“Me mpaa mis mem weeni, a we nu u yii mu ngii.”​—TJÉMBI 123:1.

TJÉMBI: 143, 124

1, 2. I bok mis yak Yéhôva i nkobla kii?

DI NIÑIL mangéda ma yé “nledek kiyaga,” a bak ki le mam m’a ke ni bisu i let ilole kel yondo i nlo, ni le bañga nsañ u nkuba hana isi. (2 Timôtéô 3:1) Jon di nla badba le: ‘Hee me mbéna yéñ mahôla ni maéba?’ Bebek ndimbhe i bisu i nla lo bés mahoñol i yé le: “Yak Yéhôva.” Hala a yé ki loñge ndimbhe kiyaga.

2 Ndi kii i nkobla i bok mis yak Yéhôva? Ni lelaa di nla ba nkwoog nkaa le ngéda di mboma mandutu, di nke ni bisu i bok mis i nyeni inyu kôs mahôla? Nano a yé ngandak nwii le, ntôp tjémbi wada a bi kémhe le i yé toi bés nseñ i bok mis yak Yéhôva inyu kôs mahôla. (Añ Tjémbi 123:1-4.) A bi hégha lem i bok mis yak Yéhôva ni nkol u u mbel nwet wé mis. Kii ntôp tjémbi a bé sômbôl kal ni bibuk bi? A bé gwés kal le nkol u nun ndik bé nwet wé inyu kôs bijek, tole inyu boñ le a sôñ nye, ndi le nkol u nlama béñge nwet wé inyu yimbe mam ma nkon nye ngôñ, kayéle a yônôs mo. Nlélém jam inyu yés, di nwan Bañga i Djob hiki kel inyu yi kii i yé sômbôl i Yéhôva inyu yés, ni i noñ maéba mé. Ni  hala nyen di nla ba nkwoog nkaa le Yéhôva a’ lôl bés mahôla ngéda mam m’a bep.​—Efésô 5:17.

3. Kii i nla boñ le di waa bok mis yak Yéhôva?

3 Tolakii di nyi nseñ u yé i ke ni bisu i yéñ mahôla ma Yéhôva, i yé i pam ngim mangéda le mam mape ma tinde bés i hiel mis homa numpe. Jam li jon li bi pémél Marta, liwanda li ñem nyuu li Yésu. Bibel i nkal le: “A pagap ni ngandak nson.” (Lukas 10:40-42) Ibale jam li, li bi pémél muda hémle kiki Marta, Yésu a bak a téé ha bisu gwé, hala a hélés bañ bés le nlélém jam i nla pémél yak bés i len ini. Ndi kii i nla tinde bés i hiel mis homa numpe iloole di bok mo yak Yéhôva? Munu yigil ini, di ga wan lelaa maboñok ma bôt bape ma yé le ma tinde bés i béñge homa numpe. Di ga tehe ki lelaa di nla ke ni bisu i bok mis yak Yéhôva.

MUT HÉMLE A BI NIMIS NSIMA

4. Inyuki di nla ba nhelek i nok le Môsi a bi nimis nsima i jôp i Hisi Likak?

4 Môsi a bé toi mut a nyéñ maéba yak Yéhôva, a nwahak le nyen a éga nye. Ñ, “a yét yaga siñ siñ lakii a ba tehe nu a nene bé.” (Añ Lôk Héber 11:24-27.) Bibel i nkal inyu yé le: “Mpôdôl nye ki nye a telbak bé ikété Israel kiki Môsi, nu Yéhôva a ba yi mbom ni mbom.” (Ndiimba Mbén 34:10) Ndi tolakii Môsi a bééna i nya maada malam i ni Yéhôva, a bi nimis nsima i jôp i Hisi Likak. (Ñañga bôt 20:12) Kii i bi yila ngok baagene inyu Môsi?

5-7. Umbe ndañ u bi bôô mbus bon ba Lôk Israel ba bi nyodi Égiptô, kii Môsi a bi boñ inyu kodol jam li?

5 Yom kiki bo sôñ iba mbus le ba bi nyodi Égiptô, ndañ u bi bôô​—ilole ba mbol Hikôa Sinai. Litén li bi bôdôl tjelel inyule malép ma bé bé. Ba bi bôdôl huñbene Môsi, kayéle Môsi a tehe nseñ i lôndôl Yéhôva, a kal le: “M’a boñ laa ni loñ ini? [Ndék ngéda wee] ba nlo i ôm me ngok!” (Manyodi 17:4) Yéhôva a timbhe Môsi, a ti nye biniigana bi a bé lama noñ. A bé lama yoñ ntoñgo wé, a bép ki wo liaa i Hôreb, inyu boñ le malép ma pam mu. Di ñañ le: “Môsi a boñ hala, mañ mi Israel mi tehge.” Bon ba Lôk Israel ba bi nyo letee nyus i mal bo, yak njelel yap i telep ha.​—Manyodi 17:5, 6.   

6 Bibel i nke ni bisu i kal mu ñañ u le: “Ni nye a o homa nu jôl le Masa, ni le Mériba, inyu ndañ u bon ba Israel, ni lakii ba noode Yéhôva, ba kalak le: ‘Baa Yéhôva a yé ikété yés, to le heni?’” (Manyodi 17:7) Môl ma ma bé ma kôli, inyule ma nkobla le “ndañ” ni “jomol.”

7 Kii Yéhôva a bi nôgda inyu jam li bi bôña ha i Mériba? I bé i mis mé wengoñle nyen bon ba Lôk Israel ba mbédéé, tole nyen ba nkolba, ha ndik Môsi bé. (Añ Tjémbi 95:8, 9.) Bon ba Israel ba bi hôs toi. Ndi Môsi a bi bôgôl Yéhôva mis, mbus a noñ ki maéba mé ibabé set.

8. Umbe ndañ u bi bôô i mamélél ma 40 nwii mu kii Lôk Israel i bé ñoñ?

8 Ndi kii i bi bôña 40 nwii mbus, ngéda nlélém ndañ u bi témb u bôô i mamélél ma liké jap mu ñoñ? Bon ba Lôk Israel ba bi témb ba bol i homa ba bé sébél le Mériba. Ndi ha nlélém Mériba bé, ndi nwet a bé bebee ni  Kades, i nwaa i Hisi Likak. * Ha nyen Lôk Israel i bi témb i bôdôl tjelel inyu jam li malép. (Ñañga bôt 20:1-5) Ndi lini lisañ, Môsi a bi hôs.

9. Bimbe biniigana Môsi a bi kôs, ndi kii a bi boñ? (Béñge titii i bibôdle.)

9 Môsi a boñ lelaa i bisu bi ndok yap? Kii lem, a bi témb a bok mis yak Yéhôva inyu kôs maéba. Ndi lini lisañ, Yéhôva a bat bé nye le a bép liaa. A bi kal Môsi le a yoñ ntoñgo wé, a kot litén i bisu bi liaa, ni le a pôdôs liaa li. (Ñañga bôt 20:6-8) Ndi Môsi a bi pôdôs bé liaa lini lisañ. A bé ñunbak ngandak kayéle a kal i bôt ba bé ba kôdi ha le: “Emblana ni, a bé bôt ba ndogop! Baa d’a pémhene bé malép munu liaa lini?” Mbus a bép liaa, he ngélé yada ndik bé, ndi ngélé iba.​—Ñañga bôt 20:10, 11.

10. Kii Yéhôva a bi boñ bisu bi ndok Môsi?

10 Yéhôva a bi nok njôô ngandak, a unbene yak Môsi. (Ndiimba Mbén 1:37; 3:26) Inyuki Yéhôva a bi unup? Di gwé ngandak manjom. Njom yada i bé le, Yéhôva a bé a kôli unup inyule Môsi a bi noñ bé biniigana a sôk kôs.

11. Lelaa i bép Môsi a bép liaa i bé le i boñ le bon ba Israel ba hoñol le Yéhôva bé nyen a boñ manyaga ma?

11 Njom ipe i nla ba. I nene le ma’a ma ma bé i Mériba nu bisu, ma bé let ngandak. Jon, mut a bé bé le a bép mo ni mapida le malép ma pam. Ndi ma’a ma bé hana Mériba nunu, ma bé bé nlélém, mo ma bé kiki pem tole kalaba. I bé ki le, kiki ma’a ma ma bé let bé kiki ma bisu, mahogi ma bééna malép mukété, kayéle ma bé tomb inyu tôp mo inyu boñ le ma kahal pam malép kiki lingen. I nla ba le, kiki Môsi a bi bép liaa li li bé kiki kalaba letee ni ngélé iba, baa hala a bé bé le a tinde bôt i hoñol le malép ma bi pam motama, ibabé i nôgda le Yéhôva nyen a boñ hélha jam i? Mu kii a bi bép liaa ilole a bé pôdôs jo, baa Môsi a bé gwélél manyaga mana inyu boñ hélha jam ipe? * Di nyi bé.

LELAA MÔSI A BI NDOGOP

12. Imbe njom ipe i bi tinde Yéhôva i unbene Môsi bo Arôn?

12 Njom ipe i nla ba, i i bi tinde Yéhôva i unbene Môsi bo Arôn. Yimbe le Môsi a kal bôt le: “Baa d’a pémhene bé bé malép munu liaa lini?” Ngéda Môsi a kal le “d’a,” bebek le a bé pôdôl nye ni Arôn. Bibuk bi Môsi bi, bi ñunda le a bi ti bé Yéhôva lipém to ndék, nwet a bé toi Lipigil li manyaga ma. Kaat Tjémbi 106:32, 33 i nit mahoñol ma ni bini bibuk le: “Ba unbaha ki nye nyoo malép ma Mériba, kayéle i ke béba ni Môsi inyu yap. Inyule ba nyañgbene mbuu wé, a pot ki ni ngi pék ni bibép gwé.” * (Ñañga bôt 27:14) To i ba lelaa, maboñok ma Môsi ma bi ti bé Yéhôva lipém li kôli ni nye.  Jon Yéhôva a kal Môsi bo Arôn le: “Ni bi ndogbene lipôdôl jem.” (Ñañga bôt 20:24) Béba keñi le!

13. Inyuki kogse Yéhôva a ti Môsi i bé i kôli, i bak ki i téé?

13 Kiki ba bé baéga litén, Yéhôva a bé bémél Môsi bo Arôn ngandak. (Lukas 12:48) Yéhôva a bi bôk a tjél le ngim hiai hi bon ba Lôk Israel, i jôp i Kanaan inyu ndok yap. (Ñañga bôt 14:26-30, 34) Jon hala a bé a kôli inyu Yéhôva, a kihga ki ni sômbôl yé le Môsi a kôs nlélém nsaa inyu liboñok jé libe. Kiki bana bôt ba ndok bape, a bé lama bé jôp i Hisi Likak.

I JAM LI LONA NDAÑ

14, 15. Kii i bi boñ le Môsi a ndogbene Djob?

14 Kii i bi tinde Môsi i ndogop i nya i? Di témb di bigda yom kaat Tjémbi 106:32, 33 i nkal: “Ba unbaha ki nye nyoo malép ma Mériba, kayéle i ke béba ni Môsi inyu yap. Inyule ba nyañgbene mbuu wé, a pot ki ni ngi pék ni bibép gwé.” Tolakii Yéhôva nyen bon ba Lôk Israel ba bé suu, Môsi nye a bi bep unup. Kiki a bi hañ hôtnyuu, hala a bi tinde nye i pot ibabé hoñol bikuu bi bé le bi kwél nye.

15 Môsi a bi nwas le maboñok ma bôt bape ma kéñ nye i bok mis yak Yéhôva. A bi bôk a boñ yaga kii Djob a kal nye lisañ li bisu. (Manyodi 7:6) Ndi i nla ba le, mbus a bi tégbaha ngandak nwii ni bon ba Israel ba ba bé ndok, a bi sôk a waa, a unup. Baa Môsi a bi lôôha bok mis mé i jam a bé nôgda, iloole a ti Yéhôva lipém?

16. Inyuki di nlama ôt pék mu maboñok ma Môsi?

16 Ibale mpôdôl nu hémle kiki Môsi a bi hôya bôgôl Yéhôva mis, a hôs, wee nlélém jam i nla pémél yak bés. Kiki Môsi, di tééne i majubul ma mbok yondo. (2 Pétrô 3:13) Mut to wada ikété yés a gwé bé ngôñ i nimis nsima u tôbôtôbô u. Ndi inyu yônôs njômbi yés, di nlama bok mis yak Yéhôva, di yéñék i boñ sômbôl yé hiki ngéda. (1 Yôhanes 2:17) Bimbe biniigana di ñôt mu hihôha hi Môsi?

NWAS BAÑ LE MABOÑOK MA BÔT BAPE MA TINDE WE I NUN HOMA MPE

17. Kii i ga hôla bés le di bep bañ unup?

17 Di bep bañ unup. To ibale di nléba le ngim ndutu i mbéna tééñga bés hiki ngéda, “di waa bañ i boñ loñge, inyule d’a bumbul ngéda i ma kola, ibale di ntomb bé.” (Galatia 6:9; 2 Tésalônika 3:13) Ngéda di mboma mam ma ñunbaha bés, tole mut nu bés ni nye di nôgla bé, baa di nyoñ yihe ni bibép gwés, le di unup bañ? (Bingéngén 10:19; 17:27; Matéô 5:22) Ngéda bôt bape ba nyumbla bés, di nlama nigil i ti “hiun hi Nyambe pôla.” (Añ Rôma 12:17-21.) Kii hala a nkobla? Iloole di unup, di bem ni wongut le Yéhôva nyen a pun, ibale a ntehe hala nseñ. Ndi i bana liboñok lipe, tole i pun bésbomede i ga ba wengoñle di nyan kunde Yéhôva a gwé i ngii yés.

18. Kii di nlama bigda ngéda i mpam le di noñ biniigana di nkôs?

18 Di tibil noñ biniigana bi nsôk di nkôs. Baa di mbéna noñ biniigana Yéhôva a nsôk ti bés? Ibale ñ, di ga bana bé lem i boñ mam kiki di bé boñ kôba. Maselna ni hala, di ga pala  noñ biniigana bi mondo gwobisôna Yéhôva a nti bés ni njel ntôñ wé. (Lôk Héber 13:17) Nlélém ngéda, di ga yoñ yihe le di “lel bañ ngaa mam ma yé matilbaga.” (1 Korintô 4:6) Ni njel i, di ñunda le di mbok mis yak Yéhôva.

Bimbe biniigana di ñôt mu liboñok li Môsi bisu bi mahôha ma bôt bape? (Béñge liben 19)

19. Lelaa di nla keñgle le mahôha ma bôt bape ma ôbôs maada més ni Yéhôva?

19 Di nwas bañ le mahôha ma bôt bape ma ôbôs maada més ni Yéhôva. Ibale mis més ma mbuu ma béli yak Yéhôva, di ga neebe bé le maboñok ma bôt bape ma tinde bés i bep unup, kayéle di nimis maada més malam ni nye. Hala a nlôôha ba nseñ ibale di gwé mbegee keñi i ntôñ Djob kiki Môsi. Tolakii hiki wada wés a nlama ‘kena tohi yé lôñni bisu, ni woñi ni sehla,’ di nlama bigda le Yéhôva a ngwélél bé matiñ ma nlôôha let inyu kéés bés. (Filipi 2:12) Ndi, i mis mé, di nlama ba ndémbél inyu bape, ngéda a mbééga bés mbegee keñi. (Lukas 12:48) Ndi ibale di ngwés toi Yéhôva, yom yo ki yo y’a bane bé bés ngok baagene, i ga bagal bé to bés ni gwéha yé.​—Tjémbi 119:165; Rôma 8:37-39.

20. Mambe makidik di nlama yoñ?

20 Munu mangéda mabe mana, di ke ni bisu i bel mis més yak Nwet a “yii mu ngii,” inyu boñ le di nok kii i yé sômbôl yé. Di nwahak bañ kekikel le maboñok ma bôt ma ôbôs maada més malam ni Yéhôva. Jam li bi pémél Môsi, li nhôla bés i kônde nok nseñ u litehge li. Iloole di unup inyu mahôha ma bôt bape ipañ yés, makidik més ma nlama ba le “mis més ma nun Yéhôva Nyambe wés, letee a kônôl bés ngoo.”​—Tjémbi 123:1, 2.

^ liboñ 8 Mériba nunu a bé maselna ni nu a bé bebee ni Réfidim. Mériba nu nyônôs iba nunu a bé bebee ni Kades, he Masa bé. Ndi, bahoma ba boba ba bééna jôl li Mériba, inyu ndañ tole jomol li bôô ha.​—Béñge Appendix B3 i Bibel i Pulasi le Les Saintes Écritures​Traduction du monde nouveau.

^ liboñ 11 Malét nkeñi wada le John A. Beck a nkal inyu ñañ unu le: “Inoñnaga ni matiñ ma mbok ma Lôk Yuda, bôt ba ndok ba bi yahal Môsi ni bini bibuk le: ‘Môsi a bé yi loñge loñge le malép ma bé mu liaa li! Ibale a nsômbôl unda le nyemede nyen a mboñ hélha jam, a pémhene ni bés malép liaa lipe.’” Ndi hala a yé ndik miñañ mi kôba.

^ liboñ 12 Béñge “Mambadga ma basoñgol” i Nkum Ntat nu hilo 15 nu sôñ Biôôm, i nwii 1987.