel yada di mboñ bé kiki di mbéna kal nye, a ga yis bés hala. Boñge ba nyimbe hiki yom di mboñ, yak i ngéda di nhoñol le ba ntehe bé bés.”​—Nikol.

LITIÑ LI BIBEL: “Pék i nlôl ngii . . . i gwé bé malôga.”​—Yakôbô 3:17.

JAM U NLA BOÑ

Wanba. Mimbe mintén mi mintuk u mbéñge i télé? Lelaa u ntééda sobiina woñ ni bon boñ? Mimbe mintén mi mawanda u gwé? Baa u ntôñ bôt bape? I sem kwep, baa ntén mut u u ngwés le bon boñ ba yila yani ni noma, won u yé?

“Me ni nlô wem di ntééne bé bon bés ngim mbén yo ki yo i bésbomede di noñ bé.”​—Kristin.

Bat nwéhél inyu dihôha tjoñ. Bon boñ ba nyi le u ta bé peles. Ibale u mbéna kal sobiina woñ yak ni bon boñ le: “Me mbat nwéhél”​—i ngéda i kôli, u ga niiga bo telepsép ni suhulnyu.

“Bon bés ba gwé ngôñ i tehe bés di neebe dihôha tjés, di badak ki nwéhél inyu i béba jam di mboñ.”​—Rôbin.

“Bagwal bon ba gwé kunde i bisu i sôña bon bap i boñ ngim mam i i ta bé loñge, jon ndémbél bagwal i gwé ngui, inyule boñge ba mbéñge ndémbél yés hiki ngéda. Ndémbél i yé ngim kaat i i néhi ngéda yosôna, i tinak ki biniigana hiki ngéda.”​—Wendell.