Ke i miñañ

Ke i miño mi bibuk

NKUM NTAT—INYU YIGIL Mpuye 2018

Nkum Ntat nunu a gwé gwigil inyu sonde i 9 Njéba letee i sôñ 5 Hikañ, 2018.

ÑAÑ U NIÑ I BÔT

Ngoo bibôdle​—ngwañ mamélél

Samuel Herd a bi nañ i libôga li bé liyep, ndi nwii nwé minsôk mi mba nyonok ni ligwañ i pes mbuu, iloo jam a bé le a hégda.

Nsañ​—Lelaa u nla bana wo?

Kiki di niñ i béba nkoñ isi unu, i mbéda bés biliya bi ngui inyu bana nsañ. Bañga i Djob i nla hôla bés.

Yéhôva a ngwés ba “ba ntéñbe i num matam”

Di nla nimis makénd més ngéda di nsal i bahoma bôt ba nhoo bé neebe ñañ nlam. Ndi to hala, bés bobasôna di nla bana nson u num matam.

Inyuki di nlama “ke ni bisu i num ngandak matam”

Inyuki i yé nseñ i tééda mahoñol més manjom ma di gwé i téé likalô.

Ni nyi ñoo nan

Di nek bé dipa tjé [di Satan.]

A boñge ba wanda​​—kolbana Nsohop

Bés bobasôna di nyoñ ngaba i gwét bi mbuu. Boñge ba wanda ba nla nene kiki nyoñok mbôñ i lép, ndi ba yé nkôôbaga inyu gwét.

Libumbul likeñi!

I pes mbok yada i loñ Ukren, mut 1 i ngii 4 a yé Mbôgi Yéhôva!