“Ni héña héña yosôna mu yila mahoñol manan ma nyila yondo.”RÔMA 12:2.

TJÉMBI: 61, 52

1-3. (a) I mbus sôble yés, mambe mahéñha ma nla ba bés nledek i boñ? (b) Ngéda di nliya i boñ mahéñha, ndi hala a lédél bés iloo héga, mambe mambadga di nla badba? (Béñge titii i bibôdle.)

MU KIKI a bé a nigil maliga, Kevin [1] a bé sômblak kéñbaha maada mé ni Yéhôva. Ndi, a bi tégbaha ngandak ñwii i mintuk mi moni, i ôt siga ni bañga, a bak ki mut lihiua. Inyu lémél Djob, Kevin a bi nwas bilem bibe bini Bibel i nsôña. A bi pam i boñ hala ni mahôla ma Yéhôva, ni inyule a bi nwas le ngui i Bibel i hôla nye.Lôk Héber 4:12.

2 Mbus sôble yé, baa Kevin a bi waa boñ mahéñha ikété niñ yé? To, a bi ke ni bisu i sal ni ngui i numus ni i hôlôs bilem bilam bi kristen. (Efésô 4:31, 32) Kiki hihéga, a bi léba le i yémbél hiun hié i bé nledek jam kiyaga. Kevin a nkal le: “I yémbél hiun hiem i bé me nledek jam ngandak iloo i tjôô bilem bibe me bééna!” Kevin a bi boñ mahéñha ma bé béda ni njel ngandak masoohe, ni njôôñ yigil i Bibel.

3 Kiki Kevin, ngandak ikété yés i bi boñ ngandak biliya  inyu lona mahéñha mu nlômbi wap niñ, inyu sôblana ni inyu niñ inoñnaga ni biniigana bi Bibel bi bisu. I mbus sôble, di bi tehe le di gwé ngôñ i ke ni bisu i boñ mahéñha—yak inyu bibomb bi bé bi sôli ikété yés—inyu boñ le di la kôna Djob ni i ke ni bisu i kôôge Kristô bebee. (Efésô 5:1, 2; 1 Pétrô 2:21) Kiki hihéga, di nla yimbe le di mbéna kéés bôt, di mbéna kon bôt woñi, tole di ngwés hilégé, tole di gwé ngim bibomb bipe. Baa u nôgda wengoñle i lona mahéñha mu mam ma, a nlédéé we iloo kii u hoñlak? Ibale ñ, u nla badba le: ‘Inyuki hala a yé me nledek jam i ke ni bisu i boñ bon ba mahéñha ki le me ma boñ mahéñha makeñi? Lelaa me nla kônde ke ni bisu i nwas le Bibel i lona mahéñha i niñ yem?’

U BÉMÉL BAÑ WEMEDE ILOO HÉGA

4. Inyuki di nla bé lémél Yéhôva ikété mam momasôna di mboñ?

4 I bés ba di bi pam i yi njee Yéhôva a yé ni i gwés nye, ngôñ yés yosôna i yé le di boñ mam ma nlémél nye. Ibabé i béñge ngôñ yés ikeñi i lémél nye. Ni maliga, di nla bé lémél Djob hiki ngéda inyule di yé bikwéha bi bôt. Ngim mangéda, di nôgda nlélém kiki ñôma Paul, nu a bi tila le: “Me yé le me gwés boñ loñge, ndi le me yônôs yo, me nla bé me.Rôma 7:18; Yakôbô 3:2.

5. (a) Mambe mahéñha di bi boñ ilole di bé sôblana? (b) Ndi, di ngi jok ki ni bimbe bibomb?

5 Di bi tjél maboñog mabe ma ma bé le ma boñ le ba pémés bés i ntôñ. (1 Korintô 6:9, 10) Ndi to hala, di ngi yii bikwéha bi bôt. (Kôlôsé 3:9, 10) Jon di kôli bé i hoñol le i mbus sôble yés—to ibale di ntégbaha ngandak ñwii ikété maliga—di ga hôs ha bé, to i témb kwo i mam mabe ma kôba, tole ngim mangéda di ga jôs ha bé mahoñol mabe ni ngôñ ñem wés i boñ béba. Ngim mahoñol ma ñem wés i nla kônde tééñga bés ngandak ñwii i mbus sôble yés.

6, 7. (a) To hala kiki di yé bikwéha bi bôt, kii i mboñ le di laa ba mawanda ma Yéhôva? (b) Inyuki di nlama bé wonyu i bat Yéhôva nwéhél?

6 Kiki di bi kôdôl libak jés li bikwéha bi bôt, hala a sôña bañ bés i ba liwanda li Yéhôva tole i ke ni bisu i gwélél nye. Di wan lini jam: Ngéda Yéhôva a bi ôt bés inyu ba liwanda ni nye, a bé yi le di yé le di hôs ngim mangéda. (Yôhanes 6:44) Kiki Djob a nyi bés, a yik ki i mam ma yé ikété ñem wés, a bé yi mambe mahoñol mabe kwéha yés ñem i nla tinde bés i bana, yak le ma nla tééñga bés ngandak. A bé yi le di bé le di bôk mbén yé ngim mangéda. Ndi, hala a nsôña bé Yéhôva i bem le di ba mawanda mé.

7 Gwéha i bi tinde Djob i ti bés tik likébla—sesema i Man wé nu gwéha kiki binoñ. (Yôhanes 3:16) Ngéda di mboñ béba, ndi di tam yo, di bat Yéhôva nwéhél ni njel sesema ini i nlôôha mahee, di nla ba nkwoog nkaa le liwanda jés ni Yéhôva li ga ôbi bé. (Rôma 7:24, 25; 1 Yôhanes 2:1, 2) Baa di nlama wonyu i ôt nseñ i binoñ inyule di nôgda wengoñle di yé mahindi tole bibéba bi bôt? To jam! Hala a ga ba kiki i tjél gwélél malép inyu jôwa moo més ngéda ma yé mahindi. I ngii mam momasôna, binoñ bi yé inyu baboñbéba ba ba ntam bibéba gwap. Di nti mayéga inyu binoñ. Di yé ki maséé i ba mawanda ma Yéhôva to hala kiki di yé bikwéha bi bôt.1 Timôtéô 1:15.

8. Inyuki di nlama bé yib mis i ngii bibomb gwés?

8 Maliga ma yé le, di nlama bé ndik yib mis i ngii bibomb gwés. Inyu sal ni ngui i yila liwanda li Yéhôva, di nlama liya inyu kôna Djob ni i ke ni bisu i kôôge Kristô bebee. Ni le, di  yila mintén mi bôt Djob ni Kristô ba nsômbôl le di ba. (Tjémbi 15:1-5) Di nlama boñ biliya bi ngui i yémbél i mam mabe libak jés li bikwéha bi bôt li ntinde bés i boñ, bebeg yak le di mélés mo ibale di nla. To ibale di ntip sôblana tole di yé ikété maliga hala a yé ngandak ñwii, di nlama ‘ke ni bisu . . . i nwas le di kodlana.’2 Korintô 13:11, MN.

9. Kii i nyis bés le di nla ke ni bisu i engep mut yondo?

9 I kena biliya gwés ni bisu i mbat le ‘di kodlana’ ni “engep mut yondo.” Paul a bi hôñlaha baso bagwélél le: “Le ni engla ni nlômbi mut ni bé nômôl ngéda bisu, nu a ñôbi ni minheña mi malôga; ni le ni yila yondo ikété matihil ma miñem minan, ni engep ki mut yondo, nu a bi héga i pôna Nyambe ikété telepsép ni pubha i nlona maliga.” (Efésô 4:22-24) Bibuk le “ni ke ni bisu i yila mut yondo” bi nkobla le di yé di boñ biliya ibabé i waa. Hala a nti bés makénd, inyule hala a nkwés ki bés nkaa le ibabé i béñge ñwii nwañen di ma tégbaha i gwélél Yéhôva, di nla ke ni bisu i boñ mahéñha, i hôlôs ni numus bilem bilam bi kristen, bi bi mbéda inyu engep mut yondo. Ñ, Bibel i nla ke ni bisu i héñha niñ yés.

INYUKI HALA A NLET NGANDAK

10. (a) Ni mahôla ma Bibel, kii di nlama boñ inyu ke ni bisu i boñ mahéñha? (b) Mambe mambadga di nla badba?

10 Di nlama wanba i yi ibale di nwas le Bañga i Djob i nke ni bisu i héñha bés. Ndi inyuki biliya bi ngui bi mbéda i pes yés? Ibale Yéhôva a nsayap biliya gwés, baa mahol més ma mbuu ma ga tomb bé? Baa Yéhôva a ta bé le a sas mahoñol mabe ma ñem nwés kayéle di pam i numus bilem bilam ibabé i boñ biliya bikeñi?

11-13. Inyuki Yéhôva a mbem le di boñ biliya bikeñi inyu yémbél bibomb gwés?

11 Ngéda di mbéñge ngiiñda, di ntehe le Yéhôva a gwé ngui ikeñi. Kiki hihéga, hiki tjak tjak, hiañga i nhielel didun ditan di tôn di hié hié inyu pémés ngui yé ni njel mapubi. Tolakii mu ngui i, ndik ndék sii yon i ntagbe mbebi i nkéña hisi, i ndék i i kôli inyu ti lék ni mapubi ma ma mboñ le niñ i ba hana isi. (Tjémbi 74:16; Yésaya 40:26) Yéhôva a yé maséé i ti bagwélél bé ngui yé, jôga li li kôli inoñnaga ni ngôñ yap. (Yésaya 40:29) Ñ, Yéhôva a yé yak le a ti bés ngui i yémbél bibomb gwobisôna ibabé bés i jôs gwo, tole i ôt biniigana mu mahôha més. Ndi, inyuki a mboñ bé hala?

12 Yéhôva a bi ti bés likébla li mbuma ñañ le kunde i yoñ makidik ni bésbomede. Ngéda di mpohol i boñ sômbôl Djob, ni i sal ni ngui i yônôs yo, di ñunda gwéha yés ikeñi inyu Yéhôva ni ngôñ yés i lémél nye. Di ñunda ki le di nit kahap i Yéhôva i ngii bihégé gwé. Satan a bi kolba kunde i kahap i Yéhôva i ngii bihégél gwé, jon biliya gwés bi ngui di mboñ ni ñem wés wonsôna bi gwé mahee ma tôbôtôbô i mis ma Tata wés nu a yé i ngii, Djob nu a nyi ti mayéga ni nu loñgeñem. (Hiôb 2:3-5; Bingéngén 27:11) Ndi, ibale Yéhôva a bak le a hôyôs bés hôyôs yosôna mu biliya di nlama boñ inyu jôs mam libak jés li bikwéha bi bôt li ntinde bés i boñ, ki i yé yañga le di bép woo i tôl le di ntéñbe i gwés nye, ni le di nit kahap yé.

13 Jon, Yéhôva a kal bés le di “kôndge yaga nyamnda” inyu hôlôs bilem bilam bi mbuu. (Añ 2 Pétrô 1:5-7; Kôlôsé 3:12) A mbem le di sal ni ngui inyu yémbél i minheña mi ñem wés, ni  mahoñol més mabe. (Rôma 8:5; 12:9) Ngéda di mboñ biliya gwés gwobisôna i nya i, di ga nôgda ngandak maséé ngéda d’a sôk tehe le Bibel i ngi héñhaga niñ yés.

NWAS LE BAÑGA I DJOB I KE NI BISU I HÉÑHA NIÑ YOÑ

14, 15. Kii di nla boñ inyu hôlôs bilem bilam bi Yéhôva a ngwés? (Béñge nkéñég matila ni ño nkwel le: “ Bibel ni masoohe mi bi héñha niñ yap.”)

14 Kii di nla boñ inyu numus bilem bilam bi mbuu, ni inyu lémél Yéhôva? Di nlama ndik bé tjek i mam di nlama héñha i niñ yés. Ndi, di nlama wanba inyu tehe too di gwé ngôñ i noñ biniigana bi Djob, bi di nléba i kaat i Rôma 12:2: “Ndi ni pôna bañ hiai hini, ndi ni héña héña yosôna mu yila mahoñol manan ma nyila yondo, le ndi ni wan sômbôl Nyambe, i yi jam li yé loñge, ni li li nlémél nye, ni li li yôni.” Yéhôva a nhôla bés i yimbe sômbôl yé, a nhôla ki bés i boñ yo ni i lona mahéñha i niñ yés kayéle di pam i boñ yo ni njel Bibel ni mbuu mpubi wé. Ikété biliya di nlama boñ, di nla sima lisoñgol li Bibel hiki kel, i soñda i ngii Bitilna ni masoohe inyu kôhna mbuu mpubi. (Lukas 11:13; Galatia 5:22, 23) Kiki di ga was le mbuu mpubi u Djob u éga bés, ni le mahoñol més ma kiha ni litehge li Yéhôva kiki Bibel i nyelel, di ga kônde téñbe ni Djob ikété mahoñol més, bipôdôl gwés ni maboñog més. To hala ya, di ga bana ngôñ i yoñ matat le di tiimba bañ ki kwo ikété bibomb gwés bi tôbôtôbô.Bingéngén 4:23.

I nla ba nseñ i bok Bitilna ni miño mi minkwel mi mi tihba bibomb gwoñ inyu témb wan gwo i mbus (Béñge liben 15)

15 Yom ipe i yé le, u héya lisoñgol jés li Bibel, di nlama ki nigil Bañga i Djob ni njel bikaat gwés, ni mahoñol le di kôna bilem bilam bi mbuma ñañ bi Yéhôva. Bôt bahogi ba bi tehe nseñ i tééda ngim bipes bi bikaat bi Bibel homa wada, lôñ ni miño mi minkwel mi mimbamble, inyu témb wan gwo ngim mangéda. Bi nhôla bo téntén i numus bilem bilam bi kristen, tole i yémbél bibomb bi tôbôtôbô.

16. Inyuki di nlama bé tomb ibale di nla bé pala héñha?

16 Ibale i nene we le mahol moñ i pes mbuu ma ntiñha, u hôya bañ le i nya mahol i, i nyoñ ngéda. I hôlôs bilem bilam bi mbuu i mbat le di boñ biliya ibabé i waa. Di nlama bana hônba mu kiki di mboñ biliya bi ngui inyu nwas le Bibel i ke ni bisu i boñ mahéñha malam i niñ yés. Di nlama kodol bésbomede inyu boñ jam li téé inoñnaga ni Bitilna. Kii ngéda i mba i ntagbe, i hoñol ni i boñ mam kiki Djob a ngwés bi ga kônde ndik tômbôl bés, bi yila ki lem inyu yés, inyule mahoñol més ni maboñog més ma mba ma nkiha ndék ni ndék ni ma Djob.Tjémbi 37:31; Bingéngén 23:12; Galatia 5:16, 17.

 DI HÔYA BAÑ BILÔL BILAM BI MBEM BÉS

17. Ibale di ntéñbe i gwés Yéhôva, bimbe bilôl bi mbem bés?

17 Bagwélél ba Yéhôva ba ba ntéñbe i gwés nye ba ga kôhna bisai bikeñi i sélél nye i mba ni mba ikété libak li peles. Ha ngéda i, i numus bilem bi mbuu i ga ba ha bé ngim sañ, ndi i ga ba jam li nti bés ligoñoo hiki ngéda. Ndi kiki di mbem i ngéda i, hanano di gwé kunde i gwélél Djob jés nu gwéha, inyule a bi ti binoñ. Di nla boñ yak hala nano to hala kii di ngi yii bikwéha bi bôt, ibale di nke ni bisu i boñ biliya i suhus bésbomede i si ngui Bañga i Djob i gwé i héñha bôt.

18, 19. Lelaa di nla ba nkwoog nkaa le Bibel i gwé ngui i ke ni bisu i héñha niñ yés?

18 Kevin, nu di mbôk di sima i bibôdle bi yigil, a bi nyamnda inyu yémbél hiun hié. A bi soñda i ngii matiñ ma Bibel, a bii ki mo i bisélél. A bi neebe ki mahôla ni maéba bilôk bikéé bi bi ti nye. Mbus ndék ñwii le a bi liya, Kevin a bi boñ ngandak mahéñha. Jon, a bi sôk yila nhôla nson; nano a yé 20 ma ñwii le a yé mañ u likoda. To hala, a ngi tehge nseñ i yoñ matat le a tiimba bañ kwo ikété bomb i mbuu yo ki yo.

19 I jam Kevin a bi kôs i ñunda le Bibel i nhôla litén li Djob i ke ni bisu i lona mahéñha ikété niñ yap. Jon, di waa bañ kekikel i nwas le Bibel i ke ni bisu i héñha bés, ni i boñ le di yila mawanda ma Yéhôva. (Tjémbi 25:14) Kiki di ga tehe Yéhôva a nsayap biliya gwés, di ga ba nkwoog nkaa le Bibel i nla ke ni bisu i héñha niñ yés.Tjémbi 34:9.

^ [1] (liben 1) Ba bi héñha jôl.