Ñôma Paul a bi tila le Yéhôva “a’ nwas bé bé le ni kôs manoodana ma nloo ngui nan.” (1 Korintô 10:13) Baa hala a nkobla le Yéhôva a ntehe manoodana di nla begee i bisu bi ngéda, i mbus a pohol ma di ga boma?

Ibale hala nyen i yé, di tehe kii hala a nkobla. Mankéé wada nu man a bi nitba a bi bat le: ‘Baa Yéhôva a bôk a hek bisu bi ngéda le me ni nwaa wem di yé le di hônba linitbaga man wés a nitba? Baa hala a mbôña inyule Djob a mbôk a tehe le di yé le di hônba yo?’ Baa hala a nôga loñge le di kal le Yéhôva a nkena mam ma niñ yés i nya i tôbôtôbô i?

I tibil wan bibañga bi Paul bi bi mpémél i kaat 1 Korintô 10:13 i hôla bés i sôk nok lana le: Yom yo ki yo i ta bé i Bibel i i niiga le Yéhôva a ntehe i bisu bi ngéda i yom di nla begee, ndi mbus, a pohol mambe manoodana ma ga kwél bés. Di béñge nano manjom ma-na ma ma nkwés bés nkaa mu jam li.

Jam li bisu li yé le, Yéhôva a bi ti bôt ba binam likébla li kunde i pohol. A ngwés le bésbomede di pohol kii di ga boñ i niñ yés. (Ndiimba Mbén 30:19, 20; Yôsua 24:15) Ibale di mpohol njel i téé sép, di ga bem le Yéhôva nyen a éga bés. (Bingéngén 16:9) Ndi ibale di mpohol béba njel, di ga kôs bikuu bi nlôl mu. (Galatia 6:7) Ibale Yéhôva nyen a pohlak manoodana ma ma nkwél bés, wee hala a nkobla bé le Djob a nhubus likébla li kunde a bi ti bés?

Jam li nyônôs iba, Yéhôva a nsôña bé le “ngéda ni mpuhge ngéda” bi pémél bés. (Ñañal 9:11) Mbuge mam​—bebek ni bikuu bikeñi​—bi nla pémél bés inyule di yé i béba homa i béba ngéda. Yésu a pôdôl mbuge jam i pémél 18 bôt ba ba bi nôla ngéda nkum ndap u bi kwél bo, a niiga ki le, i nya mam i i bé lôl bé ni Djob. (Lukas 13:1-5) Baa hala a kôli i hoñol le Djob a yé a kit bisu bi ngéda njee a’ niñ ni njee a’ wo ngéda mimpuhge mi ngéda mi ngwel bôt?

Jam li nyônôs aa, nsohi Satan a ôm bôt le gwéha bé yon i ntinde bo i gwélél Djob u mbéñge hiki wada wés. Di hôya bañ le Satan a bi pééna le bagwélél ba Djob ba tiñi ni nye inyu gwéha ba ngwés nye, téntén ngéda ba mboma manoodana. (Hiôb 1:9-11; 2:4; Masoola 12:10) Ibale Yéhôva a kéñék le ngim manoodana ma pémél bañ bés inyule a  nhégda le di ta bé le di hônba mo, baa ki hala a bi ti bé nsohi Satan ngui, le yéñe yés yon i ntinde bés i gwélél Djob?

Jam li nyônôs ina, Yéhôva a ta bé ha i gwés yi i bisu bi ngéda hiki jam li mpémél bés. Mahoñol mana le Djob a mpohol i bisu bi ngéda mambe manoodana di ga boma ma nkobla le a nlama yi hiki jam inyu bilôl gwés. Ndi i nya matehge i, i nlôl bé Bitilna. Djob a nla toi yi bilôl i bisu bi ngéda. (Yésaya 46:10) Ndi Bibel i ñunda le Djob a mpohol i mam a nlama yi i bisu bi ngéda. (Bibôdle 18:20, 21; 22:12) Jon a noode boñ le ngap yé i yi mam i kolba bañ kunde i pohol i a bi ti bés. Baa hala bé nyen di yé le di bémél Djob li li ndiihe kunde yés, ni nu a ñunda bilem gwé hiki ngéda i nya i kôli?​—Ndiimba Mbén 32:4; 2 Korintô 3:17.

Lelaa di nok ni bibañga bi ñôma Paul: “Nyambe . . . a’ nwas bé bé le ni kôs manoodana ma nloo ngui nan”? Hana, Paul a ntoñol kii Yéhôva a mboñ, he bisu bi ngéda bé, ndi ngéda di yé ikété manoodana. * Bibañga bi ñôma bi nkwés bés nkaa le to ibale manoodana mambe ma mpémél bés i niñ, Yéhôva a ga nit bés ibale di mbôdôl nye ñem. (Tjémbi 55:23) Bini bibañga bi makénd bi Paul bi nigne i ngii biniigana bi mahee biba.

Kiki jam li bisu, manoodana di mboma ma “mbéna ngwel bôt bobasôna.” Jon manoodana més ma nyiba ni bôt bape. Ma nlel bé ngap yés i hôñba​—téntén ngéda di mbôdôl Djob ñem. (1 Pétrô 5:8, 9). Inoñnaga ni jam li mpôda mu pes yosôna i het nlôñ u 1 Korintô 10:13 u nyôña, Paul a bé pôdôl manoodana ma Lôk Israél i bi boma i ñoñ. (1 Korintô 10:6-11) Manoodana ma bé lel bé nokna i mut binam, to ngap i hônba i bon ba Lôk Israél ba ba bé ba tiñi ni Djob. Letee ni ngélé itan Paul nye “jôga ikété yap” li bi ndogop. Ngoo ngandak le, jôga li bon ba Israél ba bi nwahba i bana njômbi ibe inyule ba bi bôdôl bé Djob ñem.

Jam li nyônôs iba, “Nyambe a yé maliga.” Ñañga u maboñok ma Djob i pañ litén jé li ñunda le a tiñi i gwés i “bôt ba ngwés nye, ba téédaga ki matiñ mé.” (Ndiimba Mbén 7:9) Ñañga u, u ñunda ki le Djob a nyônôs mimbônga nwé hiki ngéda. (Yôsua 23:14) Ngéda ba nhoñol maboñok mé ma kôba, i bet ba ngwés nye, ba nôglak ki nye, ba nla bana botñem le a ga yônôs mbônga u maboñ ima u u béñge manoodana di mboma: (1) A ga ume bé le di kôs manoodana mo ki mo ma nloo bés ngui, ni le (2) “a’ néhne bés njel i tohla mu.”

Yéhôva a “nlédés yaga bés miñem ikété njiiha yés yosôna”

Lelaa Yéhôva a néhne i bet ba mbôdôl nye ñem njel i tohla mu manoodana ba mboma? I yé ntiik le, ibale a ngwés, a nla yaga héya manoodana ma. Ndi di bigda bibañga bi Paul: “[Yéhôva] a’ néhne bés njel i tohla mu, le ni bana ngui i hônba mo.” Jon, libim li ngéda, a “néhne bés njel i tohla mu” ngéda a nti bés mam di gwé ngôñ inyu pam i yémbél manoodana. Di wan ngim manjel ma Yéhôva a nla gwélél:

  • “A nlédés yaga bés miñem ikété njiiha yés yosôna.” (2 Korintô 1:3, 4) Yéhôva a nla hôgbaha bés mahoñol ni njel Bañga yé, mbuu mpubi wé, ni bijek bi mbuu nkol maliga ni u pék u nti bés.​—Matéô 24:45; Yôhanes 14:16, Rôma 15:4.

  • A nla éga bés ni njel mbuu mpubi. (Yôhanes 14:26) Ngéda di yé i bisu bi manoodana, mbuu mpubi u nla hôla bés i hoñol ngim miñañ ni matiñ ma Bibel, ni i yimbe mambe makidik ma pék di nlama yoñ.

  • A nla gwélél biañgel inyu hôla bés.​—Lôk Héber 1:14.

  • A nla ki hôla bés ni njel bilôk bikéé bi mbuu, bi bi nla “yila hogbe” yés ni njel bibuk gwap ni maboñok map.​—Kôlôsé 4:11.

Kii di nla ni nok inyu ngobol bibañga bi Paul bi bi mpémél i kaat 1 Korintô 10:13? Yéhôva a mpohol bé manoodana di mboma. Ndi ngéda di mboma mo i niñ yés, di nla ba nkwook nkaa le, ibale di mbôdôl Yéhôva ñem, a ga nwas bé kekikel le manoodana més ma loo ngui i mut binam; a ga néhne bés njel hiki ngéda le ndi di laa hônba. Kinje mahoñol ma nlédés ñem!

^ liboñ 2 Buk i Lôk Grikia le “manoodana” i nla ki kobla le “njiiha, tole mandutu.”